ငဝ်းလၢႆး ပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ RCSS တင်း PC တီႈၵဵင်းမႆႇ

Photo by – RCSS/ PC တင်း RCSS ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝၼ်းတီႈ 16/11/2018

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း PC (ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ) ႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁႅမ်းၶမ်းမွၼ်ႉလၢၼ်ႉၼႃး ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်းၽႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS သမ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸဝ်ႈပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးမိူင်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးလႅင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶမ်းၸၢမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇ PC သမ်ႉ ပဵၼ် ဢူးၶိၼ်ႇသေႃႇဢူး၊ ဢူးသေႃႇထေး၊ ဢူးဢွင်ႇသူဝ်း၊ ဢူးလႃႉမွင်ႇသူၺ်ႇလႄႈ ဢူးၵျေႃႇလိၼ်းဢူး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/11/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 3 RCSS/SSA ထတ်းသၢင် လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

“RCSS တင်း PC (Peace Commission) ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်း 2 ၾၢႆႇႁူပ်ႉၵၼ်ၵမ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်ၵုမ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း၊ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၵေႃႈ မၼ်း ဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးမႃးႁူပ်ႉၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မႃးၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇ ယမ် ၼႂ်းၵႄႈသွင်ပႃႈ သွင်ၾၢႆႇ မၼ်းတေပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇဝႆႉ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၶဝ်ၵေႃႈ မႃးဢုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈ။ ႁဝ်းသမ်ႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈဢွၵ်ႇ ဝႆႉၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးပႆႇၵႄႈပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆတႄႉ တႃႇႁဝ်းၶႃႈ တေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် တၢင်းၵၢၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပၢင်ၵုမ် JMC ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇ ၼႄၵႂႃႇၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶပ်ႉမၢႆသင် ႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႅဝ်း၊ ဢုပ်ႇမိုတ်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵိုဝ်း။ ဢုပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈ ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်။ ဢၼ်ႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်မိူဝ်းတၢင်ႇ ထိုင်ၵူၼ်း လူင်ပႃႈၼိူဝ်ၶဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းဝၢင်းၽႅၼ်ဝႃႈ တေၶိုၼ်းထူပ်းၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပိူင်လူင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းၼႆႉ တၢင်းတပ်ႉၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈထူပ်းၵၼ်ဢွၼ်တၢင်း၊ ၵႄႈၶႆၶေႃႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းႁဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပွင်ႇၸႅင်ႈလႅင်းၵၼ် ငဝ်းလၢႆးမၼ်း တႄႉ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 /11/2018 ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းမႃးထူပ်းၵၼ် တႃႇၵႄႈ။ ၶဝ်ၵေႃႈ မႃးထွမ်ႇႁဝ်း ႁဝ်းၵေႃႈမႃး ထွမ်ႇၶဝ် ဢၼ်တေၵႄႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ်ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ပေႃးၵဵဝ်ႇၵပ်းဝႃႈ လိူင်ႈ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ၊ တပ်ႉ သိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် မၼ်းတေပဵၼ် ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ယူႇတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇမီး ဢၢမ်းၼၢတ်ႈတႃႇ တေမႃး ဢုပ်ႇၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ မၼ်းတေပဵၼ်ထႅင်ႈၶၵ်ႉၼိုင်ႈ ပွင်ႇဝႃႈ ဢၼ်မႃးတေႃႈ လဵဝ်ၼႆႉ မႃးထွမ်ႇတူၺ်းသၢႆ ငၢႆၵၼ်။

ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ဢၼ်ၶဝ်မႃးထူပ်းၼႆႉ ပဵၼ် 4 ၸုမ်းယႂ်ႇၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ႁဝ်းဝႃႈ 2 ၸုမ်းတႄႉၵေႃႈ ဢၼ် လူင်းလၢႆး မိုဝ်း NCA။ ထႅင်ႈ 2 ၸုမ်းတႄႉ ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။ ၶဝ်ၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးၵူႈၸုမ်းပႆႇ ၶဝ်ႈၼႆ မၼ်းၵေႃႈပႆႇယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၽႂ်မၼ်းသေ ၶိုၼ်းမႃးႁူပ်ႉၵၼ်။ ႁဝ်းဝႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၢင် KIA/ KIO ၶဝ်ၵေႃႈမႃးဢုပ်ႇ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈ။ ၶဝ်ၵေႃႈ မႃးသိူဝ်ႇတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈတင်း သွင်ၾၢႆႇ။ ႁဝ်းမႃးတူၺ်း ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင် KNPP ၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵၼ် ဝႆႉယူႇ တႃႇတေႁႂ်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ပေႃးၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈလီလီၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၶိုၼ်း မႃး ဢုပ်ႇၵၼ်ႁဵတ်းၼၼ်။

တွၼ်ႈတႃႇ KUN တႄႉ မၼ်းၵေႃႈတႅၵ်ႇလႅင်းယူႇ။ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၵူႈပၢင်ပၢင်ၼၼ်ႉ တေပႆႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈ။ ၶဝ်တေၸႂ်ႉလၢႆးပၢင်ၵုမ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈသေ ၵႄႈၶႆၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈၶိုၼ်း ၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶဝ်တေဢုပ်ႇၵၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လႆႈႁူႉငိၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။

ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈ ပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းထႅင်ႈ၊ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းထႅင်ႈ။ ၼႂ်းၵႄႈ လၢႆမူႇလၢႆ ၸုမ်းၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈပွင်ႇၸႂ်လူင်ႉလႅင်းၵၼ်၊ ဢုပ်ႇၵၼ်လီလီ မၼ်းၸင်ႇတေၸၢင်ႈၶိုၼ်း ယၢင်ႈၵႂႃႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းပီၼႆႉ တေၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်လူင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်း လၢႆးၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၸိုင် မၼ်းလႅပ်ႈၶႂ်ႈယၢပ်ႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ပေႃးဝႃႈၼႂ်းလိူၼ် 12 တေမႃးၼႆႉ မၼ်းပေႃး ပဵၼ်ပွႆး၊ ပဵၼ်လၢမ်းၵူၼ်း လူင်တၢင်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇတၼ်း၊ တၢင်းႁဝ်းဢမ်ႇတၼ်း မၼ်းတေပဵၼ်လၢႆလၢႆၾၢႆႇ၊ ၵၢၼ်ၽႂ် ၵေႃႈသမ်ႉ မၢင်ႉ ဝႆႉႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်း။ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇပၢင်ၵုမ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်း ႁဝ်းတေလႆႈ ဢုပ်ႇၵၼ်၊ ၺႃးၵၼ် ဝၢင်းၽႅၼ်ထႅင်ႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ဝႆႉႁဵတ်းၼႆ။

ပွင်ႇဝႃႈဢၼ်ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်မႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းႁဝ်းသေမိူဝ်း ၶိုၼ်းမိူဝ်းလၢတ်ႈတၢင်းပုၼ်ႉ ပေႃးလၢတ်ႈတၢင်းပုၼ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႃးငူပ်ႉငီႉၵၼ် တူၺ်းထႅင်ႈ။ ပေႃးဢူဝ်းၶေးၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ႁဝ်းဝႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸုမ်းတေႃႇ ၸုမ်းႁႃႉ မၼ်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။

ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈ JMC ၼၼ်ႉ မၼ်းလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ လွင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်မႃးၶွင်ႉၶမ်ဢၼ်ယႂ်ႇဢၼ်လူင်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၶေႃႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ ဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မၼ်း တေမီးၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ႁဝ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၵႂႃႇတင်းၶဝ်ယူႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မႃးထွမ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ထွမ်ႇငၢဝ်း မႃးဢဝ်ၶေႃႈမုလ်းၵၼ်လႄႈ တေၶိုၼ်းဢဝ်မိူဝ်းတၢင်ႇတၢင်းၼိူဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ပၼ်ယူႇ ၶဝ်တႄႉဝႃႈၼၼ်။ ပွင်ႇဝႃႈ မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇမၼ်းၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၢင်ၵုမ် ၵမ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းမႃးထဵင်ၵၼ် ပွင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်လီ။ ႁူႉဝႃႈ မၼ်းမီးပၼ်ႁႃ ပၼ်ႁႃၼႆႉ ႁဝ်းတေ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈ၊ တေႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇမၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် မၼ်းပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ”။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here