“ပေႃးတႆးဢမ်ႇမေႃပိုင်ႈဢိင်ၵၼ် – ထႅင်ႈ 71 ပီၵေႃႈ တေပႆႇၸၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႆႈ”

0
34
Photo by – SHAN/ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီ 2019 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 4 ဝၼ်း တူၵ်းၺႃးမႅၼ်ႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈ တဵမ် 71 ပီယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တူၺ်းတီႈတၢင်းမိူင်းတႆးႁဝ်းလႄႈသင်၊ တူၺ်းတီႈတၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈသင် လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမီးသင်မႃးလၢႆလၢႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ယူပ်ႈယွမ်းဢီႈသင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းထတ်းသၢင်ၵႂႃႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ လူၺ်ႈတင်းပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈၶဝ်မႃး မီးမႃး 71 ပီမိူင်းၼၼ်ႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈမႃးၵႂႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃး ထတ်းသၢင် တူၺ်းထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ။

လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈတေမီး လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း၊ လွင်ႈပဵၼ်ထမ်း၊ လွင်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်း၊ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် တေမီးၶေႃႈႁုပ်ႈမၼ်း 4 ၶေႃႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပႃႈၵတ်းယဵၼ် ပေႃး လၢတ်ႈတီႈငၢႆႈ မၼ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉလႆႈၺႃးတၢမ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ ပႆႇပႃႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ပႆႇပႃႈၵတ်းယဵၼ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွင်ႇ ပႃႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇထၢမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်း ၶႃႈ တႄႇဢဝ်လွင်ႈလၢတ်ႈတၢင်းၸႃ၊ လွင်ႈတႅမ်ႈတၢင်းမၢႆ၊ လွင်ႈသွၼ်ႁဵၼ်း၊ လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တေႃႇထိုင်ပွင် သၢင်ႈႁၢင်ႈၶိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်ၵူၺ်း ယင်းပႆႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ထိုင်တီႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႁူႉၸၵ်း ၵၼ်ယူႇၵူႈၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် မီးလွင်ႈၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ပေႃးဝႃႈ မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် ၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းပႆႇမီးလွင်ႈထိုင်တီႈ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေႁၼ်ၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ပေႃးၼင်ႇၼႆ ႁဵတ်းသင် လႄႈ မၼ်းပဵၼ်မႃး ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈယိုတ်းဢဝ် ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေယဝ်ႉ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းမႃးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇထိုင်မႃး ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၼႆႉလႄႈ တေဝႃႈ လႆႈပွတ်း ပွတ်းယူႇ။ တႄႇဢဝ် 1958 ယဝ်ႉၵေႃႈ 1962၊ 1988 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးသေယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉ တေႃႇပေႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပီ 2018 သဵင်ႈသေယဝ်ႉ ယဵပ်ႇၶဝ်ႈမႃးၸူး ပီ 2019 ၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈထုၵ်ႇတၢင်း တပ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် ယိပ်းၵမ်လၵ်းမိူင်း ပီ 2008 ၼၼ်ႉ၊ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း တဵၵ်းတဵင်တေႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁၢင်ႈပေႃးပဵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၵၢၼ် ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ ၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၸွမ်း ႁၼ်ၸွမ်းယူႇၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်းၵၼ် ယူႇ။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်းပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ သႃၽႃ၊ သႃသၼႃ ၾၢႆႇၸၢဝ်း မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်ယႂ်ႇဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉလႄႈ လုၵ်ႉတီႈပိူင်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ဝႆႉလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇ ၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ ယႃႉလူႉပႅတ်ႈပိူင်တႆး လၢႆးသွၼ်ႁဵၼ်းပၺ်ၺႃ ဢၼ်ဢဝ်လိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉမႃးလႄႈ ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈ မေႃလၢႆး ဢမ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ၶိုတ်းပၢၼ်ၸွမ်း လုမ်ႈၾႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ လႆႈတူၵ်းတႅမ်ႇမႃး ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း လၵ်ႉမွတ်ႇပႅတ်ႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈထုင်း ၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽႃသႃ၊ သႃသၼႃ ၾၢႆႇၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ပဵၼ်ထမ်းမႃး ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၾၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၼႆၵေႃႈ တႄႇဢဝ် 1962 ၼၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပႃး တင်းၶႃႈဝၢၼ်ႈ၊ ၶႃႈၶုၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းဝႃႈၼႆ သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ်ၶဝ် ႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ်တင်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းၵုမ်းၵမ်ၼႆၵေႃႈသမ်ႉ ယုၵ်ႉၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ယႂ်ႇမႃးသေယဝ်ႉ ၵႃႈပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီးတင်းသဵင်ႈလႄႈ ၵူၺ်းပဵၼ်ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးၸွမ်းၸိူဝ်းပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၸဝ်ႈ ငိုၼ်းသႃး ဢၼ်ၵႂႃႇလိူမ်ႈၵူၼ်ႈၸွမ်းၶဝ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း မီးသုၼ်ႇၸတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ႁဵတ်းၵိၼ်သိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မႃးမီး 71 ပီယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းႁဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလွတ်ႈ လႅဝ်းသဝ်းၶေႃ တူၵ်းလိုၼ်းႁဝ်း 40-50 ပီ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶဝ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ႁဝ်းၵႂႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ပူၼ်ႉႁဝ်းၵႂႃႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လမ်း လူၺ်းၸွမ်းပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုတ်း ႁဝ်းၶႃႈတေႁူႉၵၼ်ယူႇ။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ပေႃးႁဝ်းၶိုၼ်းမႃးတူၺ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2 တီႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် မိူင်းမူႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၸုမ်း RCSS ၶဝ်၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃးႁၢင်း၊ ၼႃးငူး၊ ၼွင်ၵေႃႈ၊ ၼႃးၵႅင်း 4 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈ သဵၼ်ႈၵေႃႈ မွၵ်ႈမေႃႈၶဝ်ႈ 74 ႁူဝ်ၵူၼ်း 366 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်သေ ယဝ်ႉ မႃးသွၼ်ႈႁူမ်ႈယူႇ တီႈဝတ်ႉ မုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် မိူင်းမူႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် တႄႇ ဢဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 21 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2019 တေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် တၢင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းဢၼ်မီးၸွမ်း မိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼၼ် သေယဝ်ႉ လႄႈ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်း TNLA ပီႈၼွင်ႉလွႆၶဝ် မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပူၵ်းသူၼ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈ မိူၼ် ၸိူင်ႉပီႈၼွင်ႉ TNLA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းယူႇၸွမ်း မၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၼမ်ႉတူႈ မိူင်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးပၢႆးဝူၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၶၢမ်ႈႁွတ်ႈမႃးၽႅဝ်တၢင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈၸႅင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၶဝ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၵူႈလိူၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

တီႈၼၼ်ႈၶဝ်မၢပ်ႇၼႄးႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵူၼ်းလွႆၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၵိူတ်ႇမီးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1957၊ ထိုင်မႃး 1980 ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ SSPP/SSA ပေႉၵိၼ် ယိုတ်းသိမ်းၶဝ်သေယဝ်ႉလႄႈ လႆႈဢဝ်တင်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ မၵ်းၵၼ်ဝႆႉ သေယဝ်ႉ ပွႆႇႁႂ်ႈ SSA ၵုမ်းၵမ်ၼႃႈတီႈပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈၶဝ်မႃး ထိုင်မႃး ပီ 2005 ၸုမ်း PSLA လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်း သုတ်းပိူၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး 2009 ယူႇတီႈ PSLF ၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းတင်ႈမႃး TNLA လုၵ်ႉ တီႈၸုမ်း TNLA ၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ မုၼ်းမၢၵ်ႈမႃးသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၶိုၼ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸွမ်း ၼင်ႇၶဝ်ဝႃႈပဵၼ် ၸႄႈမိူင်းပလွင်ႈၼၼ်ႉမႃးသေယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸိုင် ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉ လွႆတႆး လႅင်း RCSS ဢၼ်ယဵပ်ႇထိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတိုၵ်းတေႃး ဢွင်ႇမၢၼ်ပူၼ်ႉတီႈသေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈပေႃး လႆႈ လိုပ်ႈၶၢမ်ႈမႃးၾၢႆႇတၢင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ဝႃႈဝႆႉ။

ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ ပီႈၼွင်ႉလွႆ ဢၼ်မီးၸွမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်း SSPP/SSA၊ SURA၊ MTA၊ RCSS ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ် မိပ်ႇငႅၼ်းပေႉၵိၼ်မႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈ သွၼ်ႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ဢမ်ႇလႆႈပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇပၼ်ငိုၼ်း မႃးတင်းႁိုင် တင်းႁီးၼႆလႄႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶတႆး၊ ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းၾၢႆႇတႆး၊ ပႃႇတီႇ ပၢႆးမိူင်းတႆး၊ တူင်ႇဝူင်းတႆး၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး၊ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီး ၽႂ်လႂ် ႁႄႉႁၢမ်ႈပၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်လႆႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆၶဝ်ၼႆလႄႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းပီႈၼွင်ႉလွႆတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈ TNLA ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်း တေလႆႈပၵ်းသဝ်းယူႇၸွမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်မီးယူႇၵဝ်ႇၵဝ်ႇ တၵ်းတေလႆႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶၢမ်ႈမႃးၸူး မိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ႁၼ်ယူႇ တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ပႆႇႁၼ်လၢႆးတၢင်းထုၵ်ႇမေႃၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ် ယူႇ တီႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆၵေႃႈ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မီးဝႆႉ CSSU ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵူၺ်း တေႁဵတ်းတီႈလႂ်၊ မိူဝ်ႈလႂ်၊ ဝၼ်းလႂ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၵၼ်လႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီ တဵမ်တဵမ်ၼၼ်ႉ။ ယူႇတီႈ CSSU ၵေႃ ပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေပဵၼ်ၶေႃႈလဵဝ် သဵင်လဵဝ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလႆႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးတီႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၽႂ်မႃးလႆႈလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ်လႄႈသင်၊ ၸုမ်း သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်လႄႈသင် ၵူၺ်းတေသုမ်ႇငမ်းငဝ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ပႆႇမေႃပိုင်ႈဢိင် ၵၼ်သေ ႁူမ်ႈဝူၼ်ႉပိူဝ်ႈ တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းၵႆၼႆၸိုင် လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ဢၼ်ပဵၼ်မႃး 71 ပီမိူင်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၵႂႃႇထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ 70-80 ပီၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေပႆႇၸၢင်ႈႁၼ်လႅင်းထႅင်ႈႁိုဝ်ၼႆ ယွၼ်းထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေယဝ်ႉ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၶိူဝ်း ၸၢဝ်းတႆး မေႃဢိင်လင်ၵၼ် ၾင်ၼွင်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈသုၼ်ႇ လႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်း ယွၼ်းသူးဝႆႉၼင်ႇၼႆသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
04/01/2019


eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here