ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းဝႆႉယဝ်ႉ

0
318

ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ႁႂ်ႈလိုဝ်ႈၵိုတ်းယၢင်ႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – သင်ၶၸဝ်ႈ လၢႆးၶႃႈ/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ႁႂ်ႈလိုဝ်ႈၵိုတ်းယၢင်ႉ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2020 ယူႇတီႈၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸဝ်ႈသြႃႇ/ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်/ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၵူႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တေဢမ်ႇၽႄႈၸပ်းၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ပၢင်သွင်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ထမ်ႇမလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၵူႈတီႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၼႆႉ လူတ်းယွမ်းမိူဝ်ႈလႂ် တေၶိုၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ် တႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ပၢင်သွၼ်ၵူႈပၢင် – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ် တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 သေ တေဢၢၼ်းပူင်သွၼ်ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/5/ 2020 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE