ABSDF လုၵ်ႉတီႈၽဝပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ယဵၼ်းပဵၼ်သိုၵ်း ၵိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်

တပ်ႉသိုၵ်း ABSDF

ABSDF ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ ၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မႃး၊ တေႃႈလဵဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ဢႃႇယုၵေႃႈယႂ်ႇမႃး၊ ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇဢႃႇယုလႄႈတူဝ်ထူပ်းၶဝ် တေလႆႈဝႃႈၶဝ်ပဵၼ်မေႃသွၼ်ၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၵေႃႇတင်ႈ မႃးၵေႃႈ မီး 30 ပီပၢႆယဝ်ႉ။ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမွၵ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF) ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၢႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းလုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ် 1988 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ မၢင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵိုတ်းၼႂ်းမိူင်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်။ ထိုင်တေႃႈလဵဝ် မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်း မီးလုၵ်ႈမီးမေးၵႂႃႇၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်၊ မၢင်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉသိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈသေၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႇသူႈ တႃႇပူတ်းပွႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCA) မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ABSDF ၸုမ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်း ABSDF

လုၵ်ႈႁဵၼ်လႄႈၵၢၼ်မိူင်း
ၽဝပၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇၵမ်ၸိုမ်းၵမ်ပပ်ႉသေ ယူႇၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း ႁႃတၢင်းႁူႉ၊ လူဝ်ႇၸုၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႃတၢင်းႁူႉ ႁႃပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ဢမ်ႇၶၢမ်ႇ လွင်ႈၵမ်ၵိၼ်းတၢင်းႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈလႄႈ လွင်ႈၵမ်ငႅၼ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉတၢင်းယုမ်ႇယမ်ၶဝ်၊ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈၼႄၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်။ မိူဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၸွမ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ တိၼ်ပဝ်ႇမိုဝ်းပဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၽႂ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းႁုၵ်းႁၢႆႉ၊ ၵူၺ်းၶဝ်ပၢဝ်ႇႁဵၵ်ႈႁွင်ႉႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ပဵၼ်ပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ ဢၼ်ဢႃႇၼႃႇၽွင်းငမ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း။

ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း ဝႆႉယိုဝ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၽေးၼွၵ်ႈမိူင်း သမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈသႂ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းလုၵ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆႁၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်း ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်တီႈႁဵၼ်း ႁိူၼ်းယေးသေ ၶဝ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇတိုၵ်းတေႃးၸၢဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽဝပၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ် မိူၼ်ၼမ်ႉလႄႈပႃ ဢမ်ႇၵႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵူၺ်း မိူင်းဢၼ်တိုၵ်ႉပူၵ်းပွင်၊ မိူင်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ မိူင်းဢၼ်ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်၊ မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ် ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ (Third World Countries) ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႆႉငၢႆးမိူၼ်ၵၢၵ်ႇသေႃး ဢၼ်ၸၢင်ႈပိုတ်ႇၼႃႈမိူင်းမႂ်ႇ၊ ပိုတ်ႇတီႈလပ်းသိင်ႇၸူးတီႈလႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် သင်ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵၼ်းလွင်ႈပၢႆးသၢႆႊတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပၢႆးသၢႆႊၵၢၼ်မိူင်း (social sciences, political sciences) ၶဝ်ပႃးၸႂ်သူၼ်ၸႂ်လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၶဝ်ၸၢင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈၵၢၼ်မိူင်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၶုၼ်မိူင်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇႁၼ်လီလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၶဝ်ႁၼ်ဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်ၶုၼ်မိူင်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ် ဢိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈႁူႉတၢင်းႁၼ်ၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း၊ ပိုတ်ႇၶၢႆႉၸၼ်ႉၸွမ် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းလႆႈႁၼ်မႃးတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ။

ၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ၵဵမ်ႊဢၼ်လိူင်း
လၢတ်ႈၶိူဝ်းမိူင်းၸႂ်လူႉ-လၢတ်ႈၶိူဝ်းၸူႉၸႂ်လီ၊ လၢတ်ႈၶိူဝ်းၽီ သမ်ႉလီၵူဝ် လၢတ်ႈၶိူဝ်းၽူဝ်မေး သမ်ႉတေဢမ်ႇပေႃး တူၵ်းထုၵ်ႇ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇႁႃမၼ်း မၼ်းတေမႃးၸူးႁဝ်း၊ ႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇသုၵ်ႉမၼ်း မၼ်းတေမႃးၵဝ်းႁဝ်း၊ ႁဝ်းဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်မၼ်း မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းသုၵ်ႉၸႂ်ၸွမ်းမၼ်း၊ ဢမ်ႇလၢႆးၼိုင်ႈ ၵေႃႈလၢႆးၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၵဵမ်ႊလိူင်းသေတႃႉၵေႃႈ (politics is a dirty game) လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇၵူဝ် ဢမ်ႇၸၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၽၢၼ်ႈ ဝႆႉထၢၼ်ႈၸႂ်ႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်သေ ဢဝ်ဢႃႇယုသၢႆၸႂ်လႅၵ်ႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမၢၼ်ႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းတိုၼ်းၵပ်းၵၢႆႇၸွမ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢႆးသေလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ ပေႃးလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ် ၼေႇဝိၼ်း မႃးပဵၼ်တၢၼ်းသူၺ်ႇ၊ ၼဝတ လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးပဵၼ် ၼဢၽ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈငမ်းယဵၼ်
မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁွင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်း ABSDF ၵေႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်းၾၢႆႇၶိုင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် MPC (Myanmar Peace Center)သေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ၼႂ်းပီ 2012 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းတူဝ်တႅၼ်း NLD, ၽူႈၼမ်းတႆး SNLD ၊ ၽူႈၼမ်းမွၼ်း လႄႈၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း သႅၼ်းႁုၼ်ႈ 88 ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းသိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း ABSDF ၶဝ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း။ မိူဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်၊ ပဵၼ်ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း၊ ပၵ်းတႃတူၺ်းၸွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းယူႇဢႅၼ်ႊ၊ ၵျပၢၼ်ႊ၊ ၼေႃးဝေႊ၊ ယူႇၼႆႊၻဵတ်ႊ ၶိင်ႊၻွမ်ႊ၊ လႄႈ ယူႊၼႆႊၻဵတ်ႊ သၻဵတ်ႊ။

လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA (Nationwide Ceasefire Agreement) သေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထွၼ်ပႅတ်ႈပဵၼ်ၸုမ်း ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈသေတႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမတေႃႇတီႉၺွပ်း လုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ပႃႈတႂ်ႈမၢႆမီႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ 17/1 ၊ မိူဝ်ႈၼႂ်း လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2019 ၼၼ်ႉ လုမ်းတတ်းသိၼ်တြႃးပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၶဝ်သွင်ပီႊ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း လုၵ်ႈၸုမ်း ABSDF ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း၊ မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈတီႉၺွပ်းလုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်သေ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈယူႇ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း ABSDF လၢတ်ႈဝႃႈ “ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႂ်း NCA ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉတႅၵ်ႇလႅင်းလီဝႃႈ- လုၵ်ႈၸုမ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းလွတ်ႈလႅဝ်း” မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်ႁဵတ်းလႆႈတေႃႇႁဝ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉလိူဝ်ႁႅင်း၊ ၶႃႈမႆႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၼိူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်”-ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈတိုၵ်ႉၺႃးၶေႃႈႁႃ 17/1 ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၸုမ်း ABSDF ၵူၺ်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇလုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ တေႃႈၺႃးၼင်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ABSDF
ABSDF (All Burma Students’ Democratic Front) ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 1988 ၊ ဝၢႆးသေလုၵ်ႈႁဵၼ်းလုၵ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းၶွင်ၸုမ်းတႄႉ တႃႇတေႃႇသူႈႁႂ်ႈလႆႈမႃးလွင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လႄႈၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ။ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ၶဝ်ၼႆႉ တႃႇပူတ်းပွႆႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်း ABSDF လႆႈလိူၵ်ႈၸွမ်းၼင်ႇလွၵ်းလၢႆးၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ပီ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မူႇၸုမ်း။ မိူဝ်ႈပီ 2018 ၼၼ်ႉၸုမ်းၶဝ်လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 11 သေတႅင်ႇတင်ႈ တၢၼ်းၶႄး ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ မဵဝ်းဝိၼ်းပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ် 25 ၵေႃႉ။

ၸုမ်း ABSDF ၼႆႉ ပၵ်းတပ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႉၵုမ်းၵမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး−မၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶႄႇ−မၢၼ်ႈ လႄႈ ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ−မၢၼ်ႈ။ တေလႆႈဝႃႈၸုမ်း ABSDF ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်၊ ၶဝ်ၶဝ်ႈတေႃႇသူႈၸွမ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃး မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ် မီးမွၵ်ႈ 400 (တႃႇမွၵ်ႈ 200 ၼႆႉ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းၶၢင်) ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်ဢိင်
2015 All Burma Students Democratic Front. BNI, Myanmar Peace Monitor
2019 Lawi Weng, “Two ABSDF Members Jailed for 2 Years for Unlawful Association. The Irrawaddy
2014 Struggle for Peace: The 25 Year Journey of ABSDF. Center for Peace and Conflict Studies
1984 Philip G. Altbach. Student Politics in the Third World

ၸၢႆးၽူးမိူင်း

ၶေႃႈမုလ်း – ပပ်ႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈမၢႆ 19, July 2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ