ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး 3 ဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ (1/2019) သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငိုၼ်းဢၼ်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တမ်းပၼ်တႃႇၸႄႈမိူင်းတႆး တႃႇငိုၼ်းလၢၼ်ႉ 3 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး တႃႇပီ 2019 – 2020။

Photo by – SHAN/ လုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 8-10/7/2019 ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး (1/2019) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇမိူင်းတႆး 2019 -2020 ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႉၸွႆႈတမ်းဝၢင်းပၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းပတ်ႊၵျႅတ်ႊ(Budget) တႃႇမိူင်းတႆး တႃႇငိုၼ်း 3 ႁဵင်လၢၼ်ႉပျႃး(ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ) လွင်ႈၼႆႉမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသၽႃးယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းတႅပ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ လွင်ႈတေသိုဝ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃး တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းတေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း သႅၼ် 7 ႁဵင်ပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ တႅပ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း သၢင်ႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ၵူၼ်း မိူင်းႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ် ၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်မုၼ်းလႅင်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾၢႆလႄႈႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ငိုၼ်းၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ် ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း၊ ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေၸႅၵ်ႇၽႄပၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၵူႈၸႄႈဝဵင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဢူး လႃႉဝိၼ်း ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼႂ်းသၽႃးဝႃႈ ပေႃးဝႃႈၽႄငိုၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈၽႄၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၸႄႈဝဵင်း။ ပိူင်ဢၼ် ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ပေႃးဝႃႈၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးၽွင်းလူင်(ဝန်လုံ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉၽႄပၼ်ၼမ် ပေႃးဝဵင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၽွင်းလူင်သမ်ႉ ၶဝ်ၽႄပၼ်ဢေႇ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈမူၼ်ႉမႄးၵၼ်မႃးယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး(1/2019) ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/7/2019 ၸတ်းႁဵတ်းမႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် 120 ၵေႃႉ တႃႇ 20 ၵေႃႉ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 140 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE