ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇ တီႉလႆႈတႆး ၵေႃႉတႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇတူၼ်ႈလမ်းယႆး

0

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈတႆးၸုမ်းမူဝ်လမ် 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ တႅင်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇ တူၼ်ႈလမ်းယႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။

ဝၼ်းတီႈ 17/01/2018 ႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႅတ်ႉလွမ်ႉတီႉၺွပ်း ၸုမ်းမူဝ်လမ် ၵဵင်းမႆႇ တီႈဢိူင်ႇသၼ်သၢႆးၼွႆႉ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး လႄႈတီႈဢိူင်ႇပႃႇလႅတ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ တီႉၺွပ်း လႆႈတႆး 6 ၵေႃႉ ဢႃယုမွၵ်ႈ 18 -20 ပီ ယိုတ်းလႆႈပႃး မိတ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇၵူင်ႇၵွၼ်၊ ၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ၸွမ်ႁၢၼ်ပလိၵ်ႈ ဢႃႊၼူၼ်ႊ ၶျိူတ်ႊတရႃႊၵုလ်ႊထွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၸုမ်းမူဝ်လမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး ဢၼ်ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေၵေႃႇတင်ႈဝႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်းမီးမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၊ ဢွၼ်ၵၼ် ဢႅဝ်ႇလၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈဝႃႈႁူႉၸၵ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း တၢင်း ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေၸွမ်းတီႉၺွပ်းလုၵ်ႈၸုမ်းလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈ သဵင်ႈသဵင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပွႆးသဵင် FM 99 MHz လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၵေႃႉမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၵေႃႈ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃငိုၼ်း ယႃႇဢဝ်ၸႂ်တူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်ယႂ်ႇ ပေႃးႁဵတ်းၽိတ်းၵႂႃႇၼႆႉ တူဝ်ႁဝ်းၵူၺ်းတေယၢပ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈ၊ ပီႈၼွင်ႉ၊ လုၵ်ႈမေးႁဝ်းပဵၼ် ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ယၢပ်ႇၸႂ်ၸွမ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉဢိူဝ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉတႂ်ႈဝူၼ်ႉၼိူဝ်ၼမ်ၼမ်သေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 23:10 မူင်း၊ တီႈၼႃႈၵၢတ်ႇၶၢႆမွၵ်ႇ ၵၢတ်ႇ တူၼ်ႈလမ်းယႆး (ၵၢတ်ႇလူင်)၊ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉပိင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃး လိုပ်ႈလမ်းပေႃႉႁႅမ် ႁဵတ်းႁၢႆႉၵၼ်။ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢႆးလူင် ၸိုဝ်ႈတၢင်းမိူင်းတႆး ႁွင်ႉၸၢႆးၺႃႇ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ပွၵ်ႉဢူႈမိူင်း။ ပေႃႈၸိုဝ်ႈလုင်းသၢမ် ၼမ်ႉမေႃႇလူင်၊ မႄႈၸိုဝ်ႈပႃႈၸၢမ် ဢႃယုမွၵ်ႈ 27-28 ၺႃးတႅင်း ၸွမ်းတွင်ႉ 5 ႁွႆး၊ တီႈႁူဝ်ၵေႃႈမီးႁွႆး တႅၵ်ႇႁွႆးၸဵပ်းဝႆႉ- ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်သူင်ႇႁူင်း ယႃလူင်မႁႃရၢတ်ႉ (သူၼ်ၻွၵ်ႇ) – ၼႆယဝ်ႉ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here