လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ပႆႇမီး ….. ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ဢၼ်တႄႉ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ

0

ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈ ဢိင်းၵလဵၵ်ႈမႃး​​ၵေႃႈမီး 70 ပီယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႆႉဢမ်ႇ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉ​​သေဢိတ်း။ ပေႃးဝႃႈ ဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႃႈၼႆၸိုင်…

1. တၢင်းႁၼ်ထိုင်၊တၢင်းဝူၼ်ႉ၊ တၢင်းလၢတ်ႈ၊ တၢင်းတႅမ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈထၢင်ႈႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း

2. ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈငႄႈၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း

3. ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈယူႇသဝ်း မီးဝၢၼ်ႈမီးၼႃးယူႇ​​ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇလီလီ လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ

4. ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတႃႇၵႅတ်ႇ​​ၶေ ဢသၢၵ်ႈ သၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမီးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼႃး​​ၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေမႃးတိၺွပ်း ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ​ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်မိူဝ်ႈလႂ် ၽႂ်ႁိုဝ်ၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ။ တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉၵႅမ်းတူဝ်ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။

5. ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ​​ ၺႃးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်း တဵၵ်းတဵင်မႃး ​​တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

6. ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း​​ၵေႃႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းတီႉမတ်ႉ မၢပ်ႇမႂ်ၸိၼေးဝႃႈ မီးတၢင်းၽိတ်းၼႆ​​သေ ၺႃးယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ

7. ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပၼ်သဵင် လိူၵ်ႈတင်ႈၵူၼ်းလူင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ မိူၼ်ၼင် ၼႃႈတီႈဢၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်လိၼ်ၵမ်ႇ လိၼ်လမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်လိူၵ်ႈတၢင်ႈ၊ ပူႇၵၢင်ႉ​​ၵေႃႉလဵဝ်​​ၵေႃႈ လူင်းလၢႆးမိူဝ်း တႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ​​သေ ပၼ်သဵင် တၢင်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈ​​ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမး။ ၵူၼ်းတၢင်ႇ​​ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈပၼ်သဵင်သင်။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈလဵဝ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ပႆႇမီး ။ ၶဝ်ဝႃႈမီးမႃး 70 ပီမိူင်းယဝ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။ မိူၼ်တၢင်းဢမ်ႇလွတ်ႈလဵဝ်းသေဢိတ်း ။ ၶႃႈ​​ၶဝ်တႄႉ ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသႂ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ၊ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်​​တေႉ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၼၼ်ႉ​​ၶႃႈဢေႃႈ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here