ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် တၢင်ႇၼႄလွင်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ် ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း/ ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ့်ၵၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 06/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈၼႄ ပၼ် ႁႃပၢင် တေႃႇလွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ လွင်ႈတီႈလိၼ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ၸၢႆးဢုတ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၼ်ႁႃ လွင်ႈတီႈလိၼ်ပႃႇႁဵဝ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ယူႇ တီႈတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် သမ်ႉတေၶႂ်ႈမႃးယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တင်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၶဝ် လႆႈဢွၼ် ၵၼ် ထဵင်ၶဝ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ တီႈလိၼ်ပႃႇႁဵဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈတေယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇပၼ်ၾၢႆႇၶႄၾႆး (မီးသတ်)၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးယဝ်ႉၼႆ။ ၽိူဝ်ႇယွၼ်းတူၺ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈတႃႇတေယိုတ်းတီႈလိၼ်ပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ တႃႇ 4 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ။ တႃႇလိၼ် ပႃႇ ႁဵဝ်ႈတီႈပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ်ႁဝ်းၶႃႈ သမ်ႉ မီးၶိုင်ႈဢေႊၶိူဝ်ႊၵူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉ သင်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇထဵင် ဢမ်ႇလၢတ်ႈၶိုၼ်းၼႆ ၶဝ် တေယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈ ၶႃႈ ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း/ ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူပ့်ၵၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃလွင်ႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း လႄႈ လွင်ႈၵႃႈၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းပၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးဢုတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၵၢၼ်တေႃႇလွင်းတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်းၶႃႈယဝ်ႉ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်လၵ်ႉႁဵတ်း။ လွင်ႈၼႆႉ သင်ၽႂ်ႁၼ်ၸိုင် ႁႂ်ႈၸႅင်ႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလူႉသေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တူၵ်းတႅမ်ႇတူၵ်းယေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဝၢၼ်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၼႂ်းၸႄးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here