ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် PPST ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ 3 ဝၼ်း

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် PPST 10 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ                  5-7/06/2019 ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo by – NCA-S EAO/ ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 10 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၵမ်ႈထူၼ်ႈ 1 မိူဝ်ႈ 14-18/5/2019

ထၢမ် – တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5 ထိုင် 7 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် PPST လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် 10 ၸုမ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလွၵ်းလၢႆး တႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႆႉ။ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ 10 ၸုမ်း 1 ၸုမ်းလႂ် 1 ၵေႃႉ တေမီး 10 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 ထိုင် 7 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ ဢုပ်ႇၵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် SUMMIT ႁဝ်းၶႃႈ တမ်းဝၢင်းပၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇႁူဝ် ၶေႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃး မႄးတႅမ်ႈဢၼ်ယွႆႈမၼ်း လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ် – ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ ဢၼ်လႆႈမႄးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဢၼ်ယွႆႈယႅမ်းမၼ်းလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽႅဝ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ။

တွပ်ႇ – ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈ ပေႃးလၢတ်ႈၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉတႄႉ မၼ်းတေၵဵဝ်ႇၵပ်း ၼႂ်းလွင်ႈ NCA ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းလူဝ်ႇမႄးဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တွၼ်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် NCA ၼႆႉ ၶၵ်ႉလႂ် တွၼ်ႈလႂ် ဢၼ်ႁဝ်း ၶႃႈပႆႇလႆႈႁဵတ်း ႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉ ၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉ မၼ်းတႄႉ တေမီးယူႇ 3 ၶၵ်ႉ။ ၶၵ်ႉ 1 ႁဝ်းတေဢုပ်ႇသင်၊ ၶၵ်ႉ 2 ႁဝ်းတေလိူၵ်ႈသင်၊ ၶၵ်ႉ 3 ႁဝ်းတေဢုပ်ႇသင် ႁဝ်းၶႃႈ မႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ မႃးဢုပ်ႇသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈ ႁူဝ်ယႅမ်းမၼ်း ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း 3 ဝၼ်းတႄႉ။

ထၢမ် – ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ ၸွင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းပဵင်းပေႃးၶႃႈႁႃႉ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ။

တွပ်ႇ – ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ၵူၺ်း မၼ်းတေၸၢင်ႈမီးထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 – 3 ။ ႁဝ်းဝႃႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တႄႉ ၵေႃႈ မၼ်းပႆႇလႆႈတဵမ်မူတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တေၶိုၼ်းမီးထႅင်ႈပွၵ်ႈ 1 ပွၵ်ႈ2 ဢၼ်ၼႆႉ။

ထၢမ် – ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 – 10 ၼႆႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ၊ သွင်ဝၼ်းၼႆႉၶႃႈလူး တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်လႂ်ထႅင်ႈ။

တွပ်ႇ – ဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 2 ၸုမ်း။ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းတႃႇတေမႄးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၶၵ်ႉ ၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်။

ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈဝၼ်းတီႈ 8 ထိုင် 10 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇမႃး ၶိုၼ်းထတ်းသၢင် တူၺ်း လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ PPST။ မၼ်းတေမီးဝႆႉ 2 ဢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႂ်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ 10 ၸုမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ PPST ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇမီးယူႇၶႃႈၼႄႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇသေ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈထႅင်ႈသေလၢႆးလၢႆးႁိုဝ်၊ ၶဝ်တေမႃးဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 ထိုင် 10 ၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ထႅင်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ။

ထၢမ် – ပေႃးၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်လူင် SUMMIT ၶႃႈလူး ၸွင်ႇတေႁွင်ႉၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

တွပ်ႇ – တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးဢဝ်ပိူင်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ပေႃးဝႃႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 2 ဢၼ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ် တီႈပၢင်ၵုမ် လူင် တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်းႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်လူင်သေ ၶိုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်း ၶႃႈလႆႈမႃးၼၼ်ႉ၊ ပေႃးမၵ်းမၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇယုၵ်ႉဢဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇဢုပ်ႇထႅင်ႈၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်။ ၶိုၼ်းၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ် ပဵၼ်ၶၵ်ႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉ။ ဢၼ်ဝၢင်း ၽႅၼ်ဝႆႉတႄႉ ပဵၼ် ၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင်ပၼ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ။

တွပ်ႇ – ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇ လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် မႃးဢုပ်ႇလူင်ႉလူင်ႉလႅင်းလႅင်းလၢႆးဢၼ်လႂ်တီႈလီ တေမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လၢႆလၢႆဢၼ်။ ပေႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၸင်ႇတၢင်ႇထိုင်ပၢင်ၵုမ်လူင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၶိုၼ်းယိပ်းဢဝ်ဢၼ်ၼႆႉသေ ၶိုၼ်းၵႂႃႇသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ် တင်း ၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉ မၼ်းတေၵႂႃႇပဵၼ်ၶၵ်ႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ 10 ၸုမ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေပႆ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉသေ ၸႂ်ႉလၢႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၵႂႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးလႆႈ ထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ဝႃႈ ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉၵႂႃႇ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE