ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေပႃးၸွမ်းလၢႆႇၼမ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

Photo by – SHAN/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊဝူင်ႈတီႈ 2 ဝၼ်းတီႈ 8 လႄႈ 9 ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလူင်း လၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ 8 ၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ 10 ၸုမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ PPST ၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇႁၼ်လီ၊ ဢမ်ႇႁပ်ႉႁွင်းတုင်းလႆႈလႄႈ ထိုင် တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈမႃးႁႄႉမႃးႁၢမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈၶဝ် လႆႈမႃးႁႄႉႁၢမ်ႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်း ၶႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းထတ်းသၢင်ပၢႆးၼႄၵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၶဝ်တႄႉဝႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ KIO ပီႈၼွင်ႉၶၢင်လႄႈ KNPP ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင် ၶဝ်ၵေႃႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းမႃးလႄႈ ၵူဝ်မၼ်းမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ၶတ်းႁႄႉႁၢမ်ႈမႃး။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း PPST ၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းၶၢၼ်ထဵင်ဝႃႈ KIO လႄႈသင်၊ KNPP လႄႈသင် ၶဝ်ၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁူမ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃး NCA ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ ပွတ်းဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈၼိုင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈမီးသုၼ်ႇတႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းယူႇၼႆ ၼႆႉၵေႃႈမီးၶေႃႈ ထဵင်ၵၼ်။

ပိူင်လူင်တႄႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းတေပဵၼ်ပၢႆးလၢႆးၵၢၼ်ၵူၺ်း ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇ မီးလွင်ႈပိၼ်ႇပႆႇယုမ်ႇယမ်ၵၼ်လႆႈလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈငမ်းငဝ်းၵၼ် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လႆႈႁၼ် ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

NCA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ၼႃႈၵၢၼ်လူင်မၼ်းတေမီး 2 တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇၼႃႈ။ 2 သမ်ႉတေလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ၼႆႉပဵၼ် ၼႃႈၵၢၼ်လူင် NCA 2 တွၼ်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇၼႃႈၵၢၼ်လူင် 2 တွၼ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ် တေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်းၾၢႆႇ ၼိုင်ႈ တေလႆႈမီးပိၼ်ႇပႆႇယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃ။ တီႈၼႆႈပေႃးဝႃႈမႃးတူၺ်းၾၢႆႇ NRPC ဢၼ်ပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လီၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႄႈသင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾၢႆႇၶဝ်ယူပ်ႈယွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ထိုင်တီႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇလႃႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းမၼ်းၵမ်ႉၼိုင်ႈၶႃႈ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼႆႉ ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႂ်းမိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2018 မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 3 ပီယဝ်ႉ ဢဝ်ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇလႃႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵႂၢမ်း 2 ၶေႃႈ ဢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ 1) ပေႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ႁင်းၵူၺ်း ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ 2) တေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈၵေႃႇတင်ႈ ႁႂ်ႈမီးမႃး တပ်ႉ သိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ ယွၼ်ႉၵႂၢမ်း 2 ၶေႃႈၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၵိုတ်းယိုတ်း ၵႂႃႇ ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။

ဝၢႆးဢၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လႄႈသင် ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS လႄႈသင် ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈသင်၊ တႃႇတေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃးၸွမ်းပၢင်ၵုမ် လွင်ႈၸုမ်းပႂ်ႉပႃးၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် JMC ၼၼ်ႉလႄႈသင်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈ KNU လႄႈသင် RCSS လႄႈသင် ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶဝ်ႈႁႃၸူးၸွမ်း FPNCC ဢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် 7 ၸုမ်း ဢၼ် UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈႁႃၸူးၸွမ်းၸိူင်ႉ ၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသၢင်ႇထုၵ်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်ဢီႈသင် ၶိုပ်ႈၼႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်း လႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၼႆၵေႃႈၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 30 ဝၼ်း KIO လႄႈဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်း AA ရၶႅင်ႇ၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ လွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁူပ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တင်း NRPC ၶဝ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁဵတ်းယဝ်ႉ တီႈ ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈမႃးၶေႃႈဢီႈသင်လႃႇ ဢမ်ႇႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈလႆႈၽွၼ်းၵၢၼ်သင်လီငၢမ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈၼႆ ယူႇၾၢႆႇ NRPC ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ KIA တႄႉမၼ်းမီး လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးပိူဝ်ႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈ 2 ပႃႈ 2 ၾၢႆႇ (Bilateral) ႁူမ်ႈႁူႉတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ AA လႄႈသင်၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လႄႈသင် တင်းၸုမ်းလွႆ ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁႃမႃး တၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်မူႇ ၸေႊၼႆႉၵူၺ်းလႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ပဵၼ်ဝႆႉၶၢတ်ႈၵဵၼ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁူပ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် လႆႈယူႇတီႈၾၢႆႇ NRPC တႄႉလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉလိုၵ်ႉၸွမ်းၼႂ်းမၼ်းတႄႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ၵွၼ်ႇတေတႄႇပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉ မိတ်ႊသတိူဝ်ႊသုၼ်ႊၵေႃႊသျႅင်ႊ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 4 ၸုမ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ထႅင်ႈမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမႃး ၸင်ႇ ၶိုၼ်းလႆႈႁၼ်ထႅင်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉလႄႈၼႆ ပွင်ႇဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇမိတ်ႊသတိူဝ်ႊသုၼ်ႊၵေႃႊသျႅင်ႊၼႆႉ ၶၢမ်ႈၼႃႈၶၢမ်ႈတႃ NRPC ၶဝ်သေယဝ်ႉ ပူၼ်ႉၼႃႈပူၼ်ႉတႃၶဝ် ၸင်ႇဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ထိုင်တီႈ ၵမ်းတေမႃးတေဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၶဝ်ၼတ်ႉၵၼ်၊ ၶိၼ်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ လိူၼ်မေႊ 24-25 ၼၼ်ႉ ယႃႇဝႃႈတေႁဵတ်းၼႂ်း မိူင်းၶႄႇ တေႃႇႁဵတ်းတီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးၵႂၢမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လႄႈ ထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉလႆႈလူႉလႆႈပင်းမႃး ထိုင်တီႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉလႆႈႁူႉၸွမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၸိူင်ႉၼႆ ပွင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ KIA ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်ၸုမ်းႁင်းၵူၺ်းမၼ်း၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် AA လွႆလႄႈၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈႁင်းမၼ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇၸႅင်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၼႆ ဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ SSPP လႄႈ မိူင်းလႃး တင်းၸုမ်း UWSA ၼႆႉလူး။ ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႆႉထၢၼ်ႈမၼ်းပဵင်းၵၼ် UWSA ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်မႃး သေတႃႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်ၸုမ်းႁင်းမၼ်းၶေႃၶေႃသေ ၵႅတ်ႇဝႆႉၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ။ မိူင်းလႃးလႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ယၢမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ((Bilateral) ႁူမ်ႈႁူႉတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ သမ်ႉၶႂ်ႈဝႆႉပဵၼ် ၽိတ်ႇၼိုင်ႈႁင်းမၼ်း။ ပွင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈဝႆႉပဵၼ် 2 တွၼ်ႈ 3 ၽၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉၼႆ မၼ်းႁၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈ ဝႆႉ။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းပေႃးၵဵပ်းၶိုၼ်း ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ဝႃႈ PPST ၶဝ်တေႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇသေ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သင်လႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ KNU ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ယွၼ်းထွႆတူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်း PPST သေယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇ သၢင်ႈ PPCM လုၵ်ႉတီႈ PPCM ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၶိုပ်ႈၼႃႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၶဝ် ဝူၼ်ႉဝႆႉ 4 ၶေႃႈ။

တီႈၼႆႈပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ PPST တေလူင်းၵႂႃႇပဵၼ် PPCM ဢၼ်ဝႃႈ PPST ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်တႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းမီး 8 ၸုမ်း ဝၢႆးလင် ၶိုၼ်းလူင်းထႅင်ႈ 2 ၸုမ်း ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇတႄႉတႄႉ တေမီး RCSS လႄႈ တင်း KNU ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇဢုပ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉလႄႈသင်။ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇ ဢုပ်ႇၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၸွမ်း NRPC ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းၸုမ်းဢွၼ်ႇ ၸုမ်းဢိတ်း ဢမ်ႇမီးႁႅင်းသိုၵ်းၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ပဵင်းမိူၼ်ၵၼ်တင်း KNU ၶဝ် RCSS ၶဝ် မိူၼ် ၵၼ်ၵူၺ်း။ ၽိူဝ်ႇဢုပ်ႇၵႂႃႇ ဢုပ်ႇမႃးသမ်ႉယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းဢိတ်းၵမ်ႈၼမ်ၼမ်ၼႆႉ ၵႂႃႇပဵၼ်ၸႂ်ၾၢႆႇ တၢမ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တၢမ်ၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၽွမ်ႉၸွမ်းၵႂႃႇလုမ်းလုမ်းၼႆၵေႃႈမီးမႃးၼႆ လႄႈ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆးၵၢၼ်ၶွင် NCA ႁိူင်ႈၵိူင်းၵႂႃႇၼႆ ယူႇတီႈ RCSS လႄႈတင်း KNU ၶဝ် တေႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸင်ႇဝႃႈ ထိုင်တီႈၵမ်းလိုၼ်းမႃး လူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်သေယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃး PPCM ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ PPCM ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ပိူင်ၶၢတ်ႈၶွပ်ႇပႅတ်ႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်လဵၵ်ႉၼွႆႉသေယဝ်ႉ သမ်ႉမီးသုၼ်ႇပဵင်းၵၼ် တင်းၸုမ်းယႂ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ပႅၼ်ၼႃႈသေယဝ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်လူင်ႈၼႃႈႁႂ်ႈပေႃးပူၼ်ႉတိၼ်ပူၼ်ႉမိုဝ်းၵႂႃႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်ၼၼ်ႉမႃးယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈ NRPC လႄႈသင် ႁူႉၵႃႈတၵ်းတေဝူၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ် ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်သႂ်ႇသူပ်းသႂ်ႇၵႂၢမ်းၵႂႃႇ တမ်ႈတီႈၸုမ်းႁူဝ်ၼႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇ မၢၼ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၵူႈယၢမ်းယဝ်ႉလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ PPST သေ ၶွတ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇ PPCM တႄႉတႄႉယဝ်ႉ လၢႆး ၵၢၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ် 4 ၶၵ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ယူႇတီႈ NRPC လႄႈ လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ သမ်ႉပႃးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇမီးၶေႃႈၵႄႈတႃႇၵႄႈသႂ်ႇၶိုၼ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း မႃး။ ပိူင်ယႂ်ႇတႄႉ ဢၼ် KNU တင်း RCSS ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး 4 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီးဢၼ်ၵႄႈမၼ်းပႃးၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸင်ႇဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉတူၵ်း ထိုင်တီႈပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၢမ်ႈလႆႈႁႄႉ တၢၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မီးမႃးၶေႃႈဝူၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးဢုပ်ႇၼႄထတ်းသၢင်တူၺ်းတႄႉ ပၢင်ၵုမ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၵိုတ်းမႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 11 ပီ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇတေႁႂ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈထႅင်ႈ 3 ပွၵ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် ပီ 2020 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ မီးမႃးၶေႃႈထၢမ်ယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

ထိုင်မႃးယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆၵေႃႈ ၵူၺ်းၸၢင်ႈပၼ်လႆႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေလူင်းသူၼ်း ႁႂ်ႈပႃႇတီႇမၼ်းဢွင်ႇပေႉၵူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈ တပ်ႉ မတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵုမ်ႇၶဵင်ႈၶႅင် ပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်း AA၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၵၢင်မိူင်းယူႇၼၼ်ႉလႄႈ ၵွပ်ႈပႆႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉတႄႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁူဝ် ဢမ်ႇႁၢင် ၶၢတ်ႇၵၢင်ႁၵ်းသိုဝ်ႈသေယဝ်ႉ တေႁဵတ်း ၼႆပႃးၸွမ်းၵႂႃႇၼႂ်းလၢႆႇၼမ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ထတ်းႁၼ်ဝႆႉၼင်ႇ ၼႆသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
14/06/2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE