သိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸဵပ်းသွင်တေႃႇ

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း

ဝၼ်းတီႈ 23/11/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ – ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉသေ ၶဝ်ႈယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ။ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ်ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ဝႆႉၼင်ႇၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – သိုၵ်းတႆးတေႃႇသိုၵ်းတႆး လႆႈယိုဝ်းၵၼ် ဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ။
တွပ်ႇ – ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ် ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းတႄႉ ပေႃးပဵၼ်ယူႇ ၵေႃႈ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်း။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပဵၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ သမ်ႉၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ သမ်ႉမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉထႅင်ႈသေ လႆႈပဵၼ်ယဝ်ႉပဵၼ်ထႅင်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်း လၢႆလၢႆဢၼ်ၼႃႇဢႃးလႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၶႃႈႁဝ်းႁၼ် ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈၵၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်သေ ႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်း ယွမ်းၸူးတေႃႇၵၼ်။ ၵေႃႉဢၼ်ႁူႉဝႃႈ လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းယွမ်းၶိုၼ်းသေ ၶိုၼ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈယူႇ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈလူး ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးလၢႆၵေႃႉ။
တွပ်ႇ – တင်းမူတ်း မီး 3 ၵေႃႉ။ တႃႇ 2 ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 3-4 ၶူပ်ႇ တင်းမႄႈမၼ်း ၸၢႆး ဢမ်ႇလႆႈယူႇၸွမ်းၵၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈၺႃးၵၼ် ယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း မၢတ်ႇတေႃႇမၢတ်ႇ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽိုၼ်ႉၶိင်း၊ ၽိုၼ်ႉသင် ၵမ်းၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶႂ်ႈထူပ်း ၶႂ်ႈၺႃးမႄႈမၼ်းၼႆ မၼ်းၵေႃႈယၢပ်ႇ။ ယွၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းပႆႇၸၢင်ႈဢဝ်လုၵ်ႈမၼ်း။ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းတူၺ်းပၼ်ဝႆႉ။ ၵေႃႉ ပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢႆးတူၺ်းပၼ်။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မႄႈၶဝ် ဢမ်ႇတူၺ်းလႆႈၼႆၵေႃႈ ၼၢႆးၶဝ် မႃးထူပ်းလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼၢႆးၶဝ် ပႆႇၸၢင်ႈမႃးတူၺ်း မီး 2-3 ဝၼ်း မၼ်းဢမ်ႇလႆႈထူပ်း။ ၼၢႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းလၢၼ်မၼ်း ၵွပ်ႈသင်ၼႆ ၼၢႆးၵေႃႈဢမ်ႇၽၢတ်ႇလႆႈၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းမၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၼၢင်း ယိင်းၼင်ႇၵၼ် လူဝ်ႇလုမ်းလႃးၵၼ်။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လီဢေးလူတႄႉတႄႉၶႃႈ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ မၢတ်ႇတီႈၶႅၼ်ၾၢႆႇၶႂႃ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး မၼ်းၸၢႆးတႄႉ သၢၵ်ႈသႃႇယူႇၶႃႈ မၼ်းၸၢႆးတႄႉ လုၵ်ႉလႆႈ ၼင်ႈလႆႈယူႇ။

ထၢမ် – ၸွင်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးၸွႆႈထႅမ် တူၺ်းလူလွမ်ပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ – မီးယူႇၶႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ငိၼ်းငၢဝ်းသေ ဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈ ၵႂႃႇထႅမ်ၵေႃႈမီး၊ မၢင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇ ၸွႆႈငိုၼ်းၵေႃႈမီး။ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇသူႇ ၵႂႃႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵေႃႈမီး။ ၼႂ်းၸုမ်းပႃႇတီႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇ သူႇၵႂႃႇၸႂ်း ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ငိုၼ်းတွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးထႅင်ႈပီႈၼွင်ႉ ၸေႇတၼႃႇ သတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းဢၼ်တီႈၸမ်တီႈၵႆၵေႃႈမႃး ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈမီးယူႇ။

ထၢမ် – ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ တင်း 3 ၵေႃႉၶႃႈၼေႃႈ။
တွပ်ႇ – ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။

ထၢမ် – ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၵႄႈလိတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။
တွပ်ႇ – ႁဝ်းတႄႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၵူၼ်းတီႈဢၼ်ႁဵတ်းမၼ်း ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလီႁဵတ်းတေႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တိူၵ်ႈတီႈသုတ်းမႃး ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈၵေႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃတေႃႇၵၼ်ၵေႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်း တေႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၼင်ႇၵၼ် ၵႄႈပၼ်ႁႃတေႃႇၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈလႄႈ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်း လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼႆ မၼ်းဢမ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်းၶႃႈ။ ၼႂ်းပိုၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈႁူႉ လႆႈငိၼ်းမႃး မၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉ ႁၢင်ႈၸႃႉၼႃႇဢႃးလႃး။

လွင်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈပၼ် ပေႃးဝႃႈ မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈသင်ႇသွၼ်ဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းပၼ်။ ၵွပ်ႈသင်ၼႆ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်ႇသွၼ်ၵၼ်ၼႆ ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းလႂ် မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေၵူဝ်တိၵ်းတိၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇ ၸၢင်ႈသဝ်းသေ ပႃးၸဵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵႂႃႇ ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here