RCSS တင်း NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

RCSS တင်း NRPC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ RCSS တင်း NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/8/2019

ဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA တင်း သုၼ်ၵၢၼ်မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS တႄႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် တၢင်း ၾၢႆႇ NRPC သမ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး (ၽူႈလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်) ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈၸုမ်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 2 RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ“ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈႁုပ်ႈ သေ လၢတ်ႈတႄႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵိုတ်းဝႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တႃႇတေၶိုၼ်းၵႄႈဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈ မၼ်းပေႃးတေၵႂႃႇလႆႈလီၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်းမႃးဢုပ်ႇၵၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ် ၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ၶဝ်မႃး မီး 4 ၶေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်၊ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးပိူင်ႈၵၼ်သင်လွၼ်ႉမွၼ်းမၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်းၵူၺ်း ႁဝ်းတေၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆမႃးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈဢဝ်ၵိုတ်းယင်ႉၶမ်ၵၼ်မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ႁုပ်ႈသေလၢတ်ႈၸိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယိပ်းမူႇၽႂ်မၼ်းသေ မႃးဢုပ်ႇ လႄႈ ႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၵၼ် လွင်ႈၼႆႉမၼ်းၵေႃႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇ လွင်ႈမၼ်း တၢင်း ၾၢႆႇတပ်ႉၶဝ်သမ်ႉဝႃႈ ပေႃးသူၶႂ်ႈလႆႈသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃႈၸိုင် သူတေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈတေ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈသမ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉႁဵတ်းတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈ လဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမႃးၶွင်ႉ ၶမ်ၵၼ်မႃး” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ NRPC ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA တီႈ ၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းယၢင်းလႅင် KNPP ။ ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းသမ်ႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်း EAO 10 ၸုမ်း။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/8/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ KNU တင်း NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ႁင်းၶေႃလႄႈ RCSS တင်း NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ ႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE