ပလိၵ်ႈတိၺွပ်း   ၽူႈၼမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၼႄးဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၸတ်းပၢင်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ

0
35

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၵျွၵ်ႉတတႃး ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တိၺွပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်း KWU လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ ( ငဵင်းၸုသီႇ  ) မတ်ႉတႃ 20။

တေႃႇၼေႃႇဢူင်းလႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်း KWU ၸတ်းပၢင်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ တီႈၼႃႈသူၼ်မွၵ်ႇပၼ်ႇတုလ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 /8/2019

ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 တေႃႇၼေႃႇဢူင်းလႃႉ ၵႂႃႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈ ဢလူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းတုၵ်ႉၶိတ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်။ ၽွင်းၼၼ်ႉပလိၵ်ႈဢလူင်ႇ တိၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ။

ပလိၵ်ႈၼေးဝႃႈ တေႃႇၼေႃႇဢူင်းလႃႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈသင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်ယၢင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 69 ပီ တီႈ ၼႃႈသူၼ်မွၵ်ႇ မႁႃႇပၼ်ႇတုလ လႄႈ ႁူင်းႁေႃလူင်ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 /8/2019 ၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတိၺွပ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ တေႃႇၼေႃႇဢူင်းလႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵွၼ်ႇတေၸတ်းပၢင်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်ယၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇယွၼ်းဝႆႉတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉဝႃႈတေၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိမၵူၺ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိူင်း သမ်ႉႁၢမ်ႈမႃး လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ယႃႇပေၸတ်းၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်ယၢင်း ”။ – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိၺွပ်းၽူႈၼမ်းယၢင်းၸိူဝ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းတေႃႇၼေႃႇဢူင်းလႃႉသမ်ႉဢမ်ႇၵႂႃႇႁူင်းပလိၵ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇလွင်ႈယိင်းတုၵ်ႉၶိတ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၵေႃႈ – ပလိၵ်ႈတိဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉၵမ်းလဵဝ်။

ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးဢဝ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းယဝ်ႉမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ တေႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႃးႁပ်ႉႁွင်း (ဢႃႇမၶၢမ်ႇ) ယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

တေႃႇၼေႃႇဢူင်းလႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ။ တူင်ႉၼိုင်တႃႇသုၼ်ႇလႆႈ ၼၢင်းယိင်း၊ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇသဝ်းႁိမ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႈသၢင်ႈႁိူၼ်း တီႈၸေႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တိၺွပ်းမၢပ်ႇမႂ် ဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၶွၼ်ႈၵူၼ်းၼေၵၢင်ၸႂ်၊ ယႃႉၼႃႈတႃဝၢၼ်ႈမိူင်း၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းလူတ်းယွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၶေႃႈႁႃ မွၵ်ႈ 20 ပၢႆ။

 

REF; VOA


eastern_breeze
SHARE