ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶႅၼ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ မၢႆတွင်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

392

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -