ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

ပလိၵ်ႈထႆးလႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ   ၸိုင်ႈထႆး ။

Photo by สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่/ ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/06/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈၸူဝ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ႁၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆးပၢၼ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 47ပီ၊ ၸၢႆးၸၢႆး ဢႃယု 22 ပီ ၊ ၸၢႆးၶိူဝ်း ဢႃယု 27 ၊ ၸၢႆးလႅင်း ဢႃယု 25 ပီ ၊ ၼၢင်းၶမ်းယၢတ်ႇ ဢႃယု 23 ပီ ႁူမ်ႈ တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ မႄႈၸူဝ်ႉ ၼႂ်းတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ။

ၸၢႆးသၢႆၾႃႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈတေႁၵ်ႉႁဝ်း ႁူမ်ၸူမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းလွင်ႈလီ ပၢႆႈယၢၼ်လွင်ႈတၢင်းၶီ ။ မိူၼ်ၼင်ႇၽၵ်းတူတႃႇပႄးဝႃႇ ၶူဝ်လဵၵ်းဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေၵႂႃႇ ၊ ပေႃးၵႂႃႇၼႆ ၵမ်ႉမႃးဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း သေ ၸၢင်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၵေႃႈလီ လွင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႈလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၾၢင်ႉၼမ်ၼမ် ယွၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈလႄႈ ပေႃးၺႃးမႃး ၸၢင်ႈၺႃးမႂ် ငိုၼ်းၼမ် ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မေႃယူႇၸွမ်းၶွပ်ႇၸွမ်းပိူင် မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်သေ မိူဝ်းၼႃႈမႃးယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ထႅင်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉမႃး ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈသေ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း သူင်ႇတူဝ် ပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တၢင်းမႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 924 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE