ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တင်းမူတ်း 39,700 ပၢႆ

0
63

ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွၼ်ႈတႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 39,760 ၵေႃႉ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ/ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ဝၼ်းတီႈ 03/11/2018 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း တႃႇတေလိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ဝၢင်ႉပဝ်ႇဝႆႉ 13 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈ တႃႇမိူင်းတႆးတႄႉ တီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးတူၺ်းတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သၢမ်သိပ်းၼႆႉ လႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ ပေႃးပႃႇတီႇတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈတွတ်ႈပၼ်ၽႂ်ယဝ်ႉ သႂ်ႇပၼ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇ လၢၵ်ႇလၢႆး(ထူး) သင် ၶဝ်ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈပႃႇ တီႇလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တႃႇတေမီးသုၼ်ႇၸိူင်ႉၼႆ လႆႈပႂ်ႉႁူဝ်ပီမၼ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵူႈပွၵ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တင်းမူတ်း 4 ပွၵ်ႉ 19 ဢိူင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သမ်ႉ ပွၵ်ႉ(1) ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,394 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉ(2) ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,130 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉ (3) ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,291 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉ(4) ႁူဝ်ၵူၼ်း 2,979 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၼ်း 634 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽၢႆႇ 707 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇပုင်ႇတႂ်ႈ 1,927 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇၽႃလမ် 430 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉ တူၵ်း 1,455 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇပၼ်ႇတၢင် 1,364 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇပုင်ႇၼိူဝ် 1,169 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇၼႃးမၢင်း 2,183 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈယိူင်း 2,328 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇဝဵင်း 9,344 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸေႈ 1,070 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉလိူဝ်ႇ 1,095 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသၢင်း 964 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇတၢတ်ႇမွၵ်ႇ 929 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႅင်ႈ 1,928 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ 1,424 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇပၢင်သၢင်း 2,125 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် 727 ၵေႃႉ လႄႈဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ 1,163 ၵေႃႉ။ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းမီး 39,700 ပၢႆ။ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်သမ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 36 ဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶူးႁိုၼ်းၵႃယၢင်း ၽူႈႁၵ်ႉသႃလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆးလႄႈ ၽူႈပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ တေ သိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတႆးၼင်ႇၵၼ် ပႆႇၶဝ်ႈၵၼ်လႄႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတႆးပႆႇပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် လႄႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉမႃးၶေႉၵၼ်ယူႇ ႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်သဵင်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေသိုပ်ႇသုမ်းသုၼ်ႇႁဝ်းၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆ။

ၼေႃႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသမ်ႉ ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸၢႆး သူၺ်ႇသႅင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလေး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here