မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဝ်ၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသွင်ပိူင်သေ ၵေႃႇတင်ႈမႃး ပေႃးႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ၸင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတေငမ်းယဵၼ်

0

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဢၼ်တေထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ။ တႃႇဝၼ်းၵွၼ်းၶေႃလႄႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈတၢင်းႁၼ်ႁဝ်းမီးၼင်ႇၼႆ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၸႂ်သွင်ပိူင်သေ တႄႇတင်ႈပူၵ်းပွင်မႃး။ 1.ၸႂ်ၵူဝ်သေတႄႇတင်ႈပူၵ်းပွင်မႃး။ 2.ၸႂ်လူမဝ်ထၢင်ႇလဵၵ်ႉၼိူဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ တႄႇတင်ႈပူၵ်းပွင်မႃး။

ၸႂ်ၵူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းၼႄတီႈလၵ်းၵၢၼ် 3 ပိူင် (ဢယေးတူင်းပႃး)ၵမ်းလဵဝ်။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းတႅၵ်ႇယၢႆႈ၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းတႅၵ်ႇယၢႆႈ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်းမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၸႂ်ၵူဝ်တင်းမူတ်း။ ႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈၵိုင်ႇလီလႆႈၵူဝ်ယူႇ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇဢၢၼ်းႁဵတ်းၸွမ်း သမ်ႉမႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆႉ ပၼ်ၵတိဝႆႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ သုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ တဵမ်ထူၼ်ႈ၊ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ သုၼ်ႇလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ သုၼ်ႇလႆႈၸတ်းၵၢၼ်လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ဝႆႉၵတိတဵမ်ထူၼ်ႈသေ ၶဝ်သမ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ သမ်ႉဢမ်ႇဢၢၼ်းႁဵတ်းၸွမ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သိုပ်ႇယူႇတႂ်ႈၽႃႇတိၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းၼႆ ႁူႉတၵ်းလႆႈၵူဝ်ယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၸႂ်ဢၼ်တူၺ်းႁၼ်ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ လူမဝ်ၼိူဝ်ၶဝ်၊ လူမဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉ၊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းပေႉၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းလႅၼ်ၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၼႆသေႁဵတ်းမႃး။ ပေႃးႁဵတ်းမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်လူင်ၼႆၵေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၵတိပၢင်လူင်ၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ၊ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ၊ ႁဝ်းဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်ၵူၺ်းယဝ်ႉၼႆ မၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉလၢတ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင် မၼ်းပဵၼ်ဢီႈသင်။

ႁဝ်းပၼ်ၵတိၵႂၢမ်းမၼ်ႈတီႈပိူၼ်ႈသေ တိုၼ်းဢမ်ႇဢၢၼ်းႁဵတ်းၸွမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႁႃႉ၊ ႁဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉဝႃႈ ႁဝ်းတေပၼ်သူၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈ ၼႆသေဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႁႃႉ၊ ၼမ်ႉၸႂ်ပၢင်လူင်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢီႈသင် လီလႆႈထၢမ်ၶိုၼ်း။ ပေႃးဢဝ်လၢႆးၼႆႉသေ ႁဵတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း၊ ၼႆႉပဵၼ်လၢႆးယႃႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၶဝ်သမ်ႉၵႆႉၶႂ်ႈၼႄးဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၵိၼ်ၸိၵ်းႁဝ်းမႃးဢိူဝ်ႈ ၼႆႉထဵင်ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ၊ ၶဝ်လႆႈၵိၼ်ၼမ်လိူဝ်ႁဝ်း၊ ၶဝ်လႆႈၵိၼ်ဢမ်ႇယွမ်းသေ 60% ႁဝ်းလႆႈၵိၼ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 40% ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ၶေးဢမ်ႇၵႃးၵႃႈၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈလီၼႆႉ ၶဝ်ဝႃႈၶဝ်တေပၼ်ႁဝ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ပၼ်တႄႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ Liability ၊ တိုၼ်းလူဝ်ႇပၼ်၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၵေႃႈတၵ်းတေလႆႈပၼ်၊ ၶဝ်ၵေႃႈပၼ်တႄႉ။ ထုၵ်ႇလႆႈထုၵ်ႇပၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉသၢႆမၢႆတႅတ်ႈတေႃး။

ဢၼ်မၢၼ်ႈပၼ်ႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းတႄႉၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ၊ ဢၼ်မႃးပၼ်ႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ Union subsidy ၊ ပွင်ႇဝႃႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ဢဝ်ၶူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇသေမႃးပၼ်ႁဝ်း သမ်ႉဝႃႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၼႆၸွင်ႇမၼ်းၸႂ်ႈပိူင်မၼ်းႁိုဝ်၊ မၼ်းယင်းဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းမႃးႁႃပေႉပုၼ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉ မၼ်းလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းႁဵတ်းၸွမ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေ ႁဝ်းၵေႃႈမီးလွင်ႈပေႃးၸႂ်သေ မီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ မၢၼ်ႈသမ်ႉလၢတ်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ႁဵတ်းပိူင်ၼိုင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။

ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း/တြႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ တြႃးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တူၺ်းၽိူဝ်ႇပိူၼ်ႈၽိူဝ်ႇႁဝ်း၊ ပုၼ်ႈပိူၼ်ႈပုၼ်ႈႁဝ်း၊ မၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉဢမ်ႇတူၺ်းလႃးလႃး၊ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉၵႆႉၼႄးတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉမႃးၸႅၵ်ႇလိူတ်ႈသေ မႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းႁဝ်း၊ တင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တင်းမၢၼ်ႈႁဝ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ တင်းၶၢင်ၶဝ်ၶျၢင်းၶဝ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼႆ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈၸပ်းသူပ်းၸပ်းပၢၵ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၶွင်မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းလဵဝ်ၵၼ်ၸဵမ်ပိုင်းၼႆ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆ မၼ်းပဵၼ်ပိူင်ၼိုင်ႈ။ မိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းလဵဝ်ၵၼ်၊ မၢၼ်ႈတေလႃႈလီႈၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉၼႆႉဢမ်ႇလႆႈ။

ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၵႂႃႇဝႃႈၸႅၵ်ႇလိူတ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းဢွၵ်းဢေႃၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်မိူင်းၵဝ်မူတ်းမူတ်း၊ မိူင်းၶျၢင်း မိူင်းၶၢင် မိူင်းတႆး၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူင်းၵဝ်မူတ်းမူတ်း။ ပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢၼေႃႇရထႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ႁဝ်းဝႆႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃးၸႅၵ်ႇဢဝ်။ ၼႆႉပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈ။ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ် ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ Divide and Rule ၊ ၶဝ်လီလႆႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ Divide and Rule ၵူၺ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်းလႄႈ မၼ်းပဵၼ်မႃးဢိူဝ်ႈ။

တီႈတႄႉမၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈယင်းလီလႆႈဝႆႈသႃ တီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ မိူင်းၶျၢင်း ၶၢင် တႆး တင်းမူတ်းၼႆႉ ဢဝ်မႅင်ႇပၼ်ဝႆႉတီႈမၢၼ်ႈမႃး ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ မၢၼ်ႈလီၶွပ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈယႂ်ႇၼမ်လူင်လၢင်၊ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၶူဝ်းပူၺ်ႈတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်ဢိူဝ်ႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းၼႆႉၵတ်းယဵၼ်ၼႆၵေႃႈ မၢၼ်ႈၼႆႉလူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၵူၺ်း။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ၵူၺ်းသမ်ႉမႃးၵမ်ၵိၼ်းတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၵတိဝႃႈ သူတၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ။ သူတေလႆႈပၼ်ၵတိႁဝ်းဝႃႈ သူတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႃးလႃးၼႆ ၸွင်ႇၸႂ်ႈပိူင်မၼ်းႁိုဝ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမၼ်း ႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ယူႇၼႆ လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇလၢတ်ႈ၊ ၸႂ်ႉလၢတ်ႈၵေႃႈတေဢမ်ႇငိူဝ်ႈလၢတ်ႈ။

ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေ ၶႂ်ႈတဵၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ပၼ်ၵတိဝႃႈ တေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းတိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်မၼ်း၊ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈတၢင်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈၼႆႉ လီလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ်၊ ႁဝ်းမီးသင်မႃးၵေႃႈ ၵုမ်ႇၼႄးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း၊ တၢင်းၾၢႆႇႁဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇထတ်းသၢင်တူၺ်း။ တၢင်းၾၢႆႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈႁဵတ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇၼႆႉ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ၊ ၾၢႆႇႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉႁဵတ်းထုၵ်ႇယဝ်ႉႁႃႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈထတ်းသၢင်တူၺ်းဢိူဝ်ႈ။

ယူႇတီႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ- ယႃႇပေၵႂႃႇပၵ်းၸႂ်ဝႃႈ ပိူၼ်ႈတေႁဵတ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လူဝ်ႇလႆႈမႃးပၵ်းၸႂ်တူၺ်းဝႃႈ တၢင်းၾၢႆႇႁဝ်းႁဵတ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂၢမ်းသႃသၼႃဢၼ်လဵဝ်။ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးတိုၵ်း (Strategy) ၵူႈပိူင်ပိူင်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းတူၺ်းဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈ တီႈဢမ်ႇထုၵ်ႇ၊ ပေႃးမူၼ်ႉမႄးလႆႈၼႆ ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ႁဝ်း ပေႉၵိၼ်ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႅတ်ႉလႅၼ် ဢမ်ႇပေႉၵိၼ်လႆႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတႃႇတေၵေႃႇတင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈမီးတင်းသွင်ၾၢႆႇ။ လူဝ်ႇလႆႈမီးၸႂ်ၵႂၢင်ႈ ၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းၼင်ႇၵၼ်၊ လူဝ်ႇလႆႈမေႃတူၺ်းပုၼ်ႈပိူၼ်ႈပုၼ်ႈႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၸင်ႇတေပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢိူဝ်ႈ။ လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ဢၼ်တေမႃးထႅင်ႈၵေႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေပဵၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ တႃႇတင်းဝၢၼ်ႈတင်းမိူင်း၊ ႁဝ်းၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးၼင်ႇၼႆ။

ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်
02/01/2018

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here