တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင့်ၼိုင် ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလူင်ၸိုင်ႈထႆး

0

ပီႈၼွင့်တႆးၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ “ ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈမိူင်းထႆး ” တီႈၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိူဝ်ႈႄၼၾၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈၼပ့်ယမ် ဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး။

Photo by – Kwunsook Naiprom/ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင့်ၼိုင်ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလူင်ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 05/12/2018 ပီႈၼွင့်တႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ၊ လမ်းပုၼ်း၊ ၵဵင်းႁၢႆးႄလႈ ႁိမ်းႁွမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈ “ ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈမိူင်းထႆး ” လုၵ့်ဢဝ်တီႈ ၽၵ်းတူတႃႈႄပး ၵႂႃႇၸူးဝၢင်းေႁႃၸဝ်ႈ ၾႃ့သၢမ်ၸဝ်ႈ (သၢမ်ၵသတ်ႊ) ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸၢႆးၶိတ့် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆ့ ႁဝ်းဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းၼၼ့်ၸုမ်းၼႆ့ ႁဝ်းယူႇတီႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းပီႈၼွင့်တႆးေသ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႃႈေဢႃႈ လႆႈႁၼ် ပီႈၼွင့်ႁဝ်းၶႃႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆ့ ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသူိဝ်းႄတ့ၶႃႈေဢႃႈ ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ် ႄၼလွင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈတႆးႄလႈ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင့်ထႆးၶဝ်ႁူ့ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင့်တႆး ဢၼ်မႃးႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ယူႇ ၼႆ့ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆ့ေၵႃႈ ဢမ်ႇလူင်လိုမ်း ၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ေႁႃၶမ်းထႆးႄလႈၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်း ထႆးဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃးပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်း ႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့် ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆ့ ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ေႁႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၽူးမိၽူလ်း ဢၻုလ်းယၻဵတ်ႇ ၸဝ်ႈလႆႈၼွၼ်းႄၽးၵႂႃ ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/10/2016 ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:52 မူင်း၊ တီႈႁူင်း ယႃလူင်သီရိရၢတ်ႉ မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး ။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 89၊ ၽွင်းငမ်းႁၢင်ႈ ႁေႃ 70 ပီပၢႆ ၊ ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆးမၵ်းမၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ဝၼ်း “ ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈမိူင်းထႆး ” “วันสำคัญของชาติ” ေသမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းဢိုတ်းလုမ်းၼႆယဝ့်။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here