လၢႆးတၢင်းၶတ်းၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈမီးၵႃႈႁိုဝ်

0
115

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႂ်းလုမ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် လႆႈႁၼ်ၶတ်း ၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ႁၼ်ထဵင်ၵၼ် တွပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်သမ်ႉပေႃး ပၼ်းၸွင်ႇၸွင်ႇယူႇယဝ်ႉ။

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
Photo by – SHAN/ ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

ပေႃးမႃးတူၺ်းၾၢႆႇ USDP ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၼႆၵေႃႈ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႃႈ တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ 25 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ ႁႂ်ႈမၼ်းမီးထိုင်တီႈ 50 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၵုမ်ႇထူၼ်ႈ လႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်မႃး။ ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတူဝ်တႅၼ်း 25 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မႃးပၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႆႉဝႃႈ တေဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိူင်ႈၼႆႉ ၶဝ်တေဢုပ်ႇၸွမ်း မီးယူႇၵူၼ်း 70 ပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်သဵင်ၸိုဝ်ႈသေယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းဢဝ်ၶိုၼ်း ယွၼ်းထွႆပႅတ်ႈဢွၵ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၶဝ် ဢမ်ႇဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉသေဢိတ်းယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼွၵ်ႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးသမ်ႉမီးထႅင်ႈလၢႆးတၢင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းလၢႆးတၢင်း 3 ဢၼ်ၼၼ်ႉ မီး သင်လၢႆလၢႆၼႆ ယူႇၼႂ်းလုမ်းသၽႃးတႄႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ UPC ဢၼ်ႁွင်ႉ ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ်ႁူႉၸၵ်း ပၢင်လူင် 21 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈယိူင်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ သွင်လၢႆးတၢင်းၼႆႉ သင်ဝႃႈမၼ်းမႅၼ်ႈၵၼ်ယူႇၵေႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယင်းပႆႇႁၼ် တီႈဢၼ်မုင်ႈမွင်းမၼ်း။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ မီးထႅင်ႈမႃးလၢႆးတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ 2008 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်း ပဵၼ်လၢႆးတၢင်း ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ သွင်ပီပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸင်ႇတေႁၼ် ငိူၼ်ႈငဝ်း မၼ်း ၶိုၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းဢွၵ်ႇမႃး။ ယူႇတီႈၸုမ်းတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ UNDO ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ မီးလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈ (ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချူပ်) ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ဝႆႉ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် မၼ်းလူႉလႅဝ်ၸၢႆႇႁၢႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈလုမ်း လုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉသေယဝ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေ ႁပ်ႉထွမ်ႇငိၼ်း ဢၼ်ၶဝ်တေမႃးလဝ်ႈလၢတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသူၼ်ၸႂ်မႃးတႄႉတႄႉ။ ပေႃးၸိူင်ႉ ၼၼ်မႃး လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းပႃႈလူႉလႅဝ်ၸၢႆႇႁၢႆတႄႉယဝ်ႉႁႃႉ ႁဝ်းၶႃႈတေယွၼ်းထတ်းသၢင်ၼႄၵၼ် ပွတ်း ဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၵမ်ႈၼမ်ႁွင်ႉၵၼ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈ ၵိၼ် ၵႅၼ်ႇလူၺ်ႈၵၼ်ၸွမ်းလူမ်းၵူၺ်း။ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇလႄႈမိူဝ်ႈလႂ် လႆႈၸႂ်ၵၼ် တႄႉတႄႉမီးမီး တၢင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ယဝ်ႉၵေႃႈတေလႆႈယူႇတီႈ တၢင်းထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း တၢင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ သေ ႁူမ်ႈၵၼ်တူၵ်းလူင်းၸင်ႇတေဝႃႈ ယိုၼ်ယၼ်မၵ်းမၼ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႆႈၼႆတႄႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်ၾိင်ႈမိူင်း ၶဝ် တေႁူႉၵၼ်ယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၾိင်ႈမိူင်းဝႃႈဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်း သွင်ပႃႈသွင် ၾၢႆႇ ၸင်ႇဝႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်။ ယဝ်ႉသေၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ၊ သိုပ်ႇငုမ်းၵုမ်းၵမ်သေယဝ်ႉ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ၊ ပႅတ်ႉလႅၼ်ၵၼ်သေ တူၵ်းလူင်းၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈ၊ လိင်ႉ လၢတ်ႈ/ လၢတ်ႈလၢႆးလိင်းသေ ၸႂ်ႉတူၵ်းလူင်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ယင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼႄ ၶေႃႈမုလ်း လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်ၽိတ်းဢၼ် ပိူင်ႈ ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၸႂ်ႉတူၵ်းလူင်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃႈတူၵ်းလူင်းၵေႃႈ ပေႃးတင်းဝႃႈ မၼ်းၵႂႃႇပူၼ်ႉပႅၼ်ၺႃး 5 ၶေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းလၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်း ၼႆႉ လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၽိုၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းလူႉလႅဝ်ၸၢႆႇႁၢႆၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈယၢမ်းတိုၵ်ႉတႄႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႆႉ တႄႉ မၼ်းတိုၼ်းမီးၸွမ်းၾိင်ႈမိူင်းမၼ်းဝႆႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေၽွမ်ႉၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈမႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇဝႃႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမီးဝႆႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸွင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁပ်ႉလႆႈယူႇၼႄႇၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်မႃးႁဵတ်းပၢင်ယင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼင်ႇၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ/ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မီးယူႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ႁႃႈသိပ်းပၢႆၸဵတ်းလၢၼ်ႉၸုတ်းသၢမ်ပႅတ်ႇ လႆႈဝႃႈမီး ႁႃႈသိပ်းၸဵတ်းလၢၼ်ႉပၢႆၶိုင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈၼပ်ႉ ဢၼ်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်မႃးပၼ်သဵင်ၼၼ်ႉ မီးၵႃႈ ႁိုဝ်လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းႁႃႈသိပ်းပၢႆၸဵတ်းလၢၼ်ႉပၢႆၼၼ်ႉ ဢၼ်မႃးၵမ်ႉထႅမ် ၵမ်ႉယၼ် ၸွမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ မီး 92.48 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊၼႆ ၶဝ်ဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 မီးၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇ တေပုတ်ႈပဵၼ်မႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း မိူဝ်ႈလဵဝ်လႄႈ မိူဝ်ႈ 2010 ၼၼ်ႉ မီးမႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈ ၵေႃႈ မီးမႃးသွင်သိုပ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးၵုၺ်ႉတူၺ်း ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းၼႆၸိုင် ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆ မိူဝ်ႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼၼ်ႉမီးႁႃႈသိပ်းၸဵတ်းလၢၼ်ႉပၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး 2014 မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈၶိုၼ်းလူင်းၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း၊ သၢႆမၢႆဢၼ်တႄႉမၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းၵဵပ်းလႆႈမႃး ဢၼ်မီးတႄႉတႄႉ မီးႁႃႈသိပ်းဢဵတ်းလၢၼ်ႉ ပၢႆ။ ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမီးႁႃႈသိပ်းဢဵတ်းလၢၼ်ႉပၢႆၼႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ 2008 တေႃႇထိုင် 2014 ၼႆႉ ၵူၼ်း 6 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ ဢဝ်သဵၼ်ႈမၼ်းႁၢႆဝႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ ပွင်ႇဝႃႈ ပၵ်းပိူင် လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ဢိင် ဢၢင်ႈၶေႃႈမုလ်း ဢၼ်ၽိတ်းဢၼ်ပိူင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႆသေ ယိုၼ်ယၼ်မၵ်း မၼ်ႈၵၼ်မႃးၵူၺ်းလႄႈ တႄႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်ၼႆႉ ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းမၼ်းပေႃးလူႉလႅဝ် ၸၢႆႇႁၢႆဝႆႉယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၼႆႉသေ ၸင်ႇဝႃႈ ပေႃးတင်းဝႃႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈလုမ်းတတ်းသိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉယိုၼ်ဝႃႈ ၶေႃႈဢၼ်သူ တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼႆႉ၊ ၸုမ်းဢၼ် UNDO တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼႆႉ မၼ်းလႅပ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈယူႇ တေလႆႈႁပ်ႉထွမ်ႇသေယဝ်ႉ တတ်း သိၼ်ၸွမ်းယူႇ ပေႃးၶဝ်ႁပ်ႉဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် တေၸၢင်ႈပဵၼ်သင်မႃးလႃႇၼႆ ပေႃးၼႆႁဝ်းမႃးတူၺ်း။ ပေႃးယိုၼ်သမ်ႉဝႃႈ ၶေႃႈမၢပ်ႇမႂ်ဢၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈဢိူဝ်ႈ တူၵ်းထုၵ်ႇဢိူဝ်ႈ လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ၸၢႆႇႁၢႆလူႉလႅဝ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တႅၼ်းၽွင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵိူတ်ႇမီးလူၺ်ႈမႃး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ လူႉလႅဝ်ၸၢႆႇႁၢႆၸွမ်းယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈလူၺ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီး သေၵေႃႉယဝ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇတေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ၸွင်ႇတေ ၶၢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆယူႇၼႄႇ။ တီႈၼႆႈတေပဵၼ်မႃး ၶေႃႈထၢမ်ၶေႃႈၼိုင်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉၵေႃႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉ ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ သုၼ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်းၼၢတ်ႈတႃႇတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်း ပၵ်းပိူင် လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1990 ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉမီးယူႇႁိုဝ်၊ ပေႃးမီး မီးလၢႆၵေႃႉ ၸွင်ႇၶဝ်သမ်ႉတေႁပ်ႉပဵၼ်လႆႈႁိုဝ် ၼႆၵေႃႈ တေပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဝႆႉ ၵွၼ်ႇ ၽႂ်ပႆႇၸၢင်ႈတွပ်ႇလႆႈတႅတ်ႈတေႃး။

တီႈၼႆႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ဝႃႈ (အစိုးရ/ လွှတ်တော်) ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းမီးဝႆႉမိူၼ်ၵဝ်ႇသေယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း မႂ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈဢၼ် ၼိုင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼႃ။ ၼႆႉသမ်ႉ မီးတီႈၽႂ်လႃႇ မီးတီႈငဝ်ႈငုၼ်းလုမ်းတတ်းသိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေ တႅပ်းတတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉၸွင်ႇမၼ်းတေပဵၼ်လႆႈမႃးတႄႉႁႃႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးထတ်းႁၼ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်း မုင်ႈမွင်း ပေႃးၼႆသမ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းလုမ်းတတ်းသိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉ ၶေႃႈဢၼ်ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ ပဵၼ်ဢီႈ သင်ၼႆ လိၵ်ႈမၢပ်ႇမႂ် ဢၼ်ၸီႉၼႄးဝႃႈ လၵ်းမိူင်း 2008 ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶဝ် ယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ 1) မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇ ယွမ်းပဵၼ်ဝႃႈ 2008 ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ 2) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးပၵ်း ပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ မီးလၢႆးတၢင်းမၼ်းလၢႆသဵၼ်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၼႆႉ ယွမ်းႁပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းယူႇ ၶဝ်ၶႂ်ႈ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇတေယွမ်းႁပ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

သမ်ႉထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းၼႄဝႃႈ တႃႇမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈ NLD တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ယူႇတႃႇသေႇ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆမႃးၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းလႆႈပွင်လႆႈတႄႉတႄႉမီးမီး ၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇပၼ်သဵင်ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈ ပေႃးမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး မိူၼ်ၸိူင်ႉ 2020၊ 2025 ၼၼ်ႉၼႆ မီးတၢင်းဢိင်ဢၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇတေယွမ်းႁပ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈမၢပ်ႇၼႄးၶၢၼ်ထဵင် ၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈလႆႈထတ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸင်ႇဝႃႈ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈတူၺ်းတႄႉ လၢႆးတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ တေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2 သဵၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တေမူၼ်ႉမႄးၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇမီး တင်းမုင်ႈမွင်း ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ လၢႆးတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇတေ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ 2008 သေယဝ်ႉ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်း မိူင်းမႂ်ႇမႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႉတႄႉမီး မိူဝ်ႈမီးငဝ်းမႃးၵူၺ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်းမွင်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပႆႇႁူႉထိုင်ပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸႂ် ၼမ်ႉလိုၵ်ႉ၊ ၼမ်ႉ တိုၼ်ႈၶွင် ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း။ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ ႁူႉပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းလီယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်သုမ်ႇငမ်းဝႆႉ ၼႂ်းလုမ်းသၽႃးလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇသုတ်ႈပႆႇႁူၼ်ၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းလႆႈတီႈဢၼ်မိူင်းၵတ်းယဵၼ်လႆႈတႄႉၼၼ်ႉ ယွၼ်းၶႆႈၼႄပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ယွၼ်း ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
5/8/2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE