ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ မီး 5,000 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇယဵၼ်ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီး 5,000 ပၢႆ။

Photo by – SHAN/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပွတ်းႁွင်ႇလႆႈၵဵပ်ႈဝႆႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 5,000 ပၢႆၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးလႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ သႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 3 ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လူဝ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႆႉ ၶူဝ်းၼုင်ႈ၊ ၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉ၊ ၼမ်ႉ ၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မၢင်ၵေႃႉ လႆႈၼွၼ်းၼိူဝ်ထေႃႈ၊ ၼိူဝ်ၵႃး။ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင်မႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ ဢမ်ႇမီး ၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်သင်။ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းမီးတီႈဝၢၼ်ႈ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 22/8/2019 လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ။

လူၺ်းပူဝ်းၺဵဝ်ႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီးတီႈယူႇ သဝ်းၵၼ် သေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၵိၼ်ယမ်ႉ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇ ထႅင်ႈတင်းၼမ် ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းယင်းပႆႇယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးဝႆးဝႆးၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/8/2019 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း TNLA၊ AA လႄႈ MNDAA ႁူမ်ႈၵၼ် လူမ်ႇယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း ၾၢႆႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ DSTA တီႈပၢင်ႇႁူႈလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ထႅင်ႈ 5 တီႈ။

ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း ပီႈၼွင်ႉတဢၢင်း တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ “ ဝၢႆးလင်သေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပၢင်ႇႁူႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႇၶၢႆ၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉ ၶမ်းလႄႈ ၵုၼ်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႆးဝႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁႂ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၽႂ်းမၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ် ၶမ်ယူႇၼႂ်း ၵႄႈသိုၵ်း 2 ၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်တၢင်းသွင် ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆးဝႆး” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူၺ်ၼုမ်ႇလႅင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လူဝ်ႇၼႆႉ တႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မႄႈပုမ်လူင်ၸမ်ၵိူတ်ႇၵေႃႈမီး၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိူတ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈမီး လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈသုၼ်ႊၵေႃႇသျႅင်ႊ ၽွင်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၶိုၵ်ႉ တွၼ်း ၸဵင်ႇ ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၶုၼ်ႊမိင် ၸိုင်ႈမိူင်း ၶႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 20/8/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE