ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း

0

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၸွမ်သိုၵ်း ၵျေႃႇသူၺ်ႇ  ၶိုၼ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းယဝ်ႉလႄႈ သၽႃးတႅပ်းတတ်းဢဝ် ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၸွမ်သိုၵ်းၸူဝ်းထုတ်ႉ မႃးပုတ်ႈတႅၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း။

Photo Credit ACDFM2019-ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၸွမ်သိုၵ်းၸူဝ်းထုတ်ႉ ဢၼ်တေမႃးပုတ်ႈတႅၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈယိုၼ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉတီႈ သၽႃးႁူမ်ႈတုမ် သေ ၼႃယၵ သၽႃးႁူမ်ႈတုမ် ဢူးတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းသၽႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2020 ဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်း ၸွမ်သိုၵ်းၸူဝ်းထုတ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ။

ၸွမ်သိုၵ်းၸူဝ်းထုတ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယုလႆႈ 59 ပီလႄႈ 9 လိူၼ် ။ ပေႃးထႅင်ႈ 4 လိူၼ်ဢႃယုႁဵတ်းၵၢၼ်တေမူတ်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ သၽႃးႁူမ်ႈတုမ် သမ်ႉတိုၵ်ႉမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းယူႇ ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းတႄႉထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ယူႇတႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇၵုမ်းၵမ်။ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 သေ ၼႃႈၵၢၼ်မၼ်းတႄႉ တႃႇမၵ်းမၼ်ႈတၼ်းႁဵင်း၊ တႃႇတႅပ်းတတ်းပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းၸူဝ်းထုတ်ႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းတႃႈလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸွမ်ႁၢၼ်လုၼ်းမွင်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်တင်း  ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်တိၼ်ႇဢူး (ၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ၼဝတ) မိူဝ်ႈ ၽွင်းၶိူင်ႈမိၼ် ႁႅတ်ႉသၵီး  တူၵ်းၼႂ်းၼမ်ႉၶူင်း ပီ 2001  ၼၼ်ႉ။

 

ၸွမ်သိုၵ်းၸူဝ်းထုတ်ႉၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ OTS ၸုပ်ႈ 64။  ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ( ယပၶ ) တူၼ်ႈတီး၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၾၢႆႇၸၢၼ်း  လႄႈၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းၵၢင်။

တႄႇမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း မိူဝ်ႈပီ 2016။

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇဢဝ်မႃးတီႈၶၢဝ်ႇ BBC

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE