ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေလႆႈမီးၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ

ပၢင်ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်း ပၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း သုတ်းမုၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 28 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး။ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်လၢတ်ႈတီႈပၢင်တၵ်ႉယမ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၼၼ်ႉဝႃႈ တေလႆႈမီးၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ ၸင်ႇတေလႆႈလွင်ႈၵတ်း ယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ဢူးမၢင်ႇ (ၶုမ်ၵုတ်း) ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -ထႆး

ဝၼ်းတီႈ 11/7/2019 မႄႈထဝ်ႈယႃႇလႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းတင်းသဵင်ႈ ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း ဢၼ်လႆႈသုတ်းမုၼ် လပ်ႉလွႆငိုၼ်း/ ၶမ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 28 ပီ။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၢင်းၶူဝ်ႉမွၵ်ႇ တီႈ ဢူးမၢင်ႇ (ၶုမ်ၵုတ်း) ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း တီႈသၼ်လွႆဝဵင်းဢိၼ်း ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် လႅၼ် လိၼ် တႆး – ထႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈဢူးမၢင်ႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွင်းဢၼ် ၾၢႆႇ RCSS/SSA ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇ ပျီႇတေႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ဢမ်ႇလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၸိုင် မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ တေၵမ်ႉထႅမ် ယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းယၢမ်ႈသင်ႇသွၼ်ႁဝ်းမႃးၼႆႉ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈပိူင်ယႂ်ႇသုင်သုတ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေလႆႈမီးၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ၊ ပေႃးမီးၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ၊ ႁဝ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႈၾၢႆႇပေႃးၸႂ်၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈၸိုင် ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ႁဝ်း ပေႃးဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ၵေႃႈ ႁူႉတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”။

Photo by – Saitai Run Mokmuangtai/ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်တၵ်ႉယမ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/7/2019

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈတႄႉတႄႉ မၼ်းတေဢိင်ၼိူဝ်ဢၼ်ဝႃႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၽႃႇၵၢင်ဝၢင်း ၶိုင်ႈ။ ပေႃးမီးလွင်ႈၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈၼႆ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ပုၼ်ႈသူၵေႃႈမီး ပုၼ်ႈႁဝ်းၵေႃႈမီး ၽိူဝ်ႇပိူၼ်ႈၵေႃႈမီး ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၵေႃႈ မီး ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ ၵူႈၾၢႆႇပေႃးၸႂ်သေ မၼ်းၸၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁႅၼ်းလူႇပၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/7/2019 ၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၼပ်ႉယမ်ၵႃႇရဝလႄႈ ဝၢင်း ၶူဝ်ႉ မွၵ်ႇ၊ ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ထၢႆႇႁၢင်ႈ ပဵၼ်တီႈ မၢႆတွင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး၊ ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၶူးသွၼ်လႄႈ ၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵႅၼ်ႇလၵ်းႁဝ်းၵေႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၾၢႆႇ RCSS ၵေႃႈတေဢမ်ႇလိုမ်းလွင်ႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းသင်ႇသွၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၼႆႉ ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ”ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းသမ်ႉ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ။ ယၢမ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈသမ်ႉ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ လႄႈ လဵင်ႉ လူပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း(မရဵင်းတီႈၶေႃး) သေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ1991 လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ 11 ယၢမ်း 11.00 မူင်း (ယၢမ်းမိူင်းတႆး) ဝၼ်းၽတ်း၊ လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 15 ၶမ်ႈ – လူႉသဵင်ႈတီႈႁေႃသိလ်မၼ်း ၸဝ်ႈၼိူဝ် ၵွင်းလွႆဝဵင်း ဢိၼ်း။ ၽွင်းၸဝ်ႈဢႃယုလႆႈ 65 ပီ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE