ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၶႄႇ ၸွင်ႇတေမႃးသုမ်ႇငမ်း လႆႈၼိူဝ်မိူင်းတႆးတႄႉယူႇႁိုဝ်

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်
Photo by – hurn kayang/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးၸဵမ်တၢင်း မိူင်းၶၢင် ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးယူႇ ၵမ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယဝ်ႉလႄႈၼႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းၶႄႇ တေတိတ်း တေႃႇၵၼ်သေ ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉတေမီးၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းထတ်းသၢင်ၼႄၵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

တႄႇဢဝ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2010 ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းသေယဝ်ႉ ပူတ်းဢၢပ်ႈဢႃႇၼႃႇတီႈၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသၢင်ႇသီႈသေ ၸိူဝ်းဢၼ် မီးႁႅင်းတိုၼ်းလၢင်းတႃႇတေၽုၵ်ႇၾင် ၵူႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸၢႆႉတႃမႃး တူၺ်းတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တႃႇတေမႃးႁူမ်ႈၵၼ်လူင်း တိုၼ်းလၢင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႆ တႄႇမႃးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် ၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႃႇတႄႉ တီႈတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးယူႇၽႅၼ် ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး သၢႆၼမ်ႉၵလတၢၼ်ႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ကုလားတန် မြစ်ဝှမ်းစီမံကိန်း) ၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈပီ 2002 ၶဝ်လူင်းၵူတ်ႇလူင်းထတ်းသေယဝ်ႉ ထိုင်မႃး ပီ 2008 ယူႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းၵလႃး ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ လႆႈလူင်းလၢႆး မိုဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ 1) တေသၢင်ႈတႃႈႁိူဝ်းၼမ်ႉလိုၵ်ႉ တီႈဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ။ 2) ပေႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉတေသိုပ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈ သၢႆတၢင်းၵႃးမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ တေႃႇၸူးၵၼ်ၼႆ မီးၽႅၼ် ၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၼိူဝ် တီႈ တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းၶၢင်၊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ယူႇတီႈၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇၵေႃႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းၶတ်းၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇၶိုၼ်းသိူဝ်ႇ သၢႆတၢင်း-သၢႆလၢႆႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ပိုးလမ်းမ) ဢၼ်ၵဝ်ႇယၢမ်ႈမီးမႃးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈသမ်ႉတေမီးထႅင်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁူဝ်ၵဵဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (မြစ်ဆုံစီမံကိန်း)။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း သၢႆၼမ်ႉမေႇၶလႄႈ မလိၶ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း သၢင်ႈမႃး။ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ဢီႈသင်လႃႇ မၼ်းပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် OBOR ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တူင်ႇလဵဝ်တၢင်းလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တူဝ်ႈလူၵ်ႈၼၼ်ႉ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေ လႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီး သၢႆၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ၊ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၵလႃး ဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊလႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵွင်ႉ တေႃႇၸူးၵၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ BCINECE ၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉတေပႃးၸွမ်း၊ တီႈၼႆႈပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းၸွမ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉမၼ်း မီးသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်း တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႃႈ လွတ်ႇၵႅတ်ႉ သ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၶုၼ်ႊမိင်ႊ တေႃႇထိုင်တီႈၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း သေယဝ်ႉ ပေႃးလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၵႅတ်ႉသ်ၼႆႉ သူင်ႇထိုင်တီႈမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၽွၼ်းလီ ဢၼ် ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈၵႃႈႁိုဝ်၊ လူဝ်ႇလႆႈၵႃႈႁိုဝ်၊ လႆႈဝႆႉၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇၸႅင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႇ ၸႅင်ႈလႅင်းတေႃႇၵၼ် တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ထဵင်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်ယူႇ ႁဝ်းၶႃႈ တေ လႆႈႁူႉ ႁၼ်ၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈတင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼႆႉ သမ်ႉတေမီးထႅင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် သၢႆတၢင်းရူတ်ႉၾႆးဝႆးၶၼ် ဢၼ် လုၵ်ႉ တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ တေႃႇၸူးထိုင်ၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၾၢႆႇၶႄႇမီးၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တေႁႂ်ႈမီး ရူတ်ႉ ၾႆးၵႂႃႇမႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 8 လမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းသၢႆတၢင်းယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဝႆႉ ပူႇတႃႇရထႃး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ တႃႈရူတ်ႉ လဵၼ်းတႃႇ တေၵိုတ်းယင်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾၢႆႇၶႄႇမီးၶေႃႈဢၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်း ၸဵင်ႇ ဢမ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ၼႂ်းပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢၼ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇဢွၼ်ႁူဝ် ၼႆႉၸိုင် ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ တီႈတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇသေယဝ်ႉ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၵမ်ႈၼမ် ၶႂ်ႈဝႃႈတင်းမူတ်းၵွၼ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃတေမႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတီႈထူၺ်ႈၸႂ်ၵႂႃႇ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ မိူင်းၶႄႇ မိူင်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ႈဢိင်ၽႂ်ယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထိုင်ငဝ်းလၢႆးၼၼ်ႉၵႂႃႇလႄႈ ၸင်ႇ ဝႃႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸူးၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၶႄႇၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၽေႃႇ ၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်တၢင်းရူတ်ႉၾႆးပွတ်းတွၼ်ႈမူႇၸေႊလႄႈ မၼ်
းတလေး ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁူႉ ၸွမ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉလႄႈ သမ်ႉတေမီးၽွၼ်းလီ သင်ႇမႃးလႃႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ မိူဝ်ႈႁဵတ်းတေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇၶဝ်၊ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇၸိူင်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ယႃႇဝႃႈယူႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈတေမီးၽွၼ်းလီသေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၸွမ်းလူၺ်ႈ ပၢႆးၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ တေႃႇ ၼင်ႇ ဢိၼ်ႊၵျိၼ်ႊၼီႊယိူဝ်ႊၵေႃႈ ႁွင်ႉမႃးမိူင်းၶႄႇတင်းသဵင်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇသဵင်ႈသဵင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇမႃးသဵင်ႈသဵင်ႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉထိုင်သင်ၸွမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ် ၸွမ်း။

ၵမ်းၼႆႉၽိူဝ်ႇဝႃႈ တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈသမ်ႉ တႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတေႃႈလွတ်ႇ ၵႅတ်ႉသ်ၼႆႉ ၽႂ်လႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉလႃႇၼႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်လူင်ဝႆႉ ၽႂ်ပႆႇႁူႉ ၸႅင်ႈ လႅင်း ၽႂ်ပႆႇပိုတ်ႇပၢင်ႇၼႄၵၼ်။

ၸင်ႇဝႃႈ ပေႃးယူႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တေႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉၼႆ မိူၼ်ၸိူင်ႉ သၢႆတၢင်းလုၵ်ႉတီႈမူႇၸေႊ ၵႂႃႇထိုင်တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းတေလတ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်း ၼင်ႇၼၼ်မႃး ႁဝ်းၶႃႈတေဢဝ် မႆႉထတ်းဢၼ်လႂ်သေ ထတ်းၵၼ် လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီ တီႈႁဝ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီး၊ ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်တႄႉဝႃႈ တေမီးယူႇမႆႉထတ်းမၼ်းတႃႇ (4) ၶေႃႈ။

1) Clean ၸွင်ႇမၼ်းမီးၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈႁိုဝ် ၸွင်ႇမၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းႁိုဝ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်း မီးလွင်ႈသွၼ်ႉတႂ်ႈၽိူၼ်သေ ပၼ်ငိုၼ်းပၼ်သူးၵၼ်ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ၼႆႉၶေႃႈၼိုင်ႈထတ်း။

2) Green ၸွင်ႇမၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်သၽႃႇဝ ႁိုဝ် ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတိုၼ်းပဵၼ်ဢၼ်မီးၼၼ်ႉ (ဂေဟစနစ်) ဢၼ်ဝႃႈ တူဝ်မီးၸႂ်တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၵႂႃႇၸိူင်ႉ ႁိုဝ် ႁိမ်းႁွမ်းၾိင်ႈၾႃႉသေ လူႉလႅဝ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈ မီးလွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႇ ၸႅင်ႈလႅင်း တေႃႇၵၼ် ပေႃးဝႃႈမီးၵေႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် တမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ ႁႄႉၵင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈတေလႆႈမီးပႃး။

3) Oper လွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၸွင်ႇမီးၵႃႈႁိုဝ် တေႁဵတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈသင်၊ ယူႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈသင် သပ်းလႅင်းၼႄ ပၢႆးၼႄၵူၼ်း မိူင်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူႉၸွမ်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈတေပဵၼ်မႆႉထတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။

လိုၼ်းသုတ်း Site Quality လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းၶိုတ်းၸၼ်ႉႁိုဝ် ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈယၢမ်ႈ ၶွင်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်း လွင်ႈသိလ်ထမ်း ယူႇတီႈၵူၼ်းၵၢၼ်ၶဝ် တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼၼ်ႉၼႆ။ ပေႃးဝႃႈ ဢဝ်ၼႂ်း 4 ၶေႃႈၼႆႉ ထတ်းသၢင်ၼႆတႄႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၽွၼ်းလီမၼ်းတဵမ်တီႈၵေႃႈ ယူဝ်ၶႄးတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်း လီဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီလႆႈၼၼ်ႉ။

တီႈဢေႇသုတ်းတႄႉၵေႃႈ မၼ်းတေထတ်းသၢင်ၵၼ်လႆႈတႄႉ ပေႃးသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီး ၶွတ်ႇလူၵ်ႈလူင်ၼႆႉ ႁဝ်းပၢႆႈဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈယဝ်ႉၼႆသမ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် တေမီးၼမ်ႉ တွၼ်းၽွၼ်းလီဢီႈသင် ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင်လႄႈသင် သမ်ႉတေလႆႈၵႃႈၶွၼ်ႇမၼ်း၊ ငိုၼ်းၶွၼ်ႇမၼ်း မွၵ်ႈလၢႆပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ၊ မွၵ်ႈလၢႆဝၢၵ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈတႅၵ်ႇလႅင်းႁူႉႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေမီးၽွၼ်းလီ မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းသမ်ႉတေမီးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီး လွင်ႈၽွၼ်းၸႃႉ တေၶိုၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွၵ်းပိူင် ၵေႇႁႃႉ (ဂေဟစနစ်) သၽႃႇဝ တိုၼ်းပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ တႃႇတေၶိုၼ်းယူတ်း ယႃ ၵႄႈသႂ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေမီးငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တမ်းဝၢင်းဝႆႉမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် တေဢဝ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်သေ ႁႄႉ ၵင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၵႂႃႇ ယူတ်းယႃၶိုၼ်းၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ပႆႇမီးသုၼ်ႇႁူႉ ၸွမ်း ပႆႇမီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၸွမ်း တႄႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီပိူဝ်ႈတႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သုၼ်ၵၢင်ၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ယွၼ်းထတ်းသၢင်တၢင်ႇၼႄၵၼ်သေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆ ၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈ ၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

7/6/2019


eastern_breeze
SHARE