လွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း

လၵ်းမိူင်း (ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း)ၼႆႉ တေလႆႈတမ်းဝၢင်းပၼ် လွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တႅတ်ႈတႅတ်ႈ တေႃးတေႃး။ သမ်ႉတေလႆႈတမ်းဝၢင်းႁႄႉၵင်ႈပၼ် သုၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းၶဝ်ၽွင်ႈယဝ်ႉ။

တေလႆႈတမ်းဝၢင်းပၼ်သုၼ်ႇတႅမ်ႈလၢတ်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ သုၼ်ႇယုမ်ႇယမ်ၵိူဝ်းလီထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ သုၼ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ သုၼ်ႇၵွၼ်းငမ်းၶူဝ်းၶွင်၊ သုၼ်ႇမီးၸီႇဝိတ်ႉသၢႆၸႂ် လႆႈယူႇထၢင်ႇ ႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေ လႆႈတမ်းဝၢင်းပၼ်သုၼ်ႇပၼ်သဵင် ထၢင်ႇ ႁၢင်ႈ၊ သုၼ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ တင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးၸွမ်းလႄႈ ပႃးၸဵမ် သုၼ်ႇၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၵူၼ်း ၵိုၵ်းမိူင်း လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုလ်း – ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 004 လိူၼ်မေႊ 2018

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here