ယိင်းႁတ်းႁၢၼ် လပ်ႉလင်ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

Photo by – SHAN/ မႄႈထဝ်ႈယႃႇ

ၸိုဝ်ႈ- မႄႈထဝ်ႈယႃႇ
ၸိုဝ်ႈပေႃႈ- လုင်းသၢင်ႇမၢႆ
ၸိုဝ်ႈမႄႈ- ပႃႈသၢင်ႇၵူႇ
ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵိူတ်ႇ- မွၵ်ႈ 1937 ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃႇယုလႆႈ 81 ပီ။
တီႈၵိူတ်ႇ- ဝၢၼ်ႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။
ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ- တင်းမူတ်းမီး ——- ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵိုတ်း 3 ၵေႃႉ၊ 1.မႄႈထဝ်ႈယႃႇ၊ 2.မႄႈထဝ်ႈၶႅင်ႇ 3.သၢင်ႇဢေႃး။
ၼႃႈၵၢၼ်- ၸၢဝ်းႁႆႈၸၢဝ်းၼႃး။

ၸူဝ်ႈပၢၼ်လႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်းသိုၵ်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ထူပ်းၺႃးၵၼ်တင်း ၸွမ်သိုၵ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း၊ ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း မိူဝ်ႈ ဢႃယုလႆႈ 16 ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းဢႃယုလႆႈ 27 ၊ ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်ယဝ်ႉယူႇတီႈႁိူၼ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈပီ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇတၢင်း ထုင်ႉလၢင်း တင်း ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း (ၸဝ်ႈၵျႃႇၼူႉ)။ မႃးယူႇတၢင်းလုၵ်းၵၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တင်းၸဝ်ႈၸၢႆးဢွင်ႇ (ၼႃႉၸဝ်ႈမိူင်း ၶွၼ်း)မွၵ်ႈ 2 ပီ။

ၽွင်းတိုၵ်ႉယူႇတီႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း မႃးၸူးၸဝ်ႈၼွႆႉတၢင်းမိူင်းထႆး လႆႈပီပၢႆ၊ မႃးတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၶႅၼ်ပုတ်း ယဝ်ႉဢွၵ်ႇ မိူဝ်း။ ၽိူဝ်ႇမိူဝ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး ယူႇၸွမ်းသၼ်လွႆ ၸွမ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းၶိူဝ်း တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ ဢွၼ် ၵၼ်လူင်းမႃးၸွမ်းၵူင်မိူင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးမႃးထိုင် မိူင်းထႆး ပဵင်းလူင်ၼႆႉ။

“မိူဝ်ႈႁဝ်းမႃးပဵင်းလူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသင်၊ တီႈတႂ်ႈၼႆႉမီးႁိူၼ်းၸဝ်ႈၼွႆႉ၊ ႁိူၼ်းလုင်းသၢင်ႇသု၊ လုင်းၶုၼ်သၢင်ႇ၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵင်း လူင်မီး 6 ႁိူၼ်း၊ ပဵၼ်တႆးမိူင်းပၼ်ႇ၊ တီႈပဵင်းလူင်ၼႆႉတိုၵ်ႉပဵၼ်ထိူၼ်ႇ။ ဝၢႆးမႃးယူႇတၢင်း ပဵင်းလူင်ႁိုင်ယဝ်ႉ ဢၢင်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမိူဝ်းသေပွၵ်ႈ။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းသမ်ႉမိူဝ်းပႃႇလၢႆး။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလူႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁဝ်းတိုၵ်ႉမီးတီႈႁိူၼ်း၊ ပေႃႈတႄႉမႃးၸႂ်းႁဝ်း တၢင်းပဵင်းလူင်ၼႆႉ လႆႈပီၼိုင်ႈသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈပီၵေႃႈ မိူဝ်းလူႉပႅတ်ႈ”။
လွင်ႈလုၵ်ႈလၢင်း။

“ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသိူဝ် ယႂ်ႇၸွမ်းတၢင်းၸွမ်းႁူၺ်ႈၸွမ်းလွႆ၊ တင်းၶူးၸၢင်ႉ ပႃးတွင်ႉမႃးၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ၵိူတ်ႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ယႂ်ႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းႁိူၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇမႃးထိုင်ပဵင်းလူင်။ လုၵ်ႈၸိူဝ်းၵိူတ်ႇမိူင်းတႆး ၼၢင်းမၢတ်ႈ၊ ၼၢင်းဢိင်ႇ၊ ၸၢႆးမီ (လူႉ) ၸၢႆးသိူဝ်၊ ၸၢႆး ၸၢင်ႉ မီးႁႃႈၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ်ၶူးၸၢႆးႁဵၼ်၊ ၸၢႆးထႆး၊ ၼၢင်းၼေႃႇ၊ ၼၢင်းမျႃႉ၊ ၼၢင်းဝႅဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵိူတ်ႇမိူင်းထႆး။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸၢႆး ပႃႇလၢႆး (ၵိူတ်ႇတီႈပႃႇလၢႆး) လုၵ်ႈတင်းမူတ်းမီး 12 ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵိူတ်ႇမႃးဢမ်ႇႁိုင်ၵေႃႈ လူႉပႅတ်ႈ။ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၵိူတ်ႇလၢင်းၸွမ်း ထိူၼ်ႇၸွမ်းၶိူဝ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးမႃးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးၼႆႉ”။

ၸူဝ်ႈပၢၼ်ပဵၼ်မေးၵူၼ်းသိုၵ်း
ပၢၼ်ၽဝႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆႉ လိူဝ်သေဢမ်ႇလႆႈယူႇႁိူၼ်းယူႇဝၢၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းၶိူဝ်း မၢင်တီႈၶိုၼ်ႈလွႆ မႃႉ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈလႆႈ၊ ႁွပ်ႇတင်းပူၵ်ႉၶူဝ်း ၸေးတင်းၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသိူဝ်၊ သမ်ႉပႃးတွင်ႉၸၢႆးၶူးၸၢင်ႉသေ ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈလွႆ၊ ၵႂႃႇတင်းၶိုၼ်း တင်းၶိုၼ်း၊ ပေႃးၵၢင်ဝၼ်းမႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ၊ ပေႃးၵၢင်ၶိုၼ်းၵႂႃႇတင်းၶိုၼ်းတင်းၶိုၼ်း မၼ်းမိူၼ်တူဝ်ထိူၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁဝ်း တေၶၢမ်ႈၶူင်းမႃးတၢင်းၼႆႉၼႆႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉမႃးတၢင်းၵဵင်းလူမ်း မႃႉသမ်ႉမႃးၵိင်ႈတူၵ်းလွႆ၊ ၸဝ်ႈၸေႃးၺုၼ်ႉသမ်ႉ ဢဝ်ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသိူဝ်ၶီႇမႃႉ၊ မႃႉၵိင်ႈလူင်းလွႆၵႂႃႇၶမ်ယူႇၵေႃမႆႉသၢင်းတၢင်းတႂ်ႈပုၼ်ႉ။

Photo by – SHAN/ မႄႈထဝ်ႈယႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၼုမ်ႇ

ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈမိူင်းတႆးၼႂ်းထိူၼ်ႇ မီးမႄႈၵဵပ်း၊ မႃးၵိူတ်ႇလုၵ်ႈမိူင်းထႆးၼႆႉၵေႃႈ ၵိူတ်ႇၸွမ်းႁိူၼ်းၸွမ်းယေးၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၵိူတ်ႇ တီႈႁူင်းယႃ။ ၸၢႆးထႆး မႃးၵိူတ်ႇထမ်ႈဝူဝ်း၊ ယူႇမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ၵဝ်တေၵႂႃႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈတီႈလႂ် ဢမ်ႇတၼ်းဝူၼ်ႉ၊ ဝူၼ်ႉယူႇလွင်ႈ “မၢၼ်ႈ” “မၢၼ်ႈ” ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း”။

လွင်ႈလဵင်ႉလူသင်ႇသွၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၼ်ႉ မႄႈထဝ်ႈယႃႇ ၶႆႈၼႄဝႃႈ- “ပေႃးဝႃႈၶဝ်ပေႉယူႇႁူင်းႁဵၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇပွႆႇယူႇ ၸွမ်းလုၵ်ႈၸွမ်းလၢၼ်၊ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပူႇၸဝ်ႈတႃႇထုၼ်းၶဝ်၊ ၵႂႃႇယူႇႁူင်းႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ်တီႈ ၵဵင်းမႆႇ။ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇ ပေႃးလႆႈယူႇၸွမ်းၶႃႈႁဝ်း၊ ၶဝ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းမႃးယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁဵတ်းၶူးသွၼ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃးႁဵတ်းၸွမ်းၶူးၸၢင်ႉသေ ၸင်ႇၵွႆႈမႃးယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မိူဝ်ႈယႂ်ႇယႂ်ႇၼႆႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ငိုၼ်းၸၢႆႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းၵေႃႉလႂ် 3 ဝၢတ်ႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႉလႂ်ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈရွႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပေႃး”။

ၵူၺ်းၵႃႈ မႄႈထဝ်ႈယႃႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈသင်ႇသွၼ်လုၵ်ႈလၢင်းသင်။ “လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလူင် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ႇသွၼ်သင်၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈၸွင်ႇယူႇၸွမ်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၼႃႉၸွမ်းဢႃၵမ်ႈၼမ်သေ ႁဵၼ်း လိၵ်ႈၵူၺ်းႁိုဝ်လႃႇ”။

“ပေႃႈထဝ်ႈတႄႉသွၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆဝႃႈ ယႃႇပေႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ယႃႇပေၵိၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ သမ်ႉလၢတ်ႈတီႈ ႁဝ်းဝႃႈ- “ယႃႇပေတူၺ်းတႃႇႁဝ်း၊ ႁႂ်ႈတူၺ်းပႃးတႃႇပိူၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈတူၺ်းၽဵင်ႇၽဵင်ႇ”။

“မႄႈထဝ်ႈတႄႉ လုၵ်ႈဢွၵ်ႇတွင်ႉႁဝ်းၵေႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဝ်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႈဝႆႉမိူၼ်လုၵ်ႈႁဝ်း၊ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄၽႂ်။ တီႈႁိူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇ ဝႃႈၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉ ပေႃးဝႃႈတွင်ႉမႆႈၵေႃႈ မႃးႁႃၵိၼ်။ ႁဝ်းယူႇမိူင်းတႆးၵေႃႈပဵၼ်ၸိူင်ႉ ၼၼ်၊ ပေႃးတင်းမီးမႃးႁဵတ်းၵိၼ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵိၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄလုၵ်ႈမႂ်းလုၵ်ႈၵဝ်၊ ဝႆႉမိူၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈတင်းမူတ်း၊ ႁဝ်းယၢမ်ႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းၼမ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ၼႆ”။

“မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉၼႆႉ တူၵ်းၵိၼ်းယူႇ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းယူႇမိူင်းတႆးၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းသိုၵ်းသၢမ်သီႇသိပ်း ပႃးတင်း ႁဝ်း၊ ၵမ်းၼႆႉမၢၼ်ႈသမ်ႉၵႅတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ သူင်ႇၶဝ်ႈ၊ မီးၶဝ်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈ တူမ်ႈသေမႅင်ႇၵၼ်ၵိၼ် ၵေႃႉဢိတ်း ယႃတူင်ႉၶူၼ်ႉ၊ ၶႅမ်ႉၼႃႇ။ ၾူၼ်သမ်ႉတူၵ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၵေႃႈမၼ်းၸဝ်ႈသမ်ႉသူင်ၾူၼ်။ လွင်ႈဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇ တၢင်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇယဝ်ႉဢေႉ 6 မူင်းၶိုင်ႈႁၢင်ႈမႃႉ၊ ၾူၼ်ၵေႃႈမႃးယဝ်ႉ ဢလူဝ်ႉၵျႃႉၼႃႇ။”

Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းလႄႈ မႄႈထႃႈယႃႇ

တီႈၸုမ်း 7 တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၼၼ်ႉ မႄႈထဝ်ႈယႃႇၵေႃႈယၢမ်ႈဝႃႈ- “ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ် ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ။ သူမႃးၸွမ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၵေႃႈ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းသူ ပေႃးပႂ်ႉယၢမ်းၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း သွင်ၸူဝ်ႈမူင်းၵေႃႈယဝ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ သူၶႂ်ႈၼွၼ်းၵေႃႈၼွၼ်း သူၶႂ်ႈလႄႇၵေႃႈလႄႇ၊ ၵဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉသူႁဵတ်းၵၢၼ်။ ပေႃးသူၽၢတ်ႇပေႃႈၽၢတ်ႇမႄႈလူင်း ႁိူၼ်းမႃးၵေႃႈ သူၵေႃႈဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်းမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းမႄႈထဝ်ႈယႃႇ၊ သူမႃးၸူးၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း” ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းထႃႇၼပဵၼ်မေးၼၢင်းၵူၼ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ မႄႈထဝ်ႈယႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ပေႃးၶႅၵ်ႇပီႈၶႅၵ်ႇၼွင်ႉမႃး၊ ၶႅၵ်ႇၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း မႃးၵေႃႈဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇၶႅၵ်ႇႁဝ်း၊ ၶဝ်ႈမႃးၶႃႈလႄႈ၊ ၵိၼ်ၼမ်ႉၵတ်းၼမ်ႉမႆႈၶႃႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပၢႆး ဝူၼ်ႉၵဝ်တႄႉမီးဢိူဝ်ႈဢၢႆႈလၢၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈမႅၵ်ႇၵွင်ႈၸွမ်းလင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းသေၵႂႃႇယိုဝ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၵဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်း။ ၵဝ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းလင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းသေ တူၺ်းၸွမ်းမၢၵ်ႇဢွၵ်းဢေႃမၼ်းဝူၼ်ႉသင် ၼႆယူႇ”။

မႄႈထဝ်ႈယႃႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈၽၢၼ်ၵေႃႈႁဝ်းၽၢၼ်မႃးယဝ်ႉ၊ ပိူၼ်ႈမီးၵေႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၶွႆ၊ မီးငိုၼ်းမီးၶမ်းၵေႃႈဢမ်ႇ လီသမ်ႇမႅၼ်တေႃႇပိူၼ်ႈ။ ႁဝ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းလူႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းသင်၊ ၵိုတ်းဝႆႉလုၵ်ႈလၢင်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ လႄႈ ၵိုတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဵဝ်လမ်းၼိုင်ႈ၊ တေၸႂ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ-ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႈလၢင်းဢၼ်ႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယူႇမီးမိူၼ်ၼင်ႇ- ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသိူဝ်၊ ၶူးၸၢင်ႉ (ပဵၼ်ၶူးႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ် ၵူၼ်းမူင်းၵမ်ႉထႅမ် ဝၢၼ်ႈတိၼ်ထၢတ်ႈ တီႈလၵ်းတႅင်ႇ၊ ၸၢႆးႁဵၼ်၊ ၸၢႆးထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈလုၵ်ႈလၢင်း။
“ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသိူဝ် ယႂ်ႇၸွမ်းတၢင်းၸွမ်းႁူၺ်ႈၸွမ်း လွႆ၊ တင်းၶူးၸၢင်ႉ ပႃးတွင်ႉမႃးၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊ ၵိူတ်ႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ၊
ယႂ်ႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းႁိူၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇမႃးထိုင်ပဵင်းလူင်။ လုၵ်ႈၸိူဝ်းၵိူတ်ႇမိူင်းတႆး ၼၢင်းမၢတ်ႈ၊ ၼၢင်းဢိင်ႇ၊ ၸၢႆးမီ (လူႉ) ၸၢႆးသိူဝ်၊ ၸၢႆးၸၢင်ႉ မီးႁႃႈၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ်ၶူးၸၢႆးႁဵၼ်၊ ၸၢႆးထႆး၊ ၼၢင်းၼေႃႇ၊ ၼၢင်းမျႃႉ၊ ၼၢင်းဝႅဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵိူတ်ႇမိူင်းထႆး။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸၢႆးပႃႇလၢႆး (ၵိူတ်ႇတီႈပႃႇလၢႆး) လုၵ်ႈတင်းမူတ်းမီး 12 ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵိူတ်ႇမႃးဢမ်ႇႁိုင်ၵေႃႈ လူႉပႅတ်ႈ။ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၵိူတ်ႇ လၢင်းၸွမ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းၶိူဝ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးမႃးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးၼႆႉ”။

ၸၢႆးၽွၼ်းလီ သၢႆၼမ်ႉမွင်း

ၶေႃႈမုလ်း – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 007,2018


eastern_breeze
SHARE