ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸတ်း 2 ဝၼ်း

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းဝႃႈ လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – NCA-S EAO/ ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼင်းသုင်သုတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်းတီႈ 15/10/2018

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15/10/2018 ၵႂႃႇ မီးၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇသၽႃး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇ ပျီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ “ တီႈ ၼႆႈၼႆႉ လွင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉ ပဵၼ်တူဝ် ၵႂႃႇ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉ။ လွင်ႈပိုၼ်းဝၼ်းလင် ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃး လွင်ႈ ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ တွင်းမၢႆဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ တင်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈ PPST သမ်ႉ ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မူႇတူးသေးၽူဝ်း၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်လႄႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15/10/2018 ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈတၢင်ႇဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈ 7 ၶေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈ တႅပ်းတတ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ 5 ၶေႃႈယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 2 ၶေႃႈသမ်ႉ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသုင်သုတ်း ၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶိုင်ႈဝၼ်းသေ ဢွၵ်ႇပၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းၶိုင်ႈ ဝၼ်းၵူၺ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here