သင်ၶၾၢႆႇမိူင်း တၢၼ်းပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင် ပၼ်လွႆတႆးလႅင်း

0
233

သင်ၶၾၢႆႇမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင်ပၼ် လွႆတႆးလႅင်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ။

Photo by – Sai Yawd Muang/ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပၢင်းပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင် တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ဝၼ်းတီႈ 4/2/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းၽူင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႄႈ မိူင်း လဵၼ်း လႆႈတၢင်တူဝ်သင်ၶၾၢႆႇမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင်ပၼ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆ တႆးလႅင်း ၶွင်သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Yawd Muang/ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပၢင်းပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင် တီႈလွႆတႆးလႅင်း

တူႉယီႈ (မုၼ်ၸၢင်းယီႈ) ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းတၢင်းတူဝ် သင်ၶၾၢႆႇမိူင်း လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သင်ၶၾၢႆႇမိူင်း လႆႈ တၢင်တူဝ်သင်ၶတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ဝတ်ႉလူင်ၵဵင်းယိုၼ်း ၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ငဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသႅင်လႃႈ ဝတ်ႉၽ ထၢတ်ႈသၢႆမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼသေ လႆႈဢဝ်ပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင် (တူဝ်လိၵ်ႈတႆးထမ်း) ၵႂႃႇတၢၼ်းဝႆႉတီႈၵျွင်း ဝတ်ႉသၢႆလႅင်းႁၢၼ် တီႈလွႆတႆး လႅင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီပႃး”ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Yawd Muang/ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပၢင်းပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင် တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပၢင်းပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင်ၾၢႆႇမိူင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁပ်ႉဢဝ်ပိတၵၢတ်ႈ 3 ၵွင် ၵႂႃႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 5/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇပၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ သိုပ်ႇ ၸႆးတႃလႄႈ တၢၼ်းဢႃႁၢရ်ၶဝ်ႈ/ ၽၵ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE