မိူင်းထႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းမိူင်းၿင်းၵလႃးတဵတ်ႉၶျ် ၽႂ်ႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇလိူဝ်

0
34
Photo by – Creadit to Owner/ ႁၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉၶျ်

ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2017 ၼၼ်ႉ ပႃးမႃးဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းဢၼ်တိတ်းတင်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ 133 မိူင်းၼၼ်ႉ မိူင်းထႆး ဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇသေမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၿင်းၵလႃးတဵတ်ႉၶျ်။ ၼႂ်း 133 ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မိူင်းထႆး ပဵၼ်ထူၼ်ႈတီႈ 20၊ မိူင်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇထူၼ်ႈတီႈ 31၊ မိူင်းၵလႃးၿင်းၵ လႃးတဵတ်ႉၶျ် သမ်ႉ ထူၼ်ႈတီႈ 57။

မိူင်းထႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 68 လၢၼ်ႉပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ်တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း မီး 35 လၢၼ်ႉပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ် ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း(ႁႅင်းတိုၵ်း) မီးသၢမ်သႅၼ်ႁႃႈပၢႆ။ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇသိုၵ်း 5,390 လၢၼ်ႉ(US$)။

ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မီး 58 လၢၼ်ႉ။ ႁႅင်းၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း မီး 30 လၢၼ်ႉပၢႆ။ ဢၼ်ၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း(ႁႅင်းတိုၵ်း) မီးသီႇသႅၼ်ပၢႆႁူၵ်းႁဵင်။ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇသိုၵ်း 2,400 လၢၼ်ႉ(US$) ။

မိူင်းၿင်းၵလႃးတဵတ်ႉၶျ်သမ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 156 လၢၼ်ႉပၢႆ။ ႁႅင်းၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း မီး 37 လၢၼ်ႉ။ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း(ႁႅင်းတိုၵ်း) မီးၼိုင်ႈသႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇပၢႆ။ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇသိုၵ်း 1,590 လၢၼ်ႉ(US$) ။

ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသမ်ႉ မိူင်းထႆး မီးႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်း/တိုၵ်း 555 လမ်း၊ ႁိူဝ်းသိုၵ်း 81 လမ်း၊ ႁိူဝ်းတၢင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မီး 7 လမ်း။ မိူင်းမၢၼ်ႈမီးႁိူဝ်း မိၼ်သိုၵ်း/တိုၵ်း 155 လမ်း၊ ႁိူဝ်းတၢင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မီး 3 လမ်း။ မိူင်း ၿင်းၵလႃးတဵတ်ႉၶျ် မီးႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်း/တိုၵ်း 90 လမ်း၊ ႁိူဝ်းတၢင်ႇၶိူင်ႈမိၼ် တိုၵ်း မီး 4 လမ်း။ ၵႃးတႅင်ႉ တင်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ထႆးမီး 3,351 လမ်း၊ မၢၼ်ႈမီး 1,950 ၊ ၿင်းၵလႃးတဵတ်ႉၶျ် မီး 1,516 လမ်း။

ႁႅင်းသိုၵ်းဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ 10 မိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ- 1. မိူင်း ဢမေရီႊၶိူဝ်ႊ၊ 2. မိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ၊ 3. မိူင်းၶႄႇ၊ 4. မိူင်း ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ၊ 5. မိူင်းၾရင်ႊသဵတ်ႊ၊ 6. မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ 7. မိူင်းၵျပၼ်ႊ၊ 8. မိူင်းတူႊရၵီႊ၊ 9. မိူင်းၵျိူဝ်ႊမၼီႊ လႄႈ 10. မိူင်းဢီႊၵျိပ်ႉ။

ၸၢႆးယီႈၽူင်း

ၶေႃႈမုလ်း ပပ်ႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 003 April 2018


eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here