တႆးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းမေႃးၾၼ်းတႅင်းၵၼ် တီႈၵၢတ်ႇတူၼ်ႈလမ်းယႆး

0

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်တႅင်းၵၼ်၊ ၸၢဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢႆမွၵ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇလူင် ၵဵင်းမႆႇ ထုၵ်ႇတႅင်းတီႈတွင်ႉလၢႆႁွႆး၊ ႁူဝ်ၵေႃႈတႅၵ်ႇ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ သူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။

ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းၸၼ် တီႈ 15/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 23:10 မူင်း၊ တီႈၼႃႈၵၢတ်ႇၶၢႆမွၵ်ႇ ၵၢတ်ႇတူၼ်ႈ လမ်းယႆး (ၵၢတ်ႇလူင်)၊ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉပိင်း ႁိုဝ် ႁိမ်းၶူဝ်လူင်ၸၼ်သူမ်ၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃး လိုပ်ႈလမ်းပေႃႉႁႅမ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၵၼ်။ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 27-28 ၺႃးတႅင်းၸွမ်းတွင်ႉ 5 ႁွႆး၊ တီႈႁူဝ်ၵေႃႈမီးႁွႆးတႅၵ်ႇႁွႆးၸဵပ်းဝႆႉ- ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး လႆႈၼမ်းဢဝ်တူဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃလူင်မႁႃရၢတ်ႉ သူၼ်ၻွၵ်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ-“မေႃၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း မိူဝ်ႈၼႆႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီမၼ်းလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈမႃး ဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ၽိတ်းၵၼ်ယွၼ်ႉသင်၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉမၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွပ်ႇၶႆႈဢဝ်လိူင်ႈ လွင်ႈၼႆႉယူႇ- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶဝ်ၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၾၢႆႇၸၢႆးလူင် လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၸၢႆးလူင်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်၊ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇမေႃႁႃလိူင်ႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၽိတ်းပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉမႃး။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးၽိတ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႅပ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ပႆၽၢၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈႁၢၼ်ႉ ဢၼ်မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉသေ ယၵ်ႉတူၺ်းမႅၼ်ႈၼႃႈၵၼ်၊ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်လႄႈ ထိုင်တီႈၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉတီႈၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလူင်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတၢင်းမိူင်းတႆး ႁွင်ႉၸၢႆးၺႃႇ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ပွၵ်ႉဢူႈမိူင်း။ ပေႃႈၸိုဝ်ႈလုင်းသၢမ် ၼမ်ႉမေႃႇလူင်၊ မႄႈၸိုဝ်ႈပႃႈၸၢမ်။ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ 3 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 2 (ၸၢႆး 1 ယိင်း 2)။ ၸိုဝ်ႈမေးၼၢင်း ႁွင်ႉဝႃႈၼၢင်းၼွင်ႉ မီးလုၵ်ႈယိင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တင်းမေးၼၢင်း ၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢတ်ႇလူင် (တလၢတ်ႇဝရူဝ်းရူတ်ႉ)ၼႆႉ တင်ႈယူႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝိတ်ႉၶျၢယႃးၼူၼ်း ဢိူင်ႇၸၢင်ႉမွႆႈ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်သူင်ၵၼ်မႃးဢႅဝ်ႇလၢဝ်း မႃးလဵၼ်ႈ မႃးသုမ်ႁူဝ်ၵၼ်သေ ၵႆႉၵႆႉမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်ၼႆ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇထႆးၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here