မၢဝ်ႇသၢဝ်တႆးလႄႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး

မႆႉသိုပ်ႇမႆႉၵူၼ်းသိုပ်ႇၵူၼ်း တူင်ႇၶိူဝ်းမူၼ်းသိုပ်ႇသၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းယႂ်ႇၼႆသေတႃႉ ပေႃးဝၢဝ်ႇသၢဝ်တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇဝႆႉလိုၵ်ႉ ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈဢမ်ႇတူၺ်းႁၼ်ပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်ၽႄႈတိုၼ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၸိုင် တေလဵၵ်ႉၵေႇ ဢေႇမၢင် လူင်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ မီးထိုင်ၸမ်ၸမ် 7 ႁဵင်လၢၼ်ႉလႄႈၵၢၼ်ႁိမ်ၵိၼ်ႁိမ်ယူႇ ႁိမ်ႁဵတ်းႁိမ်သၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်း ၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၵေႃႈလီ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵေႃႈလီ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယႂ်ႇလူင် တႃႇၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်း ႁူမ်ႈတင်း ၵၢၼ်လဵင်ႉလူလုၵ်ႈတဝ်ႈတေႃႇပေႃးႁဵၼ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉသုင်သုတ်း ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈလႄႈလႆႈႁိမ် ယႅင်ႈၵၼ်လၢႆလွင်ႈလၢႆၾၢႆႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇၵုမ်းမၼ်ၵၢၼ်မီးလုၵ်ႈတဝ်ႈၼမ်လႄႈမၼ်လွင်ႈမီးလုၵ်ႈ လၢင်းၼမ် မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းသၢဝ်းပီသေလႄႈဢဝ်ပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈတၢင်းမၵ်ႉငၢႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းထႆးၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သေ လႆႈဢဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ လၢဝ်း ၵမ်ႊၿူႊၶျႃႊ(ၶမဵၼ်) ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉဢဵၼ် ၸႂ်ႉႁႅင်းၵေႃႈ မီးပၼ်ႁႃ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်။

ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်သမ်ႉ ၶိုင်ၵူႈလၢႆးထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵိူတ်ႇမႄႈၽႄႈလုၵ်ႈႁႂ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼမ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇ ႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇၽူႈမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈ ၽူႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၸိူဝ်းဝႃႈလႆႈ ပွင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းသူၼ်းတုမ် တင်းဝိပ်ႇငႅၼ်း တင်းၸႂ်ႉဢမ်းၼၢၸ်ႈသေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၵိူတ်ႇမႄႈ ၽႄႈလုၵ်ႈလႆႈၼမ်ၼမ် တေႃႇပေႃးပၼ်ရၢင်းဝလ်း(သူး) ၸွႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၸွႆႈႁပ်ႉလဵင်ႉလူ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပေႃးဢဝ်လႆႈလုၵ်ႈယိင်းသၢဝ်တႆး ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၶိူဝ်းၶုၼ် လုၵ်ႈသၢဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆး ၼၢင်းသၢဝ်ယိင်းတႆးၸိူဝ်းႁဵၼ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉသုင် တေႃႇထိုင်ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်းမၻႃးၵေႃႈယဝ်ႉ တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် ငိုၼ်းရၢင်းဝလ်း(သူး)ဢၼ်ၵိုင်ၸွမ်း ၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတႃႇတေဢဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈပဵၼ်မေးလႆႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ႉလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇတူတ်ႈထုၵ်ႇၽိတ်းသင်။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ႉပႃႈၼိူဝ်ၵေႃႈ ဢဝ်ႁူၵႂႃႇၼႃး ဢဝ်တႃ ၵႂႃႇႁႆႈသေ လပ်းႁူ လပ်းတႃႁဵတ်းဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇႁၼ်ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇယိၼ်းထိုင်တီႈ“ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး” ၶဝ် ႁဵတ်းပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းဢွၵ်ႇမႃး “သူၼ်ႇလႆႈၵၼ်ႉၸၼ်” Licen to Live မိူဝ်ႈပီ 2002 ၼၼ်ႉမႃးလႄႈႁိုဝ်ႇႁႃႇ တူဝ်ႈတိုၼ်ႇလိုဝ်းလင်ၵၼ်ၵႂႃႇတင်းလူၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼုမ်ႇသၢဝ်တႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်ဝႆႉၼၵ်းၵႃႈၶၼ်လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေးၵႃႈႁိုဝ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လွင်ႈႁႃၵိၼ်ႁႃယႅမ်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇၾိုတ်ႇ လၢႆးလႆႈဢေႇလၢႆးၸႂ်ႉၼမ် သမ်ႉဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်။

မွၼ်းၶိူဝ်း

ၶေႃႈမုလ်း – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 010 October, 2018

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE