ယွၼ်ႉသင်လႄႈ သၽႃးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၽွမ်ႉတႃႇၶႂၢၵ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် လဝၵ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်
Photo by – hurn kayang/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး မီးၽႅၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈထႅင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ထႅင်ႈ 1 ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇႁွင်ႉထၢမ်ထိုင်တီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၸွင်ႇတေၽွမ်ႉၸွမ်းလႆႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း လႆႈၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။

ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်း (ဝန်ကြီးဌာန) 8 ဢၼ်။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႉ မၼ်းတေပဵၼ်လွင်ႈၾၢႆႇ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ၾၢႆႇၽၢၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း၊ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ လႄႈ ၾၢႆႇတၼ်းႁႅင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၾၢႆႇၵၢၼ် ၸၢၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်း၊ ၾၢႆႇၵုမ်းၵွၼ်း ၶူဝ်းႁႄႈလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉ လွမ်ႉတိုၼ်းပဵၼ်၊ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈလဵင်ႉလူ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃးတင်းၾၢႆႇႁွင်ႈၼမ်ႉ၊ ၾၢႆႇဝၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးထႅင်ႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၢင်၊ ၵယၢၼ်း၊ မၢၼ်ႈ၊ လႃးႁူႇ၊ ဢႃးၶႃႇ၊ မၢၼ်ႈၼွင်၊ ဢၢင်းသႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးၶုၼ်ၽွင်းလူင်ထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ သူင်ႇလိၵ်ႈမႃးဝႃႈ ထုၵ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းထႅင်ႈထၢၼ်ႈၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸွင်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉ သေ ၸင်ႇမႃးၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ် ၶဝ်တေၽွတ်ႈႁႅၼ်းထႅင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇလဝၵ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼႂ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ဢမ်ႇတႅမ်ႈပႃးဝႆႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၽွတ်ႈႁႅၼ်း၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမီးထႅင်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်လႆႈမီးမႃးလွင်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ လႆႈမႃးယိပ်းဝတ်းဝႂ်(မၢတ်ႇပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူဝ်မီးမႃး ၼမ်ႁိုဝ်ၼႆ ၶဝ်ၸင်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၼႆႉ။

ပေႃးတူၺ်းၾၢႆႇၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ NLD၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သၢင်ႇသီႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တေၵမ်ႉထႅမ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်တေသၢၼ်ၶတ်း တႅပ်းတတ်းယၢပ်ႇဝႆႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၾၢႆႇ NLD ၼႆႉၵူၺ်း ၸႅင်ႈၼႄဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ တေလႆႈၽွတ်ႈႁႅၼ်းထႅင်ႈထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇထတ်းထဵတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆၵူၺ်း။

သင်ၸိူဝ်ႉမီးမႃးထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈၶုၼ်ၽွင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၵႂၢင်ႈ ၶႂၢင်ၵႅပ်ႈၵိၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလၢမ်းဢဝ်ၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၸႅင်ႈလႅင်းပႃး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈၽွၼ်းလီလႄႈ ၽွၼ်းၸႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးပိုတ်ႇပၢင်ႇလူင်ႉလႅင်းၼႆလႄႈ ၼႆႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ပေႃးမီးမႃးထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ဢၼ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ၸွင်ႇတေမီးမႃးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵဵပ်းဢဝ် သဵၼ်ႈ သၢႆမၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းတႂ်ႈ လိၼ်ထုင်ႉပဵင်းသေယဝ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပုတိ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸႃတိ မႃး ႁဵတ်း ၵိၼ်ၵၢၼ်၊ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးသေယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်း (အိမ်ထောင်စုဇ ယား)။ တေထတ်းသၢင်ၸိူဝ်းၼႆသေယဝ်ႉ ၵဵပ်းဢဝ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆမၼ်းသေ ႁဵတ်းပၼ် (အိမ်ထောင်စုဇယား) ဝၢႆးမႃးသမ်ႉ တေပဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတွတ်ႈမႄးလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေမႃး 2020 ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈၶဝ်ၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈၶွပ်ႈၸႂ် ႁူႉၵုင်ႇၵျေးၸူး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ တေပဵၼ်ႁႅင်းပၼ်သဵင်ပုၼ်ႈတႃႇၶဝ်ၵႂႃႇႁိုဝ်ၼႆ လႆႈဝူၼ်ႉၸွမ်း ၶႃႈၼေႃႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ၊ ၼူၵ်ႉယုင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ် တႅပ်းတတ်း ၼႆ လႅပ်ႈတေၵႂင်ၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈမၼ်းၼႆၸိုင် ၽွၼ်းလီလႄႈ ၽွၼ်းၸႃႉ မၼ်းတိုၼ်းၵိုၵ်းၵပ်းၵၼ်မႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢၼ်ႈၽွင်းၾၢႆႇထဵတ်ႈၵူၼ်းၼႆႉ ၸွမ်းဢဝ်ပိူင် လၵ်းမိူင်း 2008 ၸိုင် မၼ်းမီးတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်း ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ (ပြည်ထဲရဲ)။ (ပြည်ထဲရဲ) ၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇတၢင်းလဝၵ ပဵၼ်ၾၢႆႇႁဵတ်းမၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ ဝတ်းဝႂ် မၢႆၾၢင်ၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇ ၵႃး ပႃးၸဵမ်ၾၢႆႇၶႄၾႆး၊ ၾၢႆႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈယေး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းတပ်ႉသိုၵ်း။ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇမီး တႂ်ႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း။

သင်ၸိူဝ်ႉၽွတ်ႈႁႅၼ်းဢၼ်မႂ်ႇယဝ်ႉၼႆၸိုင် လဝၵ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇထဵတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေမီးမႃး တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇၶႂၢၵ်ႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉတေၵႅပ်ႈၵႂႃႇယူႇ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ယူဝ်ၶႄးတေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမႃးၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇ သင်ၸိူဝ်ႉမီးမႃးထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ဢၼ်ၼႆႉ ၼႆႉပဵၼ်ၽွၼ်းလီမၼ်း။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၽွၼ်းၸႃႉၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ယူႇတီႈထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ဢၼ်ၼႆႉမီးမႃးတီႈၸႄႈမိူင်း၊ တိူင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ လႄႈၼႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈမၼ်းတေပဵၼ် ၵူၼ်းယူႇ ၸွမ်းမိူင်းၼွၵ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၶႄႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉၵလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ယူႇလၢႆသေ ႁဵတ်းၵေႃႉလီၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇ လဝၵၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူဝ်တိူဝ်းၼမ်လိူဝ်မႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်းမၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ ၵူၼ်းယိပ်းဝတ်းဝႂ်ၶႅပ်းမၢႆၾၢင် ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းၼႆႉ တေၼမ်လိူဝ်မႃး ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တေ ယွမ်း ဢေႇၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်သမ်ႉ တေပဵၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

သင်ဝႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်မႃးတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၶွင်ၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်းထႅင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ဢိူမ်ႈၸမ်ၵၼ်တင်းမိူင်းၵလႃးၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢိူမ်ႈၸမ်ၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ။

ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈထတ်း သၢင်လႆႈဝႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်းဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇၼႆႉ မီးဢဵၼ်းဢၢၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်သေလႄႈႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇသပ်းၸႅင်ႈႁႂ်ႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်းႁူႉပွင်ႇၸႅင်ႈ လႅင်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇသၽႃးတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းရၶႅင်ႇပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ သၽႃး မိူင်းတႆးသမ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ် ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈ ပဵၼ်ယႂ်ႇၼႆလႄႈ 2 ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းမႅၼ်ႈႁွႆႈၵၼ်တႄႉႁိုဝ် တၢင်းမုင်ႈမွင်း ၸွင်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ သၢၼ်ၶတ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ထတ်းသၢင်လႆႈဝႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းရၶႅင်ႇလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈသင်၊ ယူႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ် ၾၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉလႄႈသင်။ သင်ၸိူဝ်ႉၵူၺ်းတေတူၺ်းတေႃႇၽွၼ်းပၢင်ႈၶွင်ၸုမ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃႇမိူင်းၵႂႃႇၵူၺ်းတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ။ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈဢၼ်ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇလႆႈ။ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း တႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢၼ်လႂ်လႄႈႁဵတ်း ပေႃးႁဵတ်းဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉသမ်ႉ မၼ်းတေမီးၽွၼ်းလီဢီႈသင်၊ ၽွၼ်းယွၼ်ႈမၼ်း ဢၼ်တေပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသမ်ႉ သမ်ႉမီးသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၵႃႈႁဝ်းပႆႇသပ်းလႅင်း ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ႇ ၸႅင်ႈလႅင်းၵၼ်လီငၢမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇၵႂင်ၵႃးၵႂႃႇထႅင်ႈ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
12/07/2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE