ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇႁိမ်းၸမ်ပၢၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႈသႃ ႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုၶမ်း

0

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းႁိမ်းပၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉဝႆႈသႃ ႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုၶမ်း တီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။

Photo by Ying Hseng Lao/ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇႁိမ်းၸမ်ပၢၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႈသႃႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 21/11/2018 ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆတီႈႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈၶူးသုၶမိၼ်တ (ၸဝ်ႈသုၶမ်း) တၵ်ၵသီလမႁႃထမ်မၸရိယ M.A (Buddhism) M.A (Sri Langha) တီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း မႃးမဵတ်ႉတႃႇတြႃး ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆတီႈ။

Photo by Ying Hseng Lao/ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇႁိမ်းၸမ်ပၢၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႈသႃႁပ်ႉတွၼ်ႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုၶမ်း

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈၼႄတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈမႃးပႂ်ႉႁပ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ မီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉၶႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းမႃးပွၼ်ႈထမ်းပၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၶႃႈ တေမီးသတိတြႃးယူႇၵိုၵ်းတူဝ်ၵိုၵ်းၸႂ် ။ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းသင်ဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းၼႆၶႅၼ်းတေႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးထွမ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23 /11/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7:00 – 9:00 တီႈဝတ်ႉ ပႃႇပဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  ” ဝႃႈၼႆ ။

ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်ႁေႃးတြႃး ၸဝ်ႈၶူးသုၶမိၼ်တ ၸဝ်ႈသုၶမ်း တၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/ 11/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7:00 – 9:00 PM တီႈဝတ်ႉပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ 22/11/ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 – 11:00 တီႈဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း7:00 – 9:00 PM တီႈဝတ်ႉမႄႈဢိတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ။  ဝၼ်းတီႈ 24/11/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 – 11:00 AM ဝတ်ႉသူဝ်ၽူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းရယွင်း၊ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 1:00 – 2:00 PM ဝတ်ႉမႂ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here