ပၢင်ၵုမ်ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း UPDJC ၵမ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ………. တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 3 RCSS/SSA

ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈထတ်းသၢင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ။ မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း၊ ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်း UPDJC ၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်ႉၼႂ်း UPDJC-S ပႃးၸဵမ်ႁူဝ်ၶေႃႈ ပိူင်ၵၢၼ်လွင်ႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – SHAN/ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ငဝ်းလၢႆး ႁူဝ်ယွႆႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ၶႆႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 3 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈ တီႈလုမ်း NRPC ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်း ႁဵတ်း ၵၢၼ် ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတႄႉႁွင်ႉဝႃႈ (အလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး) ပဵၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းထတ်းသၢင် တူၺ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 15-16 လိူၼ်ပူၼ်ႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းပႃးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တေလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မူၼ်ႉမႄးယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးလီ၊ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼႆ မၼ်းမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ 3 ၾၢႆႇ 3 တၢင်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ပႃႇတီႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်း EAOs ၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ၼိုင်ႈၾၢႆႇလႂ် 10 ၵေႃႉ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶိုၼ်းမႃးထတ်းသၢင်တူၺ်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ (နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု ဆိုင်ရာမူဘောင်) ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း 3 ဝၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းမႄးထတ်းတူၺ်း ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမႄး၊ ဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇလီၽိူမ်ႉထႅမ်၊ ဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇ လီထွၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မၼ်းတေဢမ်ႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း၊ မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – EAOs/ ပၢင်ၵုမ်ယူင့်ၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တီႈလုမ်း NRPC တႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 1-3/11/2018

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းလႆႈမႃးတင်း 3 ၾၢႆႇ၊ ၾၢႆႇၽႂ် ၾၢႆႇမၼ်းၵေႃႈ တၢင်ႇထိုင်တင်းႁၼ်ထိုင် ၽႂ်မၼ်း ႁၼ် ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ တင်းႁၼ်ထိုင် 3 ၾၢႆႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းမႃးႁုပ်ႈသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေလႆႈမႃးၶေႃႈႁုပ်ႈတုမ်။

တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းမႃး ပၢင်ၵုမ် 3 ဝၼ်းၼႆႉ မၼ်းလႆႈမႃး ၶေႃႈႁုပ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶေႃႈႁုပ်ႈတုမ် 3 ၾၢႆႇ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူဝ်းတၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းမိူဝ်းတၢင်းၾၢႆႇပႃႇတီႇၶဝ်။ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်း EAOs ၵေႃႈဢဝ်မႃး။ ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း ၶိုၼ်းမိူဝ်းတၢင်ႇတီႈၸုမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၽႂ်မၼ်းႁဵတ်းၼၼ်။ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်းမႄးႁုပ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၼႆ။ ပေႃးထႅင်ႈၶၵ်ႉမႃး ၸင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်တၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ် UPDJC မၵ်းမၼ်ႈ။ ပေႃး ပၢင်ၵုမ် UPDJC မၵ်းမၼ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်ၸႂ်ႉၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ မၼ်းသမ်ႉမီးထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈထႅင်ႈ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈၸုမ်းၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းတေလႆႈ ႁဵတ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တွၼ်ႈလႂ် တွၼ်ႈၼၼ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ UPDJC ၼႆႉၼႃႈၵၢၼ်မၼ်းမီးသင် မၼ်းတေမီး ၶႃႈလူး။ ပေႃးဝႃႈပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႃႈၵၢၼ်မၼ်းမီးသင်၊ သုၼ်ႇလႆႈၶဝ်မီးသင် မၼ်းတေ လႆႈၶိုၼ်းမႃးတႅမ်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊထႅင်ႈ ဢၼ်မီးၼိုင်ႈၾၢႆႇလႂ် 3 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းတေမီး 9 ၵေႃႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ် 9 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းတေမႃးၺႃးၵၼ် မႃးတႅမ်ႈထႅင်ႈ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ၼႂ်းလိူၼ် ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12-13 တေၺႃးၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၶပ်ႉမၢႆယုၵ်းယၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပွင်ႇဝႃႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေတေႃႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉမၼ်းပႆႇယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇသိုပ်ႇဢုပ်ႇယဝ်ႉ ႁူဝ်ယွႆႈႁူဝ်ယႅမ်းမၼ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃး မိူၼ်ၶႃႈဝႃႈမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉ ၵၢၼ်ၼႆႉ ဢဝ်မိူဝ်းၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ UPDJC ၶိုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈ ႁဵတ်းၼၼ်သေ မၼ်းၸင်ႇၵွႆႈယဝ်ႉ ငဝ်း လၢႆးမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် ပွၵ်းတီႈ 3 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၺႃးၵၼ် ပေႃးမီး 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ ပေႃးမီး ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တင်း 3 ၾၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း UPDJC ၵေႃႈပႃးဝႆႉ တင်း 5 ၵေႃႉ ႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈမႃးၺႃးၵၼ် မႃးလၢတ်ႈၼႄငဝ်းလၢႆးၵၼ်။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၼႆႉမၼ်းတၼ်ဝႆႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉတူင်ႉယွၵ်းယွၵ်းဝႆႉ မီးသၢႆၸႂ်ယူႇ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် 15-16 ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်း မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ်ၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းပႆႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း မၼ်းမီးဝႆႉ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈမွၵ်ႇထိုင်ၵႂႃႇ ၸုမ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 5 ၸုမ်း ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁူႉၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇသေ တႃႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈသမ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်လၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းသေ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၵေႃႈၸမ်လႄႈ ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းႁႃႉ၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးၶိုၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇတၢင်းဝႆႉ/ ပိုတ်ႇၽၵ်း တူဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ၸဝ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ် ၼမ်ႉတွၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်း မၼ်းၶမ်ၵၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉထူပ်းၵၼ် ၺႃးၵၼ်မၼ်းတေၸၢင်ႈႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇမၼ်း၊ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၵမ်ႉပၢမ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉၵေႃႈ ႁၼ် ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တၢင်းတႂ်ႈမၼ်းဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈ မၼ်းၶမ်ၵၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ႁႂ်ႈ တၢင်းၼိူဝ်သုင်သုတ်းၶိုၼ်းၺႃးၵၼ် ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵႂႃႇဢဝ်မႃး ၽိူဝ်ႇတၢင်းၼိူဝ်သုင်သုတ်းမႃး ၺႃးၵၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ၵႄႈလႆႈမၢင်ပွတ်းမၢင်တွၼ်ႈ။ ႁႂ်ႈၵႄႈလႆႈတင်းမူတ်းတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈသေ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆလႄႈ မၼ်းတေၵႃႈလႆႈပႆၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA။ သဵၼ်ႈတၢင်း NCA မၼ်းပဵၼ်သင်၊ မီးပၼ်ႁႃသင် ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼင်ႈတေႃႇၼႃႈၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၼိူဝ်ၽိူၼ် ႁဝ်းတေၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ဢၼ် မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ပေႃးဢဝ်ငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း NCA ယူႇ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉမၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇ ႁဝ်းၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈႁႃ ၵူႈၾၢႆႇ ၵူႈတၢင်းယူႇ တင်ႈတႄႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇ၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵေႃႈလီ၊ ဢမ်ႇလူင်း ၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဝၼ်းလႄႈဝၼ်း မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈဝႆးၼႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ထွမ်ႇပၼ်ၶၢဝ်ႇ ပၼ်ငၢဝ်း ၼမ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတေႃႈလဵဝ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈသိူင်ႇ ၸၢင်ႈသိမ်းၵၼ် မၼ်း ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် Online ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၵ်းၸႂ်ပၵ်းၶေႃး ထွမ်ႇပၼ်ၽွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ မိူၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပၢင်ၵုမ်ထတ်းသၢင်ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။ မိူၼ်ၶႃႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ် 3 ဝၼ်း လႆႈမႃးၶေႃႈႁုပ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်မိူဝ်းၸုမ်းၽႂ်၊ ၸုမ်းမၼ်း ၶိုၼ်းမိူဝ်းတိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းတေမႃးၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈ။ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ဝႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၶၢတ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းတေဢမ်ႇ ၵိုတ်း။ မၼ်းတေဢမ်ႇတၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တႄႉၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here