ၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းသင်

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပေႃးဝၼ်းတီႈ 8 မႃး သၽႃးမိူင်းတႆး တေမီးပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ။ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇဢီႈသင်လႃႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉဝႆႉတႄႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇသေယဝ်ႉ တေၸႅၵ်ႇ မႅင်ႇမႃးထႅင်ႈ ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇထႅင်ႈၼႆ ၸႅၵ်ႇမႃးပၼ်ထႅင်ႈ 23 ပီႊလီႊယၼ်ႊ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ လၢၼ်ႉမၼ်းသွင်မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ။

ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈလႂ်သေယဝ်ႉ သမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶၢၼ်ထဵင် ၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၸွမ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇလႄႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းပီ 2019 – 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေယဝ်ႉ ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇမႃး ပၼ်တႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉ ပီႊလီႊယၼ်ႊမၼ်း တေမီးယူႇသွင်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းႁႃႈပၢႆ။ ၼႂ်းပီႊလီႊယၼ်ႊမၼ်း သွင်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းႁႃႈပၢႆၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်သမ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ် ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းလွင်ႈၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉလႄႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်းၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်မႃးပၼ်ထႅင်ႈ သၢဝ်းႁႃႈပီႊလီႊယၼ်ႊထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တင်းမူတ်း တႃႇပီ 2019 – 2020 ၼႆႉ တေမီးယူႇသွင်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းပီႊလီႊယၼ်ႊ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး 25 ဝၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်သေ သမ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်မႃးပၼ်ထႅင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်း သၢဝ်းသွင်သႅၼ်ပီႊလီႊယၼ်ႊပၢႆဢိတ်းဢိတ်း။ တၢမ်ၼင်ႇၽူႈတႅၼ်း ၽွင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တိုတ်ႉတၢႆးၶိုတ်းထိုင်ၵၼ်ၼၼ်ႉဝႃႈတႄႉ ငိုၼ်း ဢၼ်လႆႈမႃး သၢဝ်းသၢမ်ပီႊလီႊယၼ်ႊလိူဝ် ဢမ်ႇ ၼၼ်ၵေႃႈ လၢၼ်ႉမၼ်းသွင်မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ။ မိူင်းတႆးမီးယူႇ 55 ဝဵင်း ၼိုင်ႈဝဵင်းလႂ်ထုၵ်ႇလီလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ႁႂ်ႈလႆႈမႃးၸႅၵ်ႇ မႅင်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းလႄႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈတႄႉ မီး ၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸတ်းပွင်လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼႆႉသမ်ႉ ၸွင်ႇတေၽွမ်ႉၸွမ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇတႅတ်ႈ တေႃး ပႆႇၼႄႉၼွၼ်း။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်း လွင်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ငိုၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉ ႁဝ်း ၶႃႈဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေတႃႉၵေႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း ဢွၵ်ႇတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်ႁုပ်ႈသိမ်းဝႆႉမူတ်းမူတ်း။ ယူႇတီႈၸႄႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းမီးသုၼ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇတေၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵိူဝ်၊ ၶွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်း၊ ၶွၼ်ႇလိၼ်၊ ၶွၼ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႄႈ ၶွၼ်ႇလဝ်ႈပႅင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၶွၼ်ႇသီႇပိၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၾၢႆႇႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶဝ် ၵဵပ်းဢဝ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် ၵဵပ်းဢဝ်ၵႂႃႇမူတ်းမူတ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းတႆးမီးဝႆႉၽၵ်းတူၵႃႉၶၢႆ တီႈ တၢင်းမူႇၸေႊလႂ်၊ တီႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႇမၼ်း သေ ပျႃးသေပေး။

ၵမ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇဢိင်ၼိူဝ်ငိုၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးၸႅၵ်ႇ မႅင်ႇၼႂ်းမိူင်း တႆးၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူဝ်ႈပီ 2018-2019 ၼၼ်ႉၸိုင် တႃႇမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်မႃးပၼ် 12 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ(%)၊ တႃႇမိူင်းၵ ယၢင်းလႆႈ 3 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊပၢႆၵူၺ်း။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ဢၼ်မီးယူႇ 14 တီႈၼႆႉ မိူင်းတႆးၼႆႉ မၼ်းယႂ်ႇ ၵႂၢင်ႈသေပိူၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းၵေႃႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ်ဝႆႉ 12 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊလိူဝ် ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပေႃး မႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တူၺ်း ငိုၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈလႄႈ ငိုၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၵ်ႉဢေႇတႄႉတႄႉ။

ပေႃးပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်းပဵၼ် မိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းသုၺ်ႇၸႃႇလႅၼ်ႇၶဝ်၊ မိူင်းၶႅၼ်ႊ တိူဝ်ႊၶဝ်၊ မိူင်းပႄႇလ်ၵျီႇယႅမ်ႊလႄႈ ပႃးတင်းမိူင်းၵျုႊမၼီႊၸိူဝ်းၼႆႉ ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးတင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၾႅတ်ႊတရႄႊဢၸူဝ်းယၼၼ်ႉ ၵူၺ်းႁုပ်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇ 35 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ တေႃႇထိုင် 40 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊၵူၺ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ်ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉ တိုဝ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။

ၵမ်းၼႆႉ မိူၼ်မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ၊ မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ၊ မိူင်းရတ်ႊသျႃး၊ မိူင်းဢႅပ်ႉၾရိၵၸၢၼ်းလႄႈ မိူင်းသပဵၼ်ႇ၊ မိူင်း ဢေႃႊသတြေးလီးယိူဝ်ႊလႄႈ မိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်ၼၼ်ႉ ၵႃႈပဵၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ၵူၺ်းႁုပ်ႈၸႂ်ႉ 45 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊတေႃႇထိုင် 55 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊၵူၺ်း။

ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းဢေႃႊသတြေးလီးယိူဝ်ႊ၊ မိူင်းၼၢႆႇၵျီးရီႊယိူဝ်း၊ မိူင်းပရႃႊသီးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉၼမ် ၼႃႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 60 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁပ်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊၼႆသေ တႃႉ သမ်ႉၶိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်း လူၼ်ႉလူၼ်ႉလိူဝ်လိူဝ် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်သေ ႁုပ်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းဝႅၼ်ႇၼီႇသွႆးလႃး တေမီးယူႇ 78 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ။ မိူင်းမလေးသျႃးၼႆၵေႃႈ ႁၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ဢၢင်ႈယိူင်ႈပဵၼ်မေႃႊ တႄႇလ် မၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈယိူင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉႁုပ်ႈၸႂ်ႉပႅတ်ႈငိုၼ်း 84 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၵႃးမွၵ်ႈၼၼ်ႉ ငိုၼ်းၵႃႈပဵၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် ႁုပ်ႈၸႂ်ႉပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းသေယဝ်ႉ ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ်ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈပီလႂ် ၵူၺ်းမီး 2 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ တေႃႇထိုင် 5 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊၵူၺ်းၶႃႈ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်ၵုမ်းၵမ် လုမ်းလုမ်းလႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇတႃႇတေၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် လွင်ႈ ငိုၼ်းတွင်းၼႆႉသေဢိတ်း ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်ၼၼ်ႉ မီးၸေႇတၼႃႇသေ ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ်မႃးၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေလႄႈ ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ် ၵႃႈႁိုဝ် သမ်ႉၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ် ၸွမ်းပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊမၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ငိုၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးသမ်ႉမီးၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် ဢမ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇ လႆႈႁူႉၸွမ်းသေပွၵ်ႈ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းမႃးသေပွၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉၸွမ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၶဝ် မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ငိုၼ်း ဢၼ်လႆႈမႃးယဝ်ႉ သွင်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းပီႊလီႊယၼ်ႊၼၼ်ႉ ဝႆႉသေၵွၼ်ႇ ၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ် ၸႂ်ႉၸၢႆႇၵႂႃႇၵေႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉယူႇ။ မိူၼ် ၸိူင်ႉဝႃႈၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်မီးၽွင်းလူင်၊ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းသမ်ႉတိူဝ်းလႆႈၼမ်သေ ၸႄႈ ဝဵင်းၸိူဝ်းဢၼ်တေႃႉတႄႉမီး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ဢမ်ႇပေႃးတၵ်း ပေႃးသဵင်ၼႂ်းသၽႃးတႅၼ်း ၽွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၸိုင် တႃႇၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈဢေႇတႄႉတႄႉပႅၵ်ႇၵၼ်ပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၸင်ႇဝႃႈဢၼ်လႆႈမႃး ငိုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ထႅင်ႈ လၢၼ်ႉမၼ်း သွင်မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸႄႈမိူင်းတႆး 55 ၸႄႈဝဵင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵၼ်ၽဵင်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵင်းတႃႉ ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ တေဢမ်ႇပေႃး ၶႂ်ႈၽွမ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တၢင်းႁၼ်ဢၼ်ၾၢႆႇၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၾၢႆႇသၽႃးတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ႁၼ်ထိုင်လႄႈ တၢင်းၾၢႆႇလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးႁၼ်ထိုင်ၼၼ်ႉ တေႁၢင်ႇၵၼ်ဝႆႉယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းၸွမ်းၶႃႈ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းဢၢၼ်းသၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉၼႆတႄႉ ယူႇတီႈၸႄႈမိူင်းလႂ် မၼ်းမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်သေယဝ်ႉ မၼ်းသမ်ႉ မီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူင်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတမ်းဝႆႉၼႂ်းပၵ်းပိူင် လၵ်းမိူင်းဝႆႉတႅတ်ႈတေႃး ၼိုင်ႈၸႄႈမိူင်းလႂ်ၼႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လႂ်သမ်ႉ တေလႆႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵႃႈႁိုဝ်ၶိုၼ်း ယူႇတီႈၸႄႈမိူင်းမၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈ ၸွႆႈထႅမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်ၵႃႈႁိုဝ်ၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းမီးဝႆႉတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႅတ်ႊတရႄႊဢၼ်ႁဝ်းလၢတ်ႈယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ႁဝ်းလၢတ်ႈယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ငိုၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ် သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈလႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇတႅမ်ႈပႃး ဝႆႉဝႃႈ တေ လႆႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ်လၢႆပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ ဢိင်ၼိူဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈလႂ် တေလႆႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇတႅမ်ႈ ပႃးဝႆႉလႄႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈႁဝ်းၶႃႈပႆႇၵေႃႇသၢင်ႈပဵၼ်လႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉတႄႉ တေပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈ ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆႈၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
05/07/2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE