Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူတ်းပၼ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁဵတ်းၾႆးၾႃႉဢွၵ်ႇ ၸၢႆႇပၼ်လႆႈၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၸႂ်ႉၼႆႉၵူၺ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းတႅၵ်ႇပၼ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉ 5,443 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၸိုင်ႈမိူင်း ၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉ 2,800 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႉၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 46 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ၊ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 16...

Latest news

- Advertisement -spot_img