ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ တေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ၽႂ်

Photo by – SHAN/ ၸၢႆးၵွၼ်းၶမ်း 

ၸၢႆးၵွၼ်းၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ

“ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်တေမႃးၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းၶူင်ႇ၊ ၼႂ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ။ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈတေတူၺ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေ တွတ်ႈပၼ်သဵင်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

 

 

 

Photo by – SHAN/ ၼၢင်းၶမ်းလိုၼ်း 

 

ၼၢင်းၶမ်းလိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ

“ ၶႃႈတေတူၺ်း မူႇပိူင်ၶဝ်သေ ၶဝ်တေႁဵတ်းသင်ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈ။ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်းသင်ပၼ်ႁဝ်းလႆႈ။ ပေႃးယဝ်ႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ယၢမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃး ႁဝ်းၶႃႈ တေတူၺ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေ ဢၼ်ၽူႈလႂ်ၽႂ်တေႁဵတ်းပၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈတႄႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

 

Photo by – SHAN/ ပႃႈၼၢင်းလူႇ 

ပႃႈၼၢင်းလူႇ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ

“ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽၵ်းမီႇမီးၵႃႈ၊ ၶဝ်ႈၶႄႇမီးၵႃႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼႃႇ မၼ်းၸင်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈဢိူဝ်ႈၼွင်ႉ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်/ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၵႃႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈ ၵိၼ်လိူင်ႇ လူႇလိူင်ႇၼၼ်ႉၼႃႇၼွင်ႉ။ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းပၼ်ႁဝ်းလီလီၼၼ်ႉၼႃႇ ဢၼ်ႁဝ်း တေတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ၵေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

 

 

 

Photo by – SHAN/ ပႃႈၼၢင်းသႃႇ 

 

ပႃႈၼၢင်းသႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ

“ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တၢင်းႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈႁဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်သေ ယႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးပေႉၵိၼ် ႁဝ်း တဵၵ်းတဵင်ႁဝ်း မဵဝ်းၼၼ် ၼၼ်ႉၼႃႇ။ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ပႃႈႁဝ်းဝႃႈတႄႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈတွတ်ႈပၼ်ၵေႃႉဢၼ်တေႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵတ်း ယဵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

 

 

Photo by – SHAN/ ၸၢႆးယွတ်ႈၾႃ့

 

 

ၸၢႆးယွတ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ

“ ႁဝ်းၶႃႈ တူၺ်းဝႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ် ၶဝ်ၸုၵ်းမၼ်ႈၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႂ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်တူင်ႉ ၼိုင်မႃး ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တူင်ႉၼိုင်မႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ တူၺ်းၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်လႄႈ တင်းလၵ်းၼမ်းၶဝ်ႁဵတ်း။ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ် ၼႂ်းပႃႇတီႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တူၺ်းၸိူင်ႉၼၼ် ၶႃႈၼေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here