ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽွင်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ 2018

0

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈမေႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉတႆးႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုတ်းတၼ်း ငဝ်းလၢႆး၊ ယႃႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်-ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းတေၶဝ်ႈၸူးပီမႂ်ႇ၊ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ 2018 ၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈလီ၊ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၵေႃႈလီ၊ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ ထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ- ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမီးယူႇ 3 ပိူင်- 1.ပီၼိုင်ႈယဝ်ႉပီၼိုင်ႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆး၊ ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးတႃႇသေႇ။ ၵူၼ်းႁဝ်းတေလီတေလူႉၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း၊ ပေႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ႁဝ်းႁဵတ်းၸွမ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်း ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉတေလီ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉတေလီ တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၵေႃႈလီ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၵေႃႈလီ၊ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလႂ်ၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆး၊ ပီလႂ်ပီၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

2.ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ၵေႃႉလဵဝ်၊ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးတီႈဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်း၊ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈမီးသုၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဝူၼ်ႉၽိတ်း။ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈလီ၊ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၼ်ႁႅင်း၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်၊ ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃး၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ၊ ၵၢပ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈ IT ၊ တၢင်ႇၼႂ်း Facebook ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ်၊ ဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ Idea ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ မင်လူင်ၵႂႃႇၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ်၊ မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႇပိူၼ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ မၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈယႃႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ တႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈၼႆႉ လူဝ်ႇပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ သမ်ႉလူဝ်ႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်၊ ပေႃးမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။

ဢၼ်ဝႃႈတႆးႁဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႃႇ၊ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈဝၢၼ်ႈႁႆး လႄႈလွႆတႆးလႅင်း လူဝ်ႇလႆႈၽွမ်ႉၵၼ်ဢိူဝ်ႈ၊ လၢတ်ႈငၢႆႈ ၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉမၼ်းႁဵတ်းယၢပ်ႇ။ ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈသင် ႁဝ်းဢမ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉလူး၊ ႁဝ်းမီးပၼ်ႁႃဢီႈသင်မႃး ႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ CSSU ၼႆႉၵေႃႈပႃးၶဝ်ယူႇ၊ ပွင်ႇဝႃႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႂ်ႈႁၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမႃးၵွင်ၵၼ်သေယဝ်ႉၵေႃႈ ဢိူဝ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈယဝ်ႉၼႆႉ ၶႂ်ႈႁၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းဝႃႈမၼ်း လႆႈယဝ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ မၼ်းပႆႇလႆႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁႃတၢင်းႁႂ်ႈမၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈ။ ပေႃးၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ မႃးၵိၼ်ယူႇတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁႃတၢင်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈ။
မိူဝ်ႈလဵဝ် CSSU ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈတႆးၽွမ်ႉၵၼ်၊ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈပႃးမူတ်းယဝ်ႉ။ ၽႂ်တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇ CSSU ၵေႃႈ မၼ်းတေယႃႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ပႃႇတီႇလႂ်ဢွၵ်ႇၵေႃႈ ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ ဝၢၼ်ႈႁႆးႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း FPNCC ယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယဝ်ႉ CSSU ၼႆႉ ဢၼ်ၼႆႉၶဝ်လၢတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႈ မၼ်းလူဝ်ႇယူႇၼႂ်း CSSU ၵူၺ်း။ ပွင်ႇဝႃႈတႆးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဢၼ်ဝၢၼ်ႈႁႆးၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း FPNCC ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းဝႃႈတႄႉလီဢိူဝ်ႈ၊ ဝႃႉၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵူၺ်း၊ ၶႃႈႁဝ်းပၼ်ႁႅင်းဢိူဝ်ႈ။

3.ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းမုင်ႈမွင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၵတ်းယဵၼ် မၢၵ်ႈမီး။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း မုင်ႈမွင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမုင်ႈမွင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၵတ်းယဵၼ် မၢၵ်ႈမီးၼႆႉ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမၼ်းမႃး တီႈတၢင်းႁူႉ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း။ တၢင်းႁူႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉပဵၼ်သွင်ဢၼ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ၼႃႇ၊ ဢၼ်တိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တေဝႃႈဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၸုမ်ႈၶူး (လႆႈပွႆႉ)ၵွၼ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၺွပ်းတိုတ်းယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ၸၼ်ႉၵဝ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း လႆႈၸုမ်ႈၶူးၵွၼ်ႇ။ ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းပွင်ႇဝႃႈ မေႃလိၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ။

ၵွပ်ႈၼႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ၊ ပေႃးၶႂ်ႈမၢၵ်ႈမီး ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ။ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မီးငိုၼ်းၶမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ငိုၼ်းၶမ်းၼႆႉယိုင်ႈမီးၼမ် ပေႃးဢမ်ႇမေႃပွင်ၵၢၼ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းမႆႈၸႂ်၊ ၸင်ႇဝႃႈမီးငိုၼ်းၶမ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇမီးတၢင်းႁူႉပႃး။ တႆးႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ မီးငိုၼ်းၶမ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ၊ မီးငိုၼ်းၶမ်းယဝ်ႉ သမ်ႉမီးမႃႇၼၼႆ ၶႅၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈ။

ၸင်ႇဝႃႈငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈၼႆႉ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ ဢွၼ်တုမ်ၵၼ်သေၵိၼ်ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ၊ တုမ်ၵၼ်သေၵိၼ်သွမ်ႈၼႃး၊ ဢွၼ်တုမ်ၵၼ်သေၵိၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here