ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ မွၵ်ႈ20 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

Photo by MGR/ ပလိၵ်ႈထႆး ႁၢတ်ႇယႂ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်း ၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ

ဝၼ်းတီႈ 25/06/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းပႃႇထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈသေ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၽူႈၸၢႆး 14 ၵေႃႉ လႄႈ ၽူႈယိင်း 6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ ပဵၼ် 20 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၼၢႆးၼႃႈ ( ၵူၼ်းႁဵတ်းၶဵဝ်ႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇ) ဢဝ်ဝႆႉတီႈၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇ။ တင်းမူတ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းၺႃးတီႉၺွပ်းလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးဝႃႈ – “ ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 10 ဝၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ၊ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတေၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းမလေႊသျိူဝ်ႊ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ယူႇဝၢၼ်ႈႁဝ်း မိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၊ ပေႃးတေမႃးမိူင်းထႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်းသေမႃး ၊ ပေႃးၸၢႆႇငိုၼ်းပၼ်ၼၢႆးၼႃႈသေ ၶဝ်ႈမိူင် းၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၸၢင်ႈၺႃးသူင်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပဵၼ် မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉပေႃးဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၶဝ်မႃး ၺႃးပေႃႉပေႃႉထုပ်ႉထုပ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉ တုၵ်ႉၶၼႃႇ ထႅင်ႈလွင်ႈ ၼိုင်ႈပၢႆႈမၢၵ်ႈမီးမိူင်းထႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလီ ” ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/06/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၊ ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၾၢႆႇႁႄႉ ၵင်ႈၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် 38 ၵေႃႉ ၺႃးၶင်ဝႆႉတီႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၽႃႊတူင်ႊ ၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈသူင်ႊၶလႃႊ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE