ပၢင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ မီးသင်ၶ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ

0
31

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Jai Sam/ တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃး ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆၢႈသႃၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ တီႈၵျွင်းယွတ်ႈ ၵျွၵ့်မႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2018 လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင် ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ ၽူႈၵွၼ်းၵျွင်းယွတ်ႈ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ(ဢေးၶျၢမ်းသႃႇ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၵလျႃႇၼဝမ်ႇသၼႆႉ မီးၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သီႇတၵူႇ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထၢတ်ႈတေႃႇလွႆလႅမ်လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတူၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း မိူင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း1 မူင်း လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉၶႂမ်ႈတဝ်ႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၵူႉသူလ်ႇယဝ်ႉ ပၢင်းဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ ၵႂႃႇတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ (ဢေးၶျၢမ်းသႃႇ)သေ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၺႃးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမၼ်းၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် October ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းတေဢွၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၶဝ် ၶိုၼ်ႈၵျွင်းဝႆႈၽြႃး ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸွမ်း ဢူၵ်း၊ ၸွမ်းၶႅၼ်၊ ၸွမ်းၶႃ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး 7 တီႈသေ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ ဢႃယု 47 ပီ ဝႃႇၸဝ်ႈ 27 ဝႃႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၶိင်းယွတ်ႈငိုၼ်းသၢင်ႇ သၢမ်လႄႈ ၼၢႆး ၶမ်းသွႆႈသူၺ်ႇၸိင်ႇ။ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ 1971 တီႈဝၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ်မီး 3 ၵေႃႉသေ ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈသွင်။

မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈတေႃႇထိုင်ၸၼ်ႉသွင် တီႈဝၢၼ်ႈသွၼ်း။ မိူဝ်ႈလႆႈဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇ ၼုင်ႈသၢင်ႇ။ ၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ၸၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈသွၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဝၢႆးၼုင်ႈသၢင်ႇယဝ်ႉ ႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈ လေႃးၵုတ်ႉတရႃႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ ဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး 3 ပီ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ၵျွင်းမႁႃႇၵုသူဝ်ႇ တေႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇသိုပ်ႇႁဵၼ်း တီႈ ၵျွင်းမႁႃႇၵၢၼ်ႇတႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းဢမရပူႇရ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 13 ပီသေ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်သႃသၼႃႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၵျွင်း ၵျွင်းယွတ်ႈၵေႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈၽွင်းဝႃႇၸဝ်ႈလႆႈ 3 ဝႃႇ။ ၸဝ်ႈလႆႈၵွၼ်းၵျွင်းယွတ်ႈၵေႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢူးၼႃႇၵိင်ႇတဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ၶိုၼ်း ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၸင်ႇပၢင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇပုတ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သႃသ ၼႃ တီႈၵျွင်းထမ်းမမေႇတၼီႇ ၵျွင်းယွတ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ သိုပ်ႇႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်သႃသၼႃ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်း ႁဵၼ်း “ပၵ” မိူဝ်ႈပီ 2011 ။ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပဵၼ်ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းယေးငိုၼ်း ၸုမ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ၼႂ်း မိူင်းတႆး ၵူႈတီႈတီႈ။

ပဵၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽႂ်းၽၢႆ၊ တူၺ်းလူၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မီး 200 ပၢႆ။ ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇ။ မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇသၢမ်ၸၼ်ႉ တႃႇၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ် တေႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ် မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ မီး 200 ပၢႆ။


eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here