သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇဢႃယုၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေလႅပ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တႄႉယူႇႁိုဝ်

မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 30 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်တေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈတမ်း လွင်ႈၶဝ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ တႃႇ 2 လိူၼ်ၼႆလႄႈ ဢၼ်ၼႆႉၸွင်ႇမၼ်းတေပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းလႆႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းထတ်းသၢင်ပၢႆးၼႄၵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
Photo by – SHAN/ ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်း NRPC ဢၼ်ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လုၵ်ႉတီႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းလူၺ်ႈတၢင်း ပီႈၼွင်ႉၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းပီႈ ၼွင်ႉလွႆ၊ ပီႈၼွင်ႉ KIA ပႃးၸဵမ်တင်း AA ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈမူႇၸေႊသေ ၸင်ႇတေဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈတူၵ်း လူင်းသင်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်းတူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ် ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်သေမဵဝ်း ၵူၺ်းဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽွမ်ႉၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၸိူင်ႉ ၼၼ်သေ ယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇ။

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သမ်ႉယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈမိူဝ်ႈၵႆႈဝႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းတိူဝ်း ထႅင်ႈၶႂၢၵ်ႈတမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ 2 လိူၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။ ပိူဝ်ႈတႃႇဢီႈသင်လႃႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶိုပ်ႈၼႃႈတိူဝ်းတွၼ်းမႃးလႄႈႁႃႉၼႆႉၵေႃႈတေလႆႈဝူၼ်ႉတူၺ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။ ပေႃးတေမႃးၼပ်ႉတူၺ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတၢင်တူဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတၢင်တူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပႃးတင်း EAO ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်မီး 3 ၸုမ်း။ 1) တေပဵၼ် SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ 2) RCSS လွႆတႆးလႅင်းလႄႈ 3) ယၢင်းလႅင် KNPP တင်း 3 ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း ၶဝ်လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပွင်ႇဝႃႈ လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႆႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈတိူဝ်း တွၼ်းၶိုပ်ႈၼႃႈသင်မႃး။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးသမ်ႉ ယူႇတီႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သင်လႄႈ သမ်ႉလႆႈသိုပ်ႇထႅင်ႈ ဢႃယု လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႃႇ ပေႃးဝႃႈထတ်းသၢင်ၵၼ်သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၸိုင် 1) ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်း ငမ်းယဵၼ် လႆႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈသေဢမ်ႇၵႃး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်ႉ သုမ်းဝႆႉၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸုမ်း RCSS ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လႄႈသင်၊ KNU ဢၼ်ပဵၼ်ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်း ဢမ်ႇ ႁၼ်မီးလွင်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈလီငၢမ်းသေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသင်လႆႈ မႃး ၼႂ်းၵႄႈ ၶဝ် သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈသိုပ်ႇဢႃယု ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉထႅင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈဝႃႈဢၼ် ၼိုင်ႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းပွႆႇၵႂႃႇ NRPC ဢၼ်ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊတိၼ်ႇမဵဝ်းဝိၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸုမ်းဢူးသေႃႇထေးၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢုပ်ႇတင်း EAO ၶဝ် လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဝႃႈၼၼ် သေတႃႉၵေႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ် တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ပေႃးဢဝ်မႃးတၢင်ႇၼႄတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင် ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇ ယွမ်းၽွမ်ႉၸွမ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၼႆ ၼႆႉၵေႃႈသမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ် သင်လႆႈမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပေႃးလႆႈႁၼ် မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် UPDJC ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ႁဵတ်း ပေႃးတင်းဝႃႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇႁပ်ႉၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သင်မႃးလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈတွၼ်ႈသွၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ် NCA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးဢၼ်ယူႇၾၢႆႇၼိူဝ်သေယဝ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ/ သိုဝ်ႇ သၢၼ်တေႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် မိူၼ်ၼင်ႇလၢႆးၵဝ်ႇၼႆႉၵူၺ်းၸိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် တိူဝ်းထႅင်ႈ ဢႃယု 2 လိူၼ်ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းလႆႈ။

ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၵွၼ်ႇၸုမ်း NRPC ပႆႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ပီႈၼွင်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉလွႆၶဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉ KIA ၶဝ်၊ ပီႈၼွင်ႉ AA ၶဝ်တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပေႃးလႆႈၸီႉသင်ႇတီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း NRPC ၶိၼ်ႇသေႃႇဢူး ဝႃႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ၼႆ 1) ၸုမ်း AA ဢၼ်ပဵၼ်ရၶႅင်ႇၶဝ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈမႃးတမ်းတိၼ် ၼႂ်းမိူင်း ရၶႅင်ႇ၊ 2) SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ RCSS လွႆတႆးလႅင်း၊ TNLA ၸုမ်းလွႆ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ပေႃးတင်းဝႃႈသိုပ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသို ၵ်းသိူဝ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢမ်ႇတူၺ်းဝႆႉလၢႆ တေႁဵတ်းပဵၼ် ယူးပတ်းသေယဝ်ႉ ၵႂၢတ်ႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းၼႆၵေႃႈ မီးၵႂၢမ်းသင်ႇမႃး ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၸွမ်း။

ပေႃးလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ NRPC ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁဵတ်း ပေႃးတင်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ၸွမ်းၼင်ႇ မၼ်း တမ်းဝၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼႆၸိုင် ၽႂ်ႁဵတ်းသင်မႃးၵေႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇႁပ်ႉၼႆ တီႈပွင်ႇမၼ်း တေၵဵပ်းဢဝ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။

ဢၼ်ၼႆႉ ၼႄဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈၶႅင်ႇၵၼ်ဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇ ၼႃႇသွင်ၾၢႆႇ ၵူႈၶႅင်ႇၵၼ်ဝႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈလႄႈ ယူႇတီႈ EAO ၶဝ်တင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ဝူၼ်ႉ ၸွမ်း ၼင်ႇႁိုဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ဝႆႉ 2 ၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပဵၼ်ဝႆႉ 2 ၸုမ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မႃးႁွႆႈ လဵဝ်ၵၼ်သေ တေမီးၵၢင်ၸႂ်လီ ပိူဝ်ႈတႃႇ ဝႆႉၸၼ်ႉၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်း EAO ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်သေယဝ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵႃႈလႆႈႁႃလၢႆးတၢင်းမၼ်းထႅင်ႈၵူၺ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ဢၼ်ၶဝ် သိုပ်ႇဢႃယုမၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တေပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းပိူဝ်ႈ တႃႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၵၼ်လႆႈထႅင်ႈၼႂ်းဝႆးဝႆး (2 လိူၼ်ၼႆႉ)ယွၼ်းထတ်းႁၼ် ၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်း ဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈၼေႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
03/05/2019

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE