ၸဝ်ႈၸွမ်လီ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၶီ

0
23
Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ထွၼ်တူဝ် ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ဢုပ်ႇတူၺ်း တွင်ႈထၢမ်တူၺ်း ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းႁူပ်ႉႁၼ် ၼႂ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တွႆႇတွၵ်းတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း လွင်ႈပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇပဵၼ်၊ ႁူႉၼႂ်းၸႂ် ၼႂ်းၶေႃးၶဝ်။

ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ် – လွင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇထွၼ်တူဝ်ဢွ ၵ်ႇ လႄႈလွင်ႈ ၸွမ် ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ တေပဵၼ်ၽႂ်ၶိုၼ်ႈ။ လိူဝ်သေၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢ ၼ်ပၢႆးမိူင်း။ ၽႂ်ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်။

ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် လူဝ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ၶွၼ်ႇၵေႃႈလူဝ်ႇသႂ်ႇၵူႈပိူင်၊ ဢၼ် ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ယင်းဢမ်ႇမီးသင်ၼႆသေၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်။

ၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႈပဵင်း ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ယင်းပွင်ႉလွင်ႈလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွၼ်ႇလူတ်ႉၶွၼ်ႇၵႃး ၶွၼ်ႇႁိူၼ်း ၶွၼ်ႇယေး ၶွၼ်ႇသိုဝ်ႉၵိၼ်သိုဝ်ႉယႅမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ပေႃးၶဝ်လႆႈမႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶႅၼ်းတေပွင်ႉမွၵ်ႈႁိုဝ်။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းၸုမ်းလႂ်မႃးလႆႈသႂ်ႇ၊ ၸုမ်းၼွၵ်ႈၸုမ်းၼႂ်း ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃႈသူၼ် ၸုမ်းႁွင်ႇၸုမ်းၸၢၼ်း လႆႈ သႂ်ႇသဵင်ႈ။ ပေႃးဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇႁူမႅၼ်ႈၸႂ် ၸဝ်ႈၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႆႉ ယင်းၺႃးမတ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၶမ်ထၢင်ႇ ဢၼ် လႆႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၵူၺ်းၼႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇသူႈပွင်ႉၶၢင်း။
ၵွပ်ႈၼၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈပႃႈၼမ် ႁူႉတိုၼ်းတေဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်၊ တေၵုမ်ႇမိုင်ႉ ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၵွပ်ႈၼၼ် ၶုၼ်ၵေႃႉလႂ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵေႃႉလႂ်ၵွၼ်းဝၢၼ်ႈၵွၼ်းမိူင်းၵေႃႈလီ ယႃႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း။ ႁႂ်ႈပဵ ၼ် ၸဝ်ႈလီ ၶု ၼ် လီဢၼ် မေႃႁၢပ်ႇၵို တ်ႉ ၵၢၼ် ဝၢၼ်ႈၵၢၼ် မိူ င်း ႁႂ်ႈၵူ ၼ်းဝၢၼ်ႈၵူ ၼ်းမိူ င်း ပေႃးယူႇသႃႇလူ မ် ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၵူ ၺ်း ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ။

ၸဝ်ႈၸွမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈၸွမ် 10 ပိူင်သေၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ၽႂ်ဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ် ၵေႃႈ ပဵၼ်ၶုၼ်ႁၢႆႉၶုၼ်မိူၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈတူၵ်းတႅမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈယၢၵ်ႈၽၢၼ်။

ဢၼ်ၽူႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ထုၵ်ႇလႆႈတိုဝ်းၵမ် 10 ပိူင်ၼၼ်ႉတႄႉပဵၼ် – 1. တႃၼံ – မႅင်ႇယိုၼ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ 2. သီလံ – မီးပၵ်းမီးပိူင်/ၵမ်ပၼ်ႈသိလ်ထမ်း၊ 3. ပရိၸ်ၸၵံ – တူၺ်းလူၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈ ၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ/ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်၊ 4. ဢၸ်ၸဝံ – ၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်/သိုဝ်ႈယူဝ်း၊ 5. မၻ်ၻဝံ – မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလီ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႈ၊ 6. တပံ – တႅပ်းတတ်းၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ 7. ဢၵူဝ်းၻံ – ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်လမ်တေႃးသ၊ 8. ဢဝိႁိံၹံ – ဢမ်ႇပေႉၵိၼ်/ဢမ်ႇမိူၵ်ႈလိူင်းတေႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ 9. ၶၼ်တီ – တၵ်းလႆႈမီးၸႂ်ၶၼ်ႇထီႇယိူၼ်ႉ ၵၼ်ႈ၊ လႄႈ10. ထၼံ – တေဢမ်ႇလႆႈသၢၼ်ၶတ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ – မီးယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းမီးဢႃႇၼႃႇ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈၶေႃႈတိုဝ်းၵမ် 10 ပိူင် တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်လီသေတႃႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပူၼ်ႉပႅၼ်။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸိၵ်းၸွမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵွၼ်းဝၢၼ်ႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဢွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ်သေၵမ်း။

သဵင်ၶဝ်ႇႁွၵ်ႈ

ၶေႃႈမုလ်း ပပ်ႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 003 April 2018


eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here