တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသ်ႂ ၸ်ႂယဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼ်ႂးမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

306

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -