သင်ဝႃႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႆႈဝႆးဝႆး ၸင်ႇတေလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ

0

ဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီ ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းပၢႆ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထၢမ်မႃးဝႃႈ “ၼၢႆးၼူၼ်း – လၢတ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ် ဢၼ်ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 70 ပီလူး ”- ၼႆလႄႈ ၶႃႈဝူၼ်ႉ ဢွၵ်းဢေႃၶႃႈပေႃးယုင်ႈယၢင်ႈၵႂႃႇမူတ်း။

ဝူၼ်ႉသင်လႃႇ ၼႆ- ၽူႈၼမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၸိူဝ်းပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်သေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ယိူင်းဢၢၼ်း ယိူင်းမၢႆတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈတေလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ။ ၸွင်ႇယိူင်းမၢႆၶဝ်ၸဝ်ႈ တဵမ်ထူၼ်ယူႇႁႃႉ။ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်သမ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်တႄႉ မၼ်းႁႃႉ – ၼႆ။ ၶႃႈဝူၼ်ႉလႆႈဝႃႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်တႄႉမၼ်း ဢမ်ႇပႆႇမီးလူး….ၼႆ။

ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ -မိူဝ်ႈပၢၼ် ၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းၼႃႈၽိူၵ်ႇၶဝ် ယိုတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းငမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းပႆႇၵိူတ်ႇလႄႈ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ႁိုဝ်တႄႉတႄႉၼႆၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။

ၶႃႈၵိူတ်ႇဝၢႆးလင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတီႈ ၵလႃးၼႃႈၽိူၵ်ႇဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်မႃးႁၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶႃႈယင်းပႆႇႁၼ် လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် လွင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းသင်ၶႃႈ။ ဢၼ်ၶႃႈႁၼ်တႄႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶႃႈတႄႇႁူႉလွင်ႈၵူၼ်းသေ ယႂ်ႇမႃႈၵႃႈသုင်မႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ်လွင်ႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉ၊ လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် တိၺွပ်းၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇ။ ၵႆႉၵႆႉလႆႈယိၼ်းသဵင်တွႆႇတႅင်ႈလဵၵ်း (ပၼ်ဢၶျၢၵ်ႈ) လႄႈလႆႈၵူဝ်ႁႄယူႇတႃႇသေႇ။

ပေႃးလႆႈယိၼ်းသဵင်တွႆႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈႁွပ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ သေ ပၢႆႈပႅပ်ႉပၢႆႈပဵမ်ႇၸွမ်းပူႇၸွမ်းၼၢႆးႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၼႆမႃးၸဵမ်လဵၵ်ႉတေႃႇယႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၼ်ၶႃႈတွင်းလႆႈၵိုမ်းၵိုမ်း ဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈသေပွၵ်ႈ ႁၼ်ၼႂ်းတႃယူႇတႃႇသေႇၼႆႉတႄႉ – ၶၢဝ်းၵတ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မူၺ်သုမ်ႇဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ သဵင်ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄး သဵင်ႁွင်ႉသဵင်ႁႆႈ၊ သဵင်ပေႃႉႁႅမ် သဵင်လႅၼ်ႈပၢႆႈ ။ ၶႃႈၵူဝ်သမ်ႉပေႃးသၼ်ႇယူႇၵေႃႈ လႆႈယိၼ်းသဵင် မႄႈထဝ်ႈၶႃႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ယွၼ်းသူးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅၼ်းၸႂ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးထိုင်သဵင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဵၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵေႃႉလႂ်ၺႃးပေႃႉ ၵေႃႉလႂ်ၺႃးတိၶျေႃး ၼႆယူႇတႃႇသေႇ။ ယူႇတီႈတူဝ်ၶႃႈသေ ၸင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈယင်းဢမ်ႇပႆႇႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသင်ပုၼ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ။ ပေႃးၶၢဝ်းမႆႈ ၶၢဝ်းပိၵ်ႉႁဵၼ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၾႆးမႆႈၵႂႃႇ ၺႃးသွင်သၢမ်ပွၵ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းသိူဝ်သေ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်းၵမ်းၺႃးပိၵ်ႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢႆးပၺႃႇလႆႈတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်း။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်း ၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ် ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇသေ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ယိုတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး၊ တိၺွပ်းဢဝ်ၵိၼ်ဝူဝ်းၵႂၢႆးမူမႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸူးၶဝ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။ ထိုင်တီႈဝၢႆးမႃးဢဝ်ယဵၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ။

ပၢႆးပၺႃႇ ပၢႆးယူႇလီ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလီမႃးသေဢမ်ႇၵႃး သူၼ်ယႃႈ၊ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ႁူင်းႁုင်ယႃႈၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈၵိၼ်ယႃႈၼမ်မႃးလႄႈ ၼႃႈႁိူၼ်းလုလႅဝ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆ လႆႈႁၼ်မႃးတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ ၸႂ်ပေႃးဢမ်ႇလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢၼ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၶဝ်လႆႈလႃးလႃး။ လွင်ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၼမ်၊ ၸႂ်ႉဢမ်းၼၢတ်ႈၽိတ်းပၵ်းပိူင်၊ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႃႇထိူၼ်ႇလႄႈၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝႃႉ ၵႃႉၶၢႆလႆႈငိုၼ်းသႂ်ႇထွင်းၶဝ်။ ယဵၼ်းပဵၼ်မိူင်းဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈမီးၶုၼ်။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်းမေႃပၺႃႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးသေဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇပိုၼ်ၽႄႈလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း။ထိုင်တီႈမိူဝ်းၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇပေႃးလႆႈသုတ်းႁၢႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ ပီၼိုင်ႈယဝ်ႉပီၼိုင်ႈ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ။ ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၶီႈၶႃႈ ဝၢၼ်ႈပိူၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ၊ မႄႈႁၢင်ႉ ပေႃႈမၢႆႈ၊ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼမ်တိူဝ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၵူႈဝၼ်းၵူႈဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၽွၼ်းပၢင်ႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ၶႃႈၼၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လုမ်ႈၾႃႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇတႂ်ႈမိုဝ်း ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၵုမ်းၵမ်သေ လႆႈၽူႈၼမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး သွင်ၸုပ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ် မုင်ႈမွင်ၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ယင်းပႆႇႁၼ်သဵၼ်တၢင်းသေဢိတ်း၊ ယင်းတိုၵ်ႉတေလႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းၵႆယူႇ။

ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်မိူင်းတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။ ၶႃႈၶႂ်ႈထၢမ်ဝႃႈ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ သမ်ႉတေလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ၼၢၼ်းထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ်။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတေလႆႈပၼ်ဢၼႃႇၵၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈၶဝ်ထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈပၼ် ၼမ်ႉႁိူဝ်ႇၼမ်ႉၶႆး၊ ဢသၢၵ်ႈသၢႆၸႂ်ထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၊တေလႆႈပၼ် ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ် ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇတေယဵၼ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်မိူင်းတင်းသဵင်ႈ လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ် ပၢႆးတူဝ်မႃးၵေႃႈ ယူတ်းယႃဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆႉသေ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၶိူဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ် လွင်ႈၶႂ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵၼ်ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း ။

ၶႃႈၼၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၼ်တီႈယူႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁၵ်ႉသႃဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၸိုင် တေၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပၼ်တီႈယူႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတႃႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတႂ်ႈမိုဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းလဵဝ်ၵၼ်ၶိုၼ်း။ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇလီဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ် ဢမ်ႇလီယွင်ႈ ယေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼၼ်ႉသေဢိတ်း။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၼမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈပိုၼ်ႉပွႆႇသၢႆၸႂ်တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈတေဢမ်ႇမုင်ႈ မွင်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢိတ်း- ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ။ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လဵဝ်ၵၼ်၊ ၵိူတ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်တိုၼ်းတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶႂ်ႈၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇပူၵ်းတင်ႈႁင်းၶေႃလႃးလႃး -ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်လႆႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉၵေႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈပူၼ်ႉလွတ်ႈလွင်ႈပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႅတ်ႇၶႄလႆႈ ၽႃသႃ ၊ သႃသၼႃ၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်း၊ ၾိင်ႈငႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ၼႂ်းမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈ သုၼ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ၊ လွင်ႈႁႃတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်၊ လွင်ႈတၢင်းႁူႉၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းမႃး။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် သင်ဝႃႈၵိုတ်းလႆႈပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆးသေ ပိုတ်ႇတၢင်းပၼ်ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈယူတ်းယႃပၼ်ပၢႆးၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈသေဢမ်ႇၵႃး တေၸၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်ၸိုၼ်ႈသႂ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢၼ်ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢမ်ႇႁၢင်ႉၼႆ ၶႃႈၼၢင်းလႆႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here