တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈပိၼ်ႈလူမ်ႉတၢႆထင်တီႈ

0

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၵႂႃႇပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇၼၼ်ႉ ၺႃးရူတ်ႉ ၵႃးလတ်းၼႃႈသေ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃပူႇဢွၵ်ႇ ပိၼ်ႈလူမ်ႉ – တၢႆထင်တီႈတင်းသွင်ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 24/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးၵွၼ်တင်းၼၢင်းလႃႉမိၼ်ႉ သွင် ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၵႂႃႇႁူမ်ႈပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇလႄႈပွႆးဢၢပ်ႇလိူၼ် တီႈၼွင်ႁၢၼ် သၼ်သၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ ၽွင်းၶိုၼ်းပွၵ်ႈတီႈယူႇၼၼ်ႉ ၺႃးၵႃးမႃးတတ်းၼႃႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်တၢင်းမႄႈၸူဝ်ႉ – ၵဵင်းမႆႇ လႄႈဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃပူႇဢွၵ်ႇလူမ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈၸၢႆးတၢႆထင်တီႈ ၽူႈယိင်းတႄႉမႃးတၢႆတီႈ ႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ( ႁူင်းယႃၼၶွၼ်းၽိင်း) ။

လုင်းၸၢႆးမူၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၼၢင်းလႃႉမိၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ – မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၶႃႈပေႃးၵႂင်ၵႂႃႇမူတ်း ယဝ်ႉၶႃႈ ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉမၼ်းပဵၼ်လႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသ တီႉလွင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶီႇၵႃး သေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၶႃပူႇဢွၵ်ႇၶီႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သႅၼ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ Big Bike – ယႂ်ႇသုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၵွၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းဢုင်း + ပႃႈၺုၼ်ႉ မိူင်းတႆးယူႇ ႁမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၼၢင်းလႃႉ မိၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းမူၼ်း + ပႃႈၺုၼ်ႉ ယူႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ တိုၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈမွၵ်ႈ 3 – 4 ပီတႄႇၼႃႈ ႁိူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်ႉလႆႈပီပၢႆၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶႃသွင်ၵေႃႉ တေဢဝ်ၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉၶုမ်ငိုၼ်း ဢိူင်ႇမႄႈၾႅၵ်ႇမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႃႈ တေပူၼ်ႉ ၶၢပ်ႈတူဝ် 27/01/2018 ဝၼ်းသဝ်တေမႃး ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here