ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ် 7-8-9 တီႈတူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇပဵၼ် ND ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈ UPC

0

ပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇယင်းမႃးႁႃလိူင်ႈႁႃလၢဝ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်-ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း၊ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဢဝ်သိုၵ်းသေဝႅတ်ႉဝႆႉ၊ ဢဝ်သိုၵ်းဢဝ်ၽူႈၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ မႃးၼင်ႈၼႂ်းၵၢင်ၵူၼ်းမိူင်းသေဢတ်းသဵင်၊ ထၢႆႇႁၢင်ႈ၊ ပွင်ႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸွင်ႇတေၵိုတ်းပႅတ်ႈၶႃႈႁႃႉ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်တေၸတ်းတီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ?။

တွပ်ႇ-လွင်ႈၼႆႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇၵိုတ်း(ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ)သေတီႈ။ ဢၼ်လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ယူႇၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလူင်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈၼႆႉ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉဝၼ်းတီႈ 25 ၊ ပေႃးယဝ်ႉႁဝ်းတေမႃးႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 (01/2018) ။ သင်ဝႃႈဝၼ်းတီႈ 7-8-9 ၶဝ်သမ်ႉမႃးႁႃလိူင်ႈႁႃလၢဝ်းယူႇပေႃးၼႆ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁူဝ်ႁုပ်ႈ ပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ND ၊ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ND ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈ UPC ၊ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ တၢင်ႇသင်။ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈတႄႉ လွင်ႈၼႆႉတပ်ႉမတေႃႇၶဝ်ၵေႃႈတေဝူၼ်ႉယူႇ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈတေဝူၼ်ႉယူႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ND, UPC ဢမ်ႇပဵၼ်ပေႃးၼႆ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶႅၼ်းလူႉ။ ပေႃးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉလူႉ လူႉပႃးၵၼ်မူတ်း။

ၵၢၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇယႂ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းဝူၼ်ႉ။ လွင်ႈတပ်ႉမတေႃႇဝႆႉသတိၼႃႇ ၶဝ်ၵူဝ်ႁဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁႅင်းၼႃႇ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇပေႃးလီ၊ ႁဝ်းတေႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်၊ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ႁၢင်ႈၾၢင်မၼ်းဢွၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈ ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်၊ မၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဝႆႉသတိၼိူဝ်ၵၼ်။ ပေႃးမီးၾၢင်ႁၢင်ႈဝႆႉသတိၼိူဝ်ၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း ပေႃးၼႆ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇလႆႈ။

ၵဝ်ၶႃႈလၢတ်ႈမႃးယူႇတႃႇသေႇဝႃႈ တႃႇႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တေႃႇၵၼ်၊ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တေႃႇၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းမီးလၢႆပိူင်။ ၸင်ႇဝႃႈပေႃးမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တေႃႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵေႃႈမၼ်းငၢႆႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၸင်ႇဝႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇႁဵတ်းလူၺ်ႈသၽႃႇဝ၊ ယႃႇပေၵႂႃႇၶတ်းသၽႃႇဝ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၶဝ်ၼႆႉ ၶိုင်ၶႂ်ႈၶတ်းသၽႃႇဝ။ ၶတ်းသၽႃႇဝၼႆႉ လူဝ်ႇႁဵတ်းဢၼ်ႁဝ်း ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵူၺ်း၊ လူဝ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၺ်း ၶဝ်ဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆ၊ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းၶတ်းသၽႃႇဝ။

ဢၼ်ႁဝ်းတေႁဵတ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇပဵၼ်ၸွမ်းသၽႃႇဝ၊ ပဵၼ်ၸွမ်းသၽႃႇဝဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းမီးဝႆႉမီး 7 မိူင်း 7 တိူင်း။ 7 တိူင်းၼႆႉယင်းပႆႇပဵၼ်ၸွမ်းသၽႃႇဝ၊ မၼ်းလူဝ်ႇပဵၼ် 8 ၸႄႈမိူင်းၵူၺ်း။ တိူင်းၼႆႉဝႆႉသေၵမ်းၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉမၼ်းၵႂၢင်ႈလႄႈ ၶဝ်ႁဵတ်းမႃးၸဵတ်းတိူင်း ၸဵတ်းၸႄႈမိူင်း။ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၾႅတ်ႉၻရႄႊၼႆႉ လူဝ်ႇဢဝ်ၼႆႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်၊ ပေႃးဢဝ်ၼႆႉပဵၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၾႅတ်ႉၻရႄႊပေႃးၼႆ မၼ်းပဵၼ်ၸွမ်းသၽႃႇဝ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၾႅတ်ႉၻရႄႊၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႈ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇပႆႇႁွင်ႉထိူၵ်ႈ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်သင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ဢဝ်လူၺ်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသေႁဵတ်းဢၼ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၺ်း၊ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းၶတ်းသၽႃႇဝ၊ ပေႃးၶတ်းသၽႃႇဝပေႃးၼႆ မၼ်းယူႇလႆႈၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်၊ မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈ၊ မၼ်းၸၢင်ႈလူႉ။

ၸင်ႇဝႃႈႁဵတ်းဢီႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈတူၺ်းပိုၼ်းဝၼ်းလင်၊ ပိုၼ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်။ မၢင်ၸိူင်ႉမၢင်ပိူင် ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်းဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးပၢၵ်ႇပီႁဵင်ပီၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းယင်းတိုၵ်ႉဢဝ်မႃးၸႂ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇ၊ ပိုၼ်းၼႆႉပဵၼ်သၽႃႇဝ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းသၢင်ႈပိုၼ်းတေႃႇသိုပ်ႇၵႂႃႇ။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ တွၼ်ႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပူတ်းပၢႆႉၸိုဝ်ႈ CSSU တီႈပၢင်လူင်၊ လွင်ႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ပၢင်လူင်ႈၼႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၸိုဝ်ႈ RCSS ႁဵတ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ)။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here