သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ မီးႁိမ်း 2,500 ၵေႃႉ

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈၽူၺ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ မီးၵႂႃႇႁိမ်းၵူၼ်း 2,500 ၵေႃႉ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 07/03/2019 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉၼမ်ႉသိမ်ႇ 52 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈလီႈ 1,399 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ ပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်းၸၢၼ်း 390 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉ (တောင်မြို့ရပ်ကွက် ၂၅၀၀ ဘုန်းကြီးကျောင်း တိုက်) 192 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်တူင်ႈၸၢင်ႉ 234 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉ ၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ 123 ၵေႃႉလႄႈ ဝတ်ႉၵုင်းၸၢင်ႈ လဵၵ်း 60 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 2451 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းတႄႉ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈမႃးၼမ် မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ မႃးဢေႇ ဢဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈဝႃႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇသေပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတူမ်ႈႁုင်လဵင်ႉလူၵၼ် ယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢမ်း၊ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးႁဵဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်း ၸၢင်ႈလဵၵ်း၊ မၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ပၢင်ၼိူဝ်၊ တူၼ်ႈၵႅင်း၊ တႃႈလူင်၊ ႁူဝ်ၼႃး၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇ ပေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈတၢင်းသီႇပေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here