“ပႂ်ႉပႃးမႄႈၼမ်ႉ ပႂ်ႉပႃးတီႈယူႇ မိူၼ်ပႂ်ႉပႃးသၢႆၸႂ်” ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်

564

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -