ၼမ်ႉၸိုမ်းသႂ်ႁူတ်းၾႆးယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈလႆႈပူၼ်ႉၽေးၶဵၼ်

Photo by – SHAN

ႁူဝ်ပီ 2019 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူၼ်းလႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ၊ ၶၢဝ်းတွပ်ႇ လိၵ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇလႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈၽႂ်ၸႂ်ႈ ၶႅင်ႇတႃႉမႃႇၼတေႃႇၵၼ် ၸဝ်ႈသိၼ်ၸဝ်ႈထမ်းႁၼ် ပေႃးယူႇဢမ်ႇလႆႈ ယုၵ်ႉမိုဝ်းဝႆႈ ၼွမ်းယေႃး ယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်တိုၵ်းတေႃး ၽိတ်းမေႃးၵၼ်။

ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႆႈ ဢွၵ်ႇ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင်။ ယွၼ်ႉဝႃႇၻ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ လၢႆးပႆဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းတေယၢင်ႈၵေႃႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်။ သဵၼ်ႈတၢင်းၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ၽႂ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈထိုင်တီႈပေႃးလိုမ်းၽူႈၶဵၼ်တူဝ်တႄႉသေ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈၸူးၵၼ် ၶိုၼ်း၊ လိုပ်ႈလမ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်သေ ယိုဝ်းတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းၵေႃႈမီး။

ဢၼ်ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ပၢၼ်ၼေႃႇၶမ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈမႁေႃႇသထႃႇ- ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လၢႆ သမ်ႇလၢႆ ပိူင်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၼ်ႁႃ မႄႈႁိမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

“ၽီလူးမႄႈ လူင်တူဝ်ၼိုင်ႈ ၽၢၼ်ႇႁဵတ်းႁၢင်ႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သေ မႃးႁိမ်ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ယွၼ်ႉၽၢၼ်ႇ ႁဵတ်းၼႃႈ တႃ မိူၼ် မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉလႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း ၽႂ်ပဵၼ်မႄႈတႄ့ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉ ။ ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈမွၵ်ႇႁွင်ႉ တူၼ်ၶမ်း ၸဝ်ႈမႁေႃႇ မႃးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်”

“ပၼ်ႁႃ ၼႆႉ ၸဝ်ႈမႁေႃႇ ၸႂ်ႉမႄႈပွမ် တင်း မႄႈတႄႉ ယိပ်းၶႅၼ် ယိပ်းၶႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ၵေႃႉၾၢႆႇ သေ ၸႂ်ႉၶႅင်ႇၵၼ် တိုတ်ႉ ၽႂ်တေပေႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈတႄႉၼၼ်ႉ ဢီးလူလုၵ်ႈ ၵူဝ်လုၵ်ႈၸဵပ်းလႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းတိုတ်ႉသေ ႁွင်ႉႁႆႈ။ ၸဝ်ႈ မႁေႃႇၸင်ႇတႅပ်းတတ်းပၼ် ၽႂ်ပဵၼ်မႄႈတႄႉ ၽႂ်ပဵၼ်မႄႈပွမ်”

မႄႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တႃႇလုၵ်ႈတေယူႇသႃႇ တႃႇလုၵ်ႈတေဢမ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇသႅပ်ႇ တႃႇလုၵ်ႈတေယူႇလီၵိၼ်လီ ဢဝ်သၢႆ ၸႂ်သေ လႅၵ်ႈဢဝ်၊ ဢဝ်သၢႆၸႂ်သေ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ။ ဢမ်ႇပႆႇတူၺ်းၵႆ တူၺ်းၵႆႇလဵင်ႉလုၵ်ႈၵူၺ်းလႃႈ၊ ပေႃးၽႂ်မႃးၸမ် ဢႃႈ ပိၵ်ႇဢွၼ်ႇမၼ်းသေ မေႃၶႅၼ်လုၵ်ႈမၼ်း။ တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းမေႃၵၢပ်ႈ မေႃၶူပ်းၶႅၼ်းၼႃႇ ယဝ်ႉ ၽႂ်ၵႂႃႇၸမ် ယင်းၸၢင်ႈ ပဵၼ်ၽေးလူးၵွၼ်ႇ။

ဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၺႃးယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ၼႄႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း။

ပေႃးပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈမီးၸႂ် ႁၵ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၵႅတ်ႇၵင်ႈ လုၵ်ႈလၢင်း၊ ပေႃးပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈၵႅတ်ႇၵင်ႈႁိူၼ်းယေး ဢၼ်ပေႃႈမႄႈႁဝ်းယူႇ။

ႁူႉယူႇၵူၼ်းမိူင်းတေၸဵပ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းတေ ပဵၼ်လိူတ်ႈပဵၼ်ယၢင် သမ်ႉတိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်းႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူၼ်လုၵ်ႈႁၵ်ႉမႄႈ ဢမ်ႇၼၼ် မိူၼ်မႄႈ ႁၵ်ႉလုၵ်ႈၸိုင် – မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းမၼ်း လႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ။

ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မၼ်းယႂ်ႇမၼ်းၵႂၢင် – ၵွပ်ႈမၼ်းယူႇတႅမ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉၵူႈၵေးၵေး ၸင်ႇလႆၶဝ်ႈၸူးလႆႈ။ သင်မၼ်းယူႇသုင် မိူၼ်ၵုၼ် မိူၼ်ၵွင်း မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ် ၼမ်ႉသမ်မုၵ်ႉတြႃႇမႃးလႆႈ။

ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉႁၵ်ႉၶိူဝ်း ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ် မိူင်း။ ဢမ်ႇပွင်သၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းလႆႈၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၵူၼ်းယႃႉ ။ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း ဝႃႈတႃႇပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆသေ သမ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၼႆၸိုင် လီထတ်းသၢင် ၶိုၼ်းဝႃႈ တူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ – ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းသင် သမ်ႉႁဵတ်းတွၼ်ႈတႃႇၽႂ်၊ ပေႃးလႆႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် လီ တႅပ်းတတ်းၽႂ်းၽႂ်းယူႇ။

သဵင်ၶဝ်ႇႁွၵ်ႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here