ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် (2) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

0

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE