ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ တင်းၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 1,500 သႅၼ်ပျႃး

ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၶၼ်ငိုၼ်း 2 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆလႄႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၼ်ငိုၼ်း 1,500 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – CCDAC Myanmar/ တီ့လႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

ဝၼ်းတီႈ 14/10/2018 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ် လၵ်ႉတၢင်ႇမႃးၸွမ်းရူတ်ႉၵႃးလူင်လမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်း 89.68 ၵီႇလူဝ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း မၢၼ်ႈ 22,420 သႅၼ်ပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႊၽေႊဢိၼ်ႊ (ကဖင်း) ၼမ်ႉၼၵ်း 1,500 ၵီႇလူဝ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,500 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2018 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈထႅင်ႈ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ။ တင်းမူတ်း တီႉလႆႈၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်(ဢႅၵ်ႊသိတ်ႊ) 2,560 ရိတ်ႊတိူဝ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ပိုတ်ႇဢမူႉ/ ၶၻီႊ ဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း ၸွမ်း ၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ သေ တေတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းၵုတ်ႈၼၼ်ႉ တီႉလႆႈတႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵုင်းလႄႈ လႄႇၵျီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here